Anställningsinformation

Anställningsform

Din anställningsform som korttidsvikarie kallas intermittent anställning och innebär att du endast är anställd de dagar du blir bokad på ett arbetspass. När du arbetar som korttidsvikarie i Time Care Pool (TCP) är det Bemanningsenheten som är din arbetsgivare. Vi fungerar som arbetsgivare genom vår enhet och inte genom en fysisk person. 

Arbetstid

 • Arbetstid för arbetspassen varierar utifrån hur verksamheternas behov ser ut.
 • Det innebär att du kan bli bokad mellan olika tider utefter din inlagda tillgänglighet.
 • Du är garanterad minst 4 timmars arbete.

Arbetstidslagen

Vikarier i TCP omfattas av arbetstidslagen vilken reglerar hur mycket du får arbeta per dygn, per vecka, per månad och per år.

Arbetar du ett pass längre än 5 timmar har du rätt till 30 minuters rast.

Timavlönad betalas semesterersättning ut i samband med varje löneutbetalning. Ersättning beräknas på antal arbetade timmar enligt nedan:

Under 40 år: 12 % av timlönen
Fyller 40-49 år: 14,88 % av timlönen
Fyller 50 år eller mer: 15,36 % av timlönen

Som korttidsvikarie i TCP har du rätt till sjuklön om:

 • Du arbetat dom senaste 14 dagarna och,
 • om ditt senaste arbetade pass var på samma arbetsplats som du skulle arbetat på dagen du blev sjuk.

Övrig information gällande sjuklön:

 • Första dagen är det alltid karensavdrag
 • Dom dagar du är sjuk och inte har rätt till sjuklön kan du alltid kontakta Försäkringskassan för att söka sjukersättning. För timvikarier som inte får sjuklön från arbetsgivare tillämpar Försäkringskassan samma regler som för arbetssökande.

Sekretess eller tysnadsplikt gäller för all personal som arbetar inom stöd och service samt vård och omsorg, enligt 26 kap offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Detta innebär att:

 • vi aldrig berättar för någon utanför arbetsgruppen om de brukare vi tar hand om eller besöker
 • det inte är tillåtet att själv ta eller publicera bilder eller video på brukare
 • sekretess eller tystnadsplikt gäller livet ut och även efter avslutad anställning
 • brott mot sekretess eller tystnadsplikt kan medföra straffansvar

Här kan du läsa mer om sekretess och tystnadsplikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Luleå kommun har en alkohol- och drogpolicy som gäller för medarbetare i samtliga förvaltningar.

Policyn säger bland annat att:

 • Luleå kommun ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats.
 • Bruk av alkohol ska inte förekomma vid arbetet och inte heller på fritiden på ett sådant sätt att arbetet påverkas.
 • Samtliga medarbetare ska helt avstå från all icke medicinsk användning av droger.
 • På alla Luleå kommuns arbetsplatser gäller rökfri arbetstid.

Arbetsgivaren subventionerar hälsofrämjande aktiviteter genom en friskvårdsersättning på maximalt 1100 kronor för timanställda med minsta 165 arbetade timmar under året. Syftet är att du ska hitta aktiviteter som stimulerar till egna aktiva insatser i hälsofrämjande syfte.

På Luleå kommuns intranät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och genom att logga in i Förmånsportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om olika alternativ och hur du gör för att ta del av friskvårdserbjudande. Där finns också instruktioner hur du ska göra för att exempelvis registrera kvitton för att ta del av friskvårdsförmån.

Som vikarie ska du ha arbetat minst 165 timmar under kalenderåret för att kunna få ersättning för friskvård.

Kollektivavtal och försäkringar

Luleå kommun har kollektivavtal som reglerar förhållande mellan arbetsgivare och anställd. Anställda i Luleå kommun är försäkrade vid sjukdom (AGS-KL), arbetsskada (TFA-KL) och dödsfall (TGL-KL)

Lön

Din lönespecifikation kan du se när du loggar in i HR-portalen. Utbetalning av lön sker den 27:e varje månad, om den 27:e infaller på en helgdag utbetalas lönen närmast föregående veckodag.

Luleå kommun tillämpar individuell lönesättning, vilket innebär att vi tar hänsyn till arbetslivserfarenhet och utbildning vid lönesättning. Vikarier i TCP har timlön.

I lönen inkluderas semesterersättning som ligger på ca 12% av intjänad timlön. Luleå kommun står ej för reseersättning till och från arbetet. Som vikarie har du möjlighet att få friskvårdsbidrag om du har arbetat ett visst antal timmar under ett kalenderår, mer info om detta finns på Luleå kommuns Intranät

Om du inte tidigare har fått lön utbetalt av Luleå kommun ska du:

anmäla ditt konto hos Nordea Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
När du anmäler ditt konto ska du uppge Luleå kommuns arbetsgivarnummer: 012580. Du anmäler ditt konto innan din första löneutbetalning så att lönen hamnar på rätt konto. OBS! Om du inte har uppgett vilket konto som din lön ska skickas till kommer lönen automatiskt till din folkbokföringsadress som en check.

 • När du har arbetat cirka tre månader kommer vi att följa upp hur det går för dig.
 • Det innebär att vi kontaktar chefer på arbetsplatser där du arbetat. Vid behov kontaktar vi dig.
 • Du kan när som helst själv kontakta oss på Bemanningsenheten om du har behov av att återkoppla kring något i arbetet.

Sidan uppdaterades den 22 maj 2024