Vi bygger om Småbåtsgatan – Kuststad

Arbetet beräknas pågå från november 2022 till november 2023.

Kort fakta om projektet

Vi genomför ombyggnation i gatumiljön längs Småbåtsgatan. Området sträcker sig mellan bostadshusen Tutti-Frutti och bostäderna i Kuststad. Längs gatan huserar även ett flertal verksamheter som påverkas av jobbet. Exempelvis, Ettans Båthamn, Willys, OK/Q8 tankstation och Bygma.

Jobbet görs i samverkan mellan Luleå kommun och entreprenören Nåiden tillsammans med Diös och Ettans Båthamn.

Arbetet beräknas pågå från november 2022 till november 2023.

Här bygger vi

Arbetet längs Småbåtsgatan startar vid bostadsområdet Kuststad. Här lägger vi ner vatten, avlopp och spillvattenledningar och fortsätter sedan jobbet mot Tutti Frutti husen, förbi verksamheterna längs gatan. Arbetet startar oktober 2022 och fortsätter fram till senvintern 2023. Jobbet görs i samverkan mellan Luleå kommun, Nåiden, Diös och Ettans Båthamn.

Senaste nytt i området

INFO just nu (september 2023)

 • Vi arbetar så sakteliga fram längs Småbåtsgatan. Trots förseningar siktar vi på att hålla tidsplanen till november 2023.
  Läs mer under rubriken "På gång just nu"

Tidiga morgnar ibland

Ibland börjar vi våra arbetsdagar en timme tidigare än ordinarie arbetstid som är kl. 07.00. Anledningen är att vi vill hinna iväg med första lassen av jordmassor innan rusningstrafiken startar på morgonen, vilket även underlättar för projektet att få ihop bygglogistiken.

Störningar i form av buller och vibration förekommer.

Tidplan

 • November 2022: Byggstart
 • April 2023: Start av återställande
 • November 2023: Beräknat datum för färdigställande

Mer om projektet

Återställning och nybyggnation utanför bostadsområdet Kuststad pågår.

Återställning och nybyggnation utanför bostadsområdet Kuststad pågår. Inom kort kommer området att bli snyggt och prydligt.

Status i projektet (september 23)

  • Tidplan = Vi håller ännu kommunicerat tidplan under 2023 trots en hel del störningar och hinder.

  • Många av störningarna har handlat om utredningar kring markförhållanden och föroreningar framför Willys.

  • Dessa utredningar, provtagningar och analyser hos samtliga myndigheter ledde till delvis omprojektering av VA ledningar men även omtag av redan nedlagda anslutningar.
  Upptäckter av avfall och bråte längs Småbåtsgatan. Foto: Mattias Carlsson Nåiden Infra.

  Upptäckter av avfall och bråte längs Småbåtsgatan. Foto: Mattias Carlsson Nåiden Infra.

  Entreprenören, Nåiden Infra, har inte kunnat förutse dessa besvärliga markförhållanden. I samband med projekteringen gjordes marktekniska undersökningar som tyvärr inte indikerade på fyndigheterna. På grund av detta har vi haft svårt att ta oss framåt i den takten vi hade önskat. 

  • Kommunikation= Vi har kommunicerat och fortsätter att kommunicera kring trafikanordningsplaner, produktionsavvikelser och vid större störningar och hinder, som till exempel, vid bullrande verksamhet tidigt på morgonen.
  • Hösten 2023 - prognos färdigställande
   Vi kan komma att behöva sanera ytterligare under hösten när vi färdigställer gatan. Det är först då vi vet om vi hinner belägga gatorna under 2023.
  • Bakgrund avfall och upptäckt
   Vi påbörjade projektet hösten 2022. Då stötte vi direkt på miljöfarligt avfall i form av gamla slipers, oljetankar och rester av en gammal järnväg. Mot vintern upptäckte entreprenören förorenade schaktmassor och rester från gamla träpirer i området nedan Willys.
  • Budget = Sammantaget innebär dessa oförutsägbara markförhållanden att projektet får utökade kostnader med marksaneringen.
  Kantsten står uppradade på Smågåtsgatan inför sommarens återställning av gatan.

