Storgatan i Luleå med personer som rastar hundar och några som sitter och vilar på parkbänk

Luleås allmänna lokala ordningsföreskrifter

De lokala ordningsföreskrifterna är grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. De ny föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige den 25 oktober 2021.

Regler om allmän ordning i Luleå kommun

Dessa lokala ordningsföreskrifter anger hur den allmänna ordningen i Luleå kommun ska upprätthållas. Föreskrifterna gäller på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt föreskrifterna, läs mer nedan.

Avgift för användning av offentlig plats

För användning av offentlig plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel. Läs mer om upplåtelse av offentlig plats här.

Böter vid överträdelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i dessa föreskrifter kan dömas till penningböter. I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkanden.

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig göra vad som behövs för att undvika att andra utsätts för till exempel damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brand- släckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Här kan du läsa mer om ansökan för schaktarbeten

Arbete som förorsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Ägaren eller den som har rätt att använda en container som ska ställas upp på en offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern med namn, adress och telefonnummer.

Läs mer om regler för containrar här

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,50 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,70 meter.

Affischer, annonser eller liknande anslag inklusive digital skyltning får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på husväggar, staket, stolpar, träd, buskar, trafikanordningar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Läs mer om affischering

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.

Det krävs inte heller tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohollagen får inte förtäras på offentlig plats inom de områden som redovisas i kartan nedan. Inte heller på lekplatser, förskola- och skolgårdar samt allmänna idrottsplatser som är inhägnade.

Förtäring får inte heller ske på områden som jämställts med offentlig plats: Domkyrkoplan, Innerstadens kyrkogård, Örnäskyrkogården, Nederluleå kyrkogård och Råneå kyrkogård.

Förbudet gäller inte servering av alkoholdrycker som sker i enlighet med meddelat serveringstillstånd.

Luleå centrum
Förbudsområdet kring centrum begränsas av Svartövägen i norr och järnvägen i öster och följer sedan Skurholmsfjärdens koppling under järnvägen ut i Södra Hamnen och sedan runt centrumhalvön och upp längs Bodenvägen.

Örnäset
Förbudsområdet på Örnäset begränsas av Hertsövägen i norr, fram till Örnäsvägen i öster, sedan väster in på Rödkallensväg sedan öster på Sörviksgatan, Örnäsvägen ner till Edeforsgatan sedan väster in på Klyvargatan, Örnäsvägen ut till Svartövägen och Svartövägen fram till Hertsövägen.

Björkskatan
Förbudsområdet på Björkskatan begränsas av Väderleden i öster och gångvägen runt centrum i de andra väderstrecken.

Hertsön
Förbudsområdet på Hertsön begränsas av Avaviksvägen i norr, ner längs Svedjevägen, via stig över skolgården till gångvägen som går till Långmyrvägen i öster. Sedan Långmyrvägen ned till gångvägen som i söder binder samman denna väg med Backmyrvägen i väster.

Örnäset
Björksgatan
Hertsön

Porsön
Förbudsområdet på Porsön begränsas av Porsövägen i väster, Docentvägen i norr och Professorsvägen i söder samt gång- och cykelvägen i öster som sammanbinder de sistnämnda två gatorna och omgärdar centrum.

Mjölkudden
Förbudsområdet på Mjölkudden begränsas av Mjölkuddsvägen i norr och väster, sedan är det en avgränsning som följer fasaderna mot de halvoffentliga ytorna som omgärdar Mjölkuddens centrum.

Bergnäset
Förbudsområdet på Bergnäset begränsas av Trollebergsvägen i nordväst, Trollstigen i norr och förlängningen av denna ut på Granuddsvägen i öster. I söder och väster avgränsar Trolltjärnsvägen.

Porsön
Mjölkudden
Bergnäset

Gammelstad
I Gammelstad finns det två avgränsade förbudsområden. Förbudsområdet för Stadsöns centrum begränsas av Mariebergsvägen, Övägen, Andersvägen samt gång- och cykelvägen till Mariebergsvägen. Förbudsområdet för Kyrkbyns centrum begränsas av Sockenvägen och Kyrktorget.

Råneå

Förbudsområdet i Råneå begränsas av Sörforsvägen i nordväst, Kängsövägen i öster, sedan runt affärsbyggnaderna till Klapphällsstigen i söder, sedan Klockarvägen upp till Affärsvägen och denna västerut.

Gammelstad
Råneå

Ambulerande försäljning får inte ske på Storgatan i dess sträckning mellan Kungsgatan och Nygatan.

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd.

Läs mer om torghandel här

Camping (tält, husvagn, husbil eller liknande) som inte sker på campinganläggning, eller mark som upplåtits för detta ändamål, är förbjuden inom områden med detaljplan.

Föreskriften gäller för:

 • hundens ägare
 • den som tar hand om en hund för underhåll eller nyttjande
 • den som tillfälligt tar hand om en hund

Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund till synskadad person eller polishund i tjänst eller för service- och signalhund.

Hundar ska hela året hållas kopplade:

 • inom Luleå centrum
 • på förskole-och skolgårdar då dessa är tillgängliga för allmänheten
 • på lekplatser
 • belysta motionsspår
 • på allmänna idrottsplatser som är inhägnade och inte upplåtna för hundaktiviteter
 • på försäljningsplats medan torghandel pågår
 • på platser som kommunen jämställt med offentlig plats.

Koppeltvång för hund - Luleå centrum

Det är koppeltvång för hundar inom nedan angivet område som begränsas av Svartövägen i norr och järnvägen i öster och följer sedan Skurholmsfjärdens koppling under järnvägen ut i Södra Hamnen och sedan runt centrumhalvön och upp längs Bodenvägen.

Koppeltvång hund 1 maj-30 september inom vissa områden

Under perioden 1 maj till och 30 september ska hundar hållas kopplade i parker och på öppna jordytor avsedda för plantering och de av kommunen utpekade:

Allmänna vandrings- och cykelleder
Skogsfrun och Hagadalsleden på Ormberget samt Malmleden, Bruksleden och Slipleden i Karlsvik.

Allmänna badplatser
First Camp (Arcus camping), Brändön, Gültzauudden, Klubbviken, Kängön (Råneå), Lulsundet, Lulviksbadet, Mörön, Notviken, Näset (Sunderbyn), Rörbäcken, Storsand och Trolltjärn.

Tikar ska hållas kopplade under löptid

Tikar ska under löptid hållas kopplade på alla offentliga platser samt inom alla områden som kommunen jämställt med offentlig plats: Domkyrkoplan, Innerstadens kyrkogård, Örnäskyrkogården, Nederluleå kyrkogård och Råneå kyrkogård.

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Plocka upp efter din hund

Föroreningar efter hundar ska plockas upp på alla offentliga platser och de områden där hunden ska hållas kopplad enligt dessa föreskrifter samt efter alla allmänna gång- cykel- och mopedvägar som är markerade med skyltar.

Användande av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor kräver tillstånd av polismyndigheten.
Undantaget är nyårsafton och därpå följande dag mellan klockan 21:00-01:00.

Förbudet gäller även inom 200 meter från Sunderby sjukhus och samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen.

Förbud inom världsarvet Gammelstad
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom det i Gammelstad avgränsade världsarvsområdet på grund av brandrisken.

Följande får inte användas på offentlig plats eller områden som jämställts med offentlig plats:Domkyrkoplan, Innerstadens kyrkogård, Örnäskyrkogården, Nederluleå kyrkogård och Råneå kyrkogård.

 • Luftvapen
 • kolsyre-, fjäder- och paintballvapen
 • pil- eller slangbågar

Sidan uppdaterades den 18 december 2023