Personuppgifter, cookies och tillgänglighet

Här förklarar vi hur vi hanterar personuppgifter i Luleå kommun samt använder så kallade cookies på webbplatsen lulea.se.

Här följer en förklaring hur vi behandlar dina personuppgifter inom Luleå kommun.

Personuppgiftsansvar

Kommunens nämnder och styrelser är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Som personuppgift räknas all information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Bilder på och ljudupptagningar av individer kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det gör den personuppgiftsansvariga myndigheten.
Inom Luleå kommun är varje enskild nämnd/styrelse personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som de gör och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Information som du ger till oss:

När du skickar ett e-postmeddelande, använder någon av våra e-tjänster eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter. Detta kan till exempel vara:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, IP-nummer. Även uppgifter om familjerelationer.
 • Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, m.m.
 • Finansiell information - din inkomst.

Information vi samlar in om dig

Kommunens personuppgiftsansvariga myndigheter utför ett antal åtaganden som är lagstadgade. Personuppgifterna hämtas från olika register till exempel från folkbokföringsregistret hos Skatteverket eller fastighetsregistret hos Lantmäterimyndigheten, som vi använder för att våra personuppgiftsregister ska vara så korrekta som möjligt.

Vad gör vi med din information?

Luleå kommun behandlar personuppgifter inom varje nämnds verksamhetsområde, baserat på de rättsliga grunderna:

 • allmänintresse,
 • myndighetsutövning,
 • för att fullgöra rättslig förpliktelse,
 • behandlingen är nödvändig för att skydda intresse som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller annan person,
 • avtal,
 • samtycke eller
 • intresseavvägning.

Hur länge sparar vi information om dig?

Personuppgifterna sparas hos oss så länge dessa krävs för ändamålen och för att vi ska kunna fullgöra vårt myndighetsuppdrag. De kan även lagras och hanteras för att tillgodose allmänhetens behov av insyn samt för forskning.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Våra personuppgiftsbiträden (upphandlade leverantörer och deras eventuella underleverantörer) eller andra förvaltningar/myndigheter.

Luleå kommun är en offentlig myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen för kommunen. Det innebär att handlingar kan lämnas ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Dina rättigheter

Du som har dina personuppgifter registrerade hos oss har ett antal rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen.

 • Du har rätt att få information om och tillgång till dina personuppgifter.
 • Du har rätt att kostnadsfritt få information om och tillgång till dina personuppgifter. Kommunen kommer dokumentera att du gjort begäran. Vid missbruk av rättigheten att begära ut registerutdrag kan kommunen komma att vägra utlämnande eller ta ut en administrativ avgift för utlämnande.
 • Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.
 • Du har en möjlighet att begära komplettering av felaktig information.
 • Du har rätt att begära att dina uppgifter ska raderas till exempel om du anser att vi behandlar uppgifterna felaktigt eller om rättslig grund saknas.
 • Du har rätt att begära begränsning av vår behandling av dina uppgifter.
  I vissa fall kan du begära att kommunens behandling av dina personuppgifter ska begränsas. Detta bland annat om du bestrider personuppgifternas korrekthet under den tid som kommunen kontrollerar om de är korrekta. Eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering. Det kan även vara på grund av att personuppgifterna inte längre behövs eller under den tid som kommunen bedömer en invändning mot behandling.
 • Du har rätt göra en begäran om dataportabilitet.
  Om den rättsliga grunden är samtycke eller avtal kan du begära att få ut uppgifterna du lämnat i ett strukturerat och maskinläsbart format.
 • Du har rätt att invända mot behandlingen av uppgifterna.
  Om behandlingen grundas på intresseavvägning eller allmänt intresse kan du invända mot behandlingen. Kommunen har då att bedöma om kommunen har tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker utifrån rättsliga anspråk.

Vill du få en rättighet tillgodosedd, har frågor eller vill inge ett klagomål?

Vill du använda dig av dina rättigheter ska du använda dig av vår E-tjänst Länk till annan webbplats.
för registerutdrag och övriga rättigheter enligt Dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats..

Vill du rapportera en personuppgiftsincident kan du göra det i vår E-tjänst för personuppgiftsincident Länk till annan webbplats..

Dataskyddsombud

Om du har frågor/funderingar kring hur kommunen hanterar dina personuppgifter så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud.
Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

E-post: dataskyddsombud@lulea.se
Telefon: Ring kundcenter 0920-45 30 00 och säg att du vill bli kopplad till dataskyddsombudet
Postadress: Dataskyddsombud, Luleå kommun, 971 85 Luleå

Du har även rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats. om du anser att dina personuppgifter behandlats felaktigt.

Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Fax: 08-652 86 52

Postadress
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på besökarens dator. Det är mycket vanligt att webbplatser använder cookies eftersom de ofta används till grundläggande funktioner.

Två typer av Cookies

På Luleå kommuns webbplatser används två typer av cookies.
1) Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.

2) Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Är cookies farliga?

Nej, Cookies är inte farliga. Cookies är vanliga textfiler och kan inte innehålla virus. Filerna är små och de flesta webbläsare tillåter bara att en viss mängd cookies sparas i minnet. Det är alltså ingen risk att hårddisken blir full bara för att du tillåter cookies.

Kan jag säga nej till cookies?

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en sådan. Då kommer inga cookies att lagras men du kommer inte heller kunna använda vissa delar av kommunens webbplats, och andra delar av webbplatsen kommer inte att fungera korrekt. 

Luleå kommuns användning av cookies

Webbplatsen använder cookies främst för hantering av enkäter, omröstningar och vissa individuella inställningar som textstorlek och andra anpassningar.

Temporära cookies sätts när du använder formulär så som tjänster, enkäter eller liknande. Dessa behövs för att funktion ska bibehållas.

Webbanalys

I webbplatsens grundkonstruktion används webbanalysverktyget Matomo i syfte att göra webbplatsen bättre.

Matomo anonymiserar ditt besök och lagrar statistiken i kommunens serverhall, vilket gör att data om ditt besök inte kan användas av tredje part i till exempel marknadsföringssyfte. Matomo lagrar information om ditt besök via kakor.

AI-tjänst för förslag på sidor

Vi använder tjänsten rek.ai för att samla in anonym statistik för att kunna ge förslag på sidor för våra besökare.
Den anonyma statistik vi har tillgång till är tidpunkt, besökta sidor samt information från webbläsaren.
Vi använder rek.ai för att hjälpa dig som besökare att hitta rätt information och inspireras att upptäcka vår webbplats.

Luleå kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Luleå kommuns webbplats lulea.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Luleå kommuns webbplats lulea.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss Länk till annan webbplats..

Svarstiden är normalt 5 dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss Länk till annan webbplats. så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Tillgänglighetsproblem

Problem

Påverkar

Antal sidor

Färgkontrast

Synförmåga

15

Element-ID:n är inte unika

Skärmläsare

5
   
   
   
   
   
   


Vår ambition är att ha åtgärdat kända tillgänglighetsproblem senast den 1 juni 2024.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Karttjänster, kommunkarta

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning med hjälp av tredje-partsverktyg) av Luleå kommuns webbplats lulea.se.

Senaste bedömningen gjordes den 19 mars 2024.

Webbplatsen publicerades den 15 augusti 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 mars 2024.

Sidan uppdaterades den 18 juni 2024