  Kantsten står uppradad på Smågåtsgatan inför sommarens återställning av gatan.

  • Arbeten i gatumiljö med gräv och flytt av kablar påbörjades 24 april och pågår.
  • Arbeten med att iordningställa infarter, trottoarer, gata och belysning startades i april och pågår fram till återställandet av gatan är klar. (november 23)

  • Arbeten med terrass, överbyggnad och flytt av kablar pågår etappvis.

  Projekt Småbåtsgatan har kommit fram genom att en ny detaljplan för området antogs 2016. Detta med anledning av det nya bostadsområdet Kuststad där de sista hyresgästerna flyttade in februari 2021.

  I och med uppförandet av fler bostäder aktualiserades frågan om att Småbåtsgatan behövde byggas ut för att uppfylla tillgängligheten i området.

  När bostäderna stod färdiga planerades för utbyggnad av Småbåtsgatan vilket är det läget vi befinner oss nu.

  Bild som visar hur gatan kommer att utformas

  Den stora förändringen i området blir breddningen av Småbåtsgatan som gör att gatan utformas med längsgående parkering på ömse sidor om körfältet, gång- och cykelväg samt en trädrad på respektive sida om gatuparkeringarna.

  De träd längs gatan som tagits ner ersätts med nya i samband med återställningen i området.
  Räkna med ändrade trafikflöden och trafikstörningar under ettstörre område under hela byggtiden. Butikerna håller dock öppet som vanligt, men antalet parkeringsplatser kan variera beroende på vart jobbet genomförs.

  Följ väganvisningarna på plats

  För att du inte ska köra fel och vara tvungen att vända eller backa dig ur en trafiksituation se till att du kör försiktigt och är uppmärksam på de omledningsskyltar, pilar som är utställda i området.

  Påverkan i hela området

  Räkna med ytterligare ändrade trafikflöden och trafikstörningar under ett större område under hela byggtiden.

  Förutom Småbåtsgatan påverkar vårt arbete i mindre eller större omfattning även Södra Smedjegatan, Södra Kungsgatan, Bangårdsgatan, Malmhamnsvägen, Svartholmskajen och omkringliggande mindre ytor som till exempel Husbilsparkeringen och bensinstationsplattan.

  Var aktsam

  Under byggtiden kommer fler större arbetsfordon att vistas i området.Tala gärna om faran att vistas i byggmiljö för era barn och håll ett extra vakande öga på era husdjur.

  Ramp mot is/vatten

  Rampen och genomfarten mellan land och vatten kommer inte direkt att påverkas av projektet. Skotrarna kommer under vintern att kunna använda upp/nedfart vid behov. Detta gäller även ned- och upptagning av båtar under båtsäsongen.

  Omledning av tung trafik

  Tillfällig öppning av Malmhamnsvägen/Svartöberget

  För att minska störningarna i området är det beslutat att all tung trafik ska ledas bort från arbetsplatsområdet och bostadshusen. Omledningen sker således på transportväg via Malmhamnsvägen/Svartöberget och SSAB ut mot Svartöleden.

  Men vi önskar även att föräldrar pratar med sina barn om faran i att vistas där stora maskiner kör. Håll gärna ett extra vakande öga på era husdjur också.

  Transporter med tung trafik till, från och i närområdet av aktuellt arbetsområde leds om via Svartövägen/ Malmhamnsvägen/Svartöstan under hela byggtiden.

  Transporter med tung trafik till, från och i närområdet av aktuellt arbetsområde leds om via Svartövägen/ Malmhamnsvägen/Svartöstan under hela byggtiden.

  Ramp mot is/vatten

  Rampen och genomfarten mellan land och vatten kommer inte direkt att påverkas av projektet.
  Skotrarna kommer under vintern att kunna använda upp/nedfart vid behov. Detta gäller även ned- och upptagning av båtar under båtsäsongen.

  Ställplatser för husbilar

  Ställplatserna för husbilar vid södersidan om Granec påverkas inte direkt av bygget och hålls tillgängliga under hela perioden.

  Diös har genomfört fasadrenovering på fastigheten Stören 17 (Willys/Röda Korset).

  Parkeringsplatserna framför Willys påverkas till viss del under byggtiden. Bland annat kommer det under projekttiden dras in/ut tillfälliga vägar från nuvarande parkeringsområde.

