Vi bygger om Småbåtsgatan – Kuststad

Arbetet pågår som intensivast från november 2022 till november 2023. Slutarbetet genomförs barmarksäsong 2024

Permanent omledning av trafik vid korsningen mot Södra Hamnleden

I denna korsningen Södra Kungsgatan och Södra Hamnleden sker det nu sker en permanent trafikomläggning. Kör försiktigt under den första tiden då det förmodligen tar ett tag innan alla har uppfattat att trafikflödet är ändrat.

I denna korsningen Södra Kungsgatan och Södra Hamnleden sker det nu en permanent trafikomläggning. Kör försiktigt under den första tiden då det förmodligen tar ett tag innan alla har uppfattat att trafikflödet är ändrat.

Så här ska du köra efter att trafikomläggningen är gjord

Efter omläggningen av körfält kommer högersvängen ha ett separat körfält. Ska du rakt fram eller till vänster, använd vänster körfält. Omläggningen förväntas leda till ökad kapacitet i korsningen.

Denna trafikomläggning, som för övrigt blir permanent, innebär att flödet av trafiken ändras i den mån att flödet rakt fram mot Kungsgatan dras från vänster körfält mot för tidigare ha legat i höger körfält. Anledningen till denna förändring är att få en bättre och smidigare överfart.

Utfarten från Bangårdsgatan mot Södra Kungsgatan ses över

Ett problem som dykt upp med den nya lösningen är att trafik från Bangårdsgatan nu måste korsa det högra körfältet för att ta sig till det vänstra som framöver är rätt val om man ska vidare rakt fram på Kungsgatan.

Projektets personal ser nu över om det måste bli väjningsplikt i den korsningen framöver.

Kort fakta om projektet

Vi är nu i slutfasen av ombyggnationen i gatumiljön längs Småbåtsgatan. Området sträcker sig mellan bostadshusen Tutti-Frutti och bostäderna i Kuststad. Längs gatan huserar även ett flertal verksamheter som påverkas av jobbet. Exempelvis, Ettans Båthamn, Willys, OK/Q8 tankstation och Bygma.

Jobbet görs i samverkan mellan Luleå kommun och entreprenören Nåiden tillsammans med Diös och Ettans Båthamn.

Det mest intesiva arbetet med flest störningar för de boende, näringsidkare och trafikanter startade november 2022 och pågick till november 2023.

Under barmarkssäsongen 2024 görs slutjusteringar med bland annat kompletterande plattläggning, belysning och en trafikomläggning som ska bli permanent.

Här bygger vi

Arbetet längs Småbåtsgatan startar vid bostadsområdet Kuststad. Här lägger vi ner vatten, avlopp och spillvattenledningar och fortsätter sedan jobbet mot Tutti Frutti husen, förbi verksamheterna längs gatan. Arbetet startar oktober 2022 och fortsätter fram till senvintern 2023. Jobbet görs i samverkan mellan Luleå kommun, Nåiden, Diös och Ettans Båthamn.

Tidplan

  • November 2022: Byggstart
  • November 2023: Beräknat färdigställande för byggfasen
  • Maj - September 2024: Återställningsarbeten och kompletterande arbeten genomförs
  •  

Senaste nytt i området

Ett femtiotal träd har planterats som allé längs småbåtsgatan. De flesta är björkar men en och annan Virginiahägg får också plats. Belysningen monterades under senhösten 23 och nu ståtar de fina Moramasterna längs gatan. Det har tillkommit generösa gång- och cykelvägar i området vilket uppskattas av de boende.

Ett femtiotal träd har planterats som allé längs Småbåtsgatan. De flesta är björkar men en och annan Virginiahägg får också plats. Belysningen monterades under senhösten 23 och nu ståtar de fina Moramasterna längs gatan. Det har tillkommit generösa gång- och cykelvägar på båda sidor av gatan, vilket uppskattas av de boende på området.

Information just nu (maj 2024)

Nu är vi på slutspurten för arbetet längs Småbåtsgatan/Södra Kungsgatan.

Småbåtsgatan vid Södra Hamnen byggs klar i sommar

Redan nu har området vid Småbåtsgatan vid Södra hamnen blivit en av Luleås finaste platser i stadsmiljö. Luleå kommun har tillsammans med Nåiden Infra AB arbetat för att göra gatan, gång- och cykelvägarna och grönytorna runt om moderna och anpassade för behoven som vuxit fram i takt med att fler bostäder och verksamheter etablerats i närheten.

Ny belysning är monterad, ett femtiotal speciella Moramast stolpar lyser upp längs stråket.Parkeringarna har blivit fler och bättre utformade än tidigare.

Ombyggnationen har gjort att hela platsen har fått ett rejält ansiktslyft och trädena som planterades som en allé under förra året kommer förhoppningsvis att skjuta i höjd och bli bladgröna i år.

Viss plattläggning kring brunnar och träd återstår. Så även omläggning av trafiken där Södra Kungsgatan korsar Södra Hamnleden.

Slutbesiktning av området kring Småbåtsgatan förväntas ske under hösten 2024.

Det är den sista oktober 2023 och planteringen av björkallén lägs gatan är klar. Likaså förberedelserna inför monteringen av belysningsstolparna. Ännu återstår arbete med mindre justeringar i området.

Det är den sista oktober 2023 och planteringen av björkallén lägs gatan är klar. Likaså förberedelserna inför monteringen av belysningsstolparna. Ännu återstår arbete med mindre justeringar i området.

Mer om projektet

Projekt Småbåtsgatan har kommit fram genom att en ny detaljplan för området antogs 2016. Detta med anledning av det nya bostadsområdet Kuststad där de sista hyresgästerna flyttade in februari 2021.

I och med uppförandet av fler bostäder aktualiserades frågan om att Småbåtsgatan behövde byggas ut för att uppfylla tillgängligheten i området.

När bostäderna stod färdiga planerades för utbyggnad av Småbåtsgatan vilket är det läget vi befinner oss nu.

Den stora förändringen i området är breddningen av Småbåtsgatan som gör att gatan utformas med längsgående parkering på ömse sidor om körfältet, gång- och cykelväg samt en trädrad på respektive sida om gatuparkeringarna.

De träd längs gatan som tagits ner har ersatts med nya och fler i samband med återställningen i området. Arterna som kommer att växa upp på platsen är främst "Betula pendula" vårtbjörk men även fem virginiana häggar "Prunus" kommer att ståta längs gatan.

Permanent omledning av trafik vid korningen mot Södra Hamnleden

Kontakt

Luleå kommun:
Emma Sailamaa
emma.sailamaa@lulea.se
Kundcenter val2, 0920-45 30 00

Entreprenör - Nåiden
Projektledare: Daniel Ekerlin
daniel.ekerlin@naideninfra.se

Projektkommunikation Luleå Kommun:
Eva Sundgren

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 21 maj 2024