Grönplan Luleå

Att enkelt kunna uppleva naturen gör Luleå kommun till en bra plats att bo och leva i.

Grönplanen bygger på Luleå Vision 2050 ska användas som ett underlag i kommunens planprocess och planarbete. Dokumentet är ett stöd i prioriteringen mellan olika typer av intressen, markanvändning och utvecklingsmöjligheter inom kommunen.

Grönplanens syfte att bevara, stärka och utveckla attraktiva offentliga miljöer och tillgång till natur, parker och mötesplatser för en hållbar, trygg och klimatanpassad stadsbygd. Vidare ska grönplanen säkerställa förutsättningar för biologisk mångfald och bidra till att uppfylla nationella miljö- och folkhälsomål.

Grönplanen beslutades av Kommunstyrelsen 2020 och är giltig till och med 2030.

MÅL 1. Grönstrukturens värden och funktioner är väl integrerade
i planerings- och beslutsprocessen samt i drift och underhållsarbetet

Generella riktlinjer och åtgärder för att uppnå målet:

 • Kommunen ska vara förebild och investera i ekosystemtjänster som ger mervärden för människorna och naturen.
 • Kommunen ska utveckla samarbetet och kommunikationen
  internt med verksamheter och nämnder, berörda bolag, med allmänhet, fastighetsägare och näringsliv för genomförande av grönplanen.
 • Utred i ett tidigt skede, i arbeten där parkeller naturmark ingår, hur negativ påverkan på grönstrukturen kan undvikas, minimeras eller kompenseras.
 • Allt arbete ska ske utifrån kunskap om bevarandevärda rekreativa och ekologiska värden. Exempelvis via interna karttjänster.
 • I detaljplaner ska syfte och mål för områden med användningarna Park och Natur tydligt formuleras i planbeskrivningen.
 • Skador på höga värden vid ny- eller ombyggnad ska minimeras alternativt kompenseras, detta ska då regleras i genomförandeavtal och bekostas av exploatören/ byggherren.
 • ESTER (Ekosystemtjänsteffekträkning) och/eller Grönytefaktor i Luleå kan användas som analysverktyg vid ny- och ombyggnationer.
 • Finansiering och skötsel vid ny- och/eller ombyggnad av parker och grönområden ska säkerställas tidigt i planeringsprocessen.

MÅL 2. Luleå har en sammanhängande grönstruktur med utrymme för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Generella riktlinjer och åtgärder för att uppnå målet:

 • Utpekade, viktiga värdekärnor för ekosystemtjänster i stadsbygdens stadsdelar och Råneå ska bevaras och utvecklas.
 • Den sammanhängande grönstrukturen ska bevaras så att den har en fortsatt god funktion för ekosystemtjänster.
 • Åtgärdsförslag med prioriteringsordning tas fram med utgångspunkt från analyserade brister i den sammanhängande grönstrukturen. Brister i ekosystemtjänster och spridningssamband som redovisas i grönplanen och dess kartunderlag är styrande för insatserna.
 • Vid planläggning och andra projekt och processersom rör den fysiska miljön ska analyserade brister i grönstrukturen ägnas särskilt fokus. Bristerna får inte förstärkas ytterligare utan i möjligaste mån ska de åtgärdas eller lindras inom aktuellt projekt.
 • Skötselplaner tas fram för nya parker och naturområden. Om målet är att skapa en utveckling av ekosystemtjänster som kan behöva en annan skötsel hanteras detta också i skötselplanen. Äldre skötselplaner kan behöva uppdateras på samma grund eller vid förändringar i utemiljön.
 • Handlingsplan tas fram för att bekämpa invasiva främmande arter.
 • Vid exploatering av natur krävs relevant beslutsunderlag gällande naturvärden och sociala värden. Exempelvis genom naturvärdesinventering och landskapsanalys.
 • Krav om grönytefaktor ska införas i kommunala avtal som markanvisningsavtal och exploateringsavtal samt krav på uppföljning i bygglovsprocessen.

Mål 3. Luleå har en stark identitet som en grön, attraktiv stad med
god tillgång till parker, natur och stränder

Generella riktlinjer och åtgärder för att uppnå målet:

 • Bevara och utveckla de gröna stråkens ekologiska kvaliteter och stärk deras upplevelsevärden.
 • Se de gröna kilarna som karakteristisk kvalitet i Luleås stadsbygd och som en tillgång i fysisk planering.
 • Gestaltningsprogram som främjar den biologiska mångfalden ska upprättas vid större exploateringar.
 • Tillgången till parker och grönområden ska säkerställas då staden växer och förtätas.
 • Inom 300 m från bostaden ska alla invånare ha tillgång till ett grönområde med en identifierad eller beskriven användning.
 • Alla stadsdelar ska ha tillgång till allmän plats för alla åldrar och alla kön.
 • Allmänna strandnära stråk bevaras och utvecklas.
 • Grönområden nära förskolor, skolor och äldreboenden ska värnas, tillgängliggöras och stärkas.
 • Viktiga värden som försvinner vid exploatering ersätts. Exempelvis kan äldre träd som tas ner för stadsutvecklingssyfte ersättas med
  nyplanterade med överkompensation, det vill säga ett äldre träd ersätts med fem nya.

Mål 4. Grönstrukturen används för att klimatanpassa stadsbygden

Generella riktlinjer och åtgärder för att uppnå målet:

 • Grönplanen används tillsammans med dagvattenplanen i planeringen.
 • Arbeta med mångfunktionella ytor, parker och grönområden där dagvatten integreras.
 • Verksamhets- och handelsområdens anpassas för att stärka grönstruktur och dess ekosystemtjänster.
 • Träd ska ses som en viktig resurs för stadenskli matanpassning. Exempelvis ska en trädplangrundad på I-Tree projektet tas fram.

Sidan uppdaterades den 31 augusti 2023