Invigning av Södra hamn. Foto: Per Pettersson

Evenemang på offentliga platser

Olika typer av evenemang är mer eller mindre lämpliga för specifika offentliga platser.

Flora kulle och Hermelinsparken
Dessa två parkområden kan användas för mindre uppträdande musik, dans etcetera - där storskalig publik inte är att vänta. Ytan framför Norrbottens museum kan användas vid evenemang typ julmarknad med kulturell inriktning samt studentfirande eller svenska flaggans dag.

Gågatan Storgatan ”Luleås förlängda torg”
Gågatan - Storgatan mellan Nygatan och Kungsgatan - lämpar sig bra för mindre typer av evenemang där barn eller den förbipasserande flanören är målgrupp. Platser för möten finns vid ”Gula paviljongen” och ”Nytorget”. Tillfälliga toalettbyggnader får inte placeras på gågatan.

Gültzauudden
Gültzauudden är en natur och rekreationspark och lämpar sig bra för mellanstora musikuppträdanden då området är beläget på relativt långt avstånd från bostadsbebyggelse. Platsen är också lämplig för utställningsevenemang av enklare proportioner såsom exempelvis konstutställningar. Vid evenemangen ska särskild hänsyn tas till träd, buskar, grönytor med mera för att säkerställa att platsen kan användas under hela sommaren. Inga tunga fordon eller långtradare tillåts på grönytorna utan särskilt tillstånd från stadsbyggnadsförvaltningen.

Parkeringsområdet Trekanten
Delar av parkeringsområdet Trekanten kan vid enstaka tillfällen upplåtas kopplat till andra evenemang typ marknader. Vid större evenemang kan Trekanten upplåtas i sin helhet som evenemangsyta.

Köpmantorget
Vid Köpmantorget finns plats för mindre uppträdande. Här finns en scen, sittplatser med bord och möblerbara ytor. Ytan kan vid tillfälliga evenemang med uppträdande upplåtas till försäljning via ”Food trucks” och/eller torgstånd.

Stadsparken
Stadsparken är luleåbornas gemensamma vardagsrum och finrum vid högtider. Bland blomstrande rum finns plats för aktiviteter som picknick, lek, föreställningar, en möjlig festplats vid speciella evenemang året runt. Här finns en stor scen och en övergång mellan torg och park vid Storgatan där mindre evenemang kan anordnas.

Södra hamn

Evenemangs- och nöjesbetonade upplåtelser:

Yta A
Denna yta lämpar sig för försäljning av matstånd/mattält. Vid speciella tillfällen som större evenemang under en kortare tid. 1-4 dagar kan alkoholservering tillåtas inom yta A.

Yta B
Evenemangsruta som ska användas till musikframträdande från scen, loppmarknader, idrottsaktiviteter, med mera. Därutöver kan man använda den till marknadsyta där lättare fordon kan stå. Beaktan ska tas till eventuellt skydd av oljespill. Ytan är inte lämplig till tyngre fordon, karuseller, tivoli, cirkus, med mera.

Yta C, blå
Är lämplig för försäljning från bil, foodtruck, två platser.

Yta D, gul
Denna yta är en köryta för utryckningsfordon med mera. Får inte blockeras av fasta föremål. Sommartid kan yta D i anslutning mot yta B användas av Food trucks, 6 platser. Förutsatts att utryckningsfordon tar sig fram.

Sidan uppdaterades den 29 juli 2022