  Kuststad är benämningen på de nybyggda husen mellan Småbåtsgatan Södra hamnen/Gråsjälfjärden. Kuststad består av tre huskroppar med totalt 104 lägenheter i vardera byggnad. På bottenplan finns restaurang samt en ny båthamn tillgänglig från innergårdarna. Sista hyresgästerna flyttade in i februari 2021.

  Påverkan under byggtiden

  De boende i bostadsområdet Kuststad kommer åter igen att påverkas av projektet. I mitten av april 2023 flyttar vi tillbaka till ”starten”, det vill säga ovan bostadshusen i Kuststad. Där blir det en djup schakt och en sjöförläggning för att avsluta dagvattenledningen.

  Kuststad berörs även efter vi lämnat närområdet till fastigheterna av trafikstörningar vid in/utfart till området.

  Följ väganvisningsskyltarna!

  I samband med att projektet i april 2023 går tillbaka till startpunkten ovan Kuststad kommer vi att ändra till nya trafikanordningsplaner (omledningsskyltar) längs hela sträckan. Och, ja, vi vet att det är stökigt i området kring fastigheterna på Kuststad och att det just nu är lite krångligare att ta sig in och ut till husen och parkeringsplatserna.

  För att underlätta för er rekommenderar vi alla att följa väganvisningarna, pilarna när ni kör. Vi kan inte och kommer tyvärr inte kunna göra någonting åt situationen så länge vi arbetar i området närmast er.

  Vi hoppas på överseende och än en gång, kör försiktigt och följ väganvisningsskyltarna.

  Bostadsrättsföreningar

  Bor du i Kuststad kan du, eventuellt, få mer information genom att kontakta bostadsföreningarna 1+ 2 +3 för Kuststad.

  De i folkmun kallade "Tutti-fruttihusen" byggdes mellan åren 1990-93 och består av totalt 299 lägenheter. Husen är delvis målade i pastellfärger och det är bakgrunden till namnet.

  De boende i området har antagit namnet Bostadsrättsföreningen Södra Hamnen för fastigheterna.

  Arbeten i närtid - vår 2023

  I april 2023 går projektet tillbaka till startpunkten ovan Kuststad och fortsätter etappvis längs Småbåtsgatan. Detta innebär att vi kommer att ändra till nya trafikanordningsplaner (omledningsskyltar) längs hela sträckan.

  Och, ja, vi vet att det är stökigt i området kring fastigheterna och att det just nu är lite krångligare att ta sig in och ut till husen och parkeringsplatserna.

  För att underlätta för er rekommenderar vi alla att följa väganvisningarna, pilarna när ni kör. Vi kan inte och kommer tyvärr inte kunna göra någonting åt situationen så länge vi arbetar i området närmast er.

  Vi hoppas på överseende och än en gång, kör försiktigt och följ väganvisningsskyltarna.

  Bostadsrättsföreningar

  Bor du inom Bostadsrättsföreningen Södra Hamnen kan du få mer information genom att kontakta Bostadsrättsföreningen Södra Hamnen Länk till annan webbplats.

  Kontakt

  Luleå kommun:
  Emma Sailamaa
  emma.sailamaa@lulea.se
  Kundcenter val2, 0920-45 30 00

  Entreprenör - Nåiden
  Projektledare: Daniel Ekerlin
  daniel.ekerlin@naideninfra.se

  Ettans Båthamn
  Kommersiell förvaltare: Per Erlandsson

  Fastighetsbolag - Diös
  Projektledare: Fredrik Danell
  Kommersiell förvaltare: Urban Olofsson

  Bostadsrättsförening Kuststad
  Bor du i Kuststad kan du få mer information genom att kontakta din bostadsföreningen för Kuststad. Kontakt E-post.

  Bostadsrättsförening Tutti-Frutti
  Bor du i Tutti-Fruttihusen kan du få mer information genom att kontakta din bostadsförening för Tutti-Frutti. Kontakt E-post.

  Projektkommunikation Luleå Kommun:
  Eva Sundgren

  Nyheter från Vårt Luleå

  Sidan uppdaterades den 20 september 2023