Exempelritningar

För att handläggningen av ditt ärende ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att din ansökan innehåller rätt information och att ritningar är av god kvalitet och fackmannamässigt utförda så att det tydligt framgår vad du vill göra. Ritningar ska vara i format PDF.

Här kan du läsa mer om ritningar och se exempel på hur ritningar ska se ut.

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån. Din situationsplan ska baseras på en karta, vilken typ av karta du behöver beror på vad du ska bygga.

Alla ny- och tillbyggnader ska vara måttsatta. Det betyder att mått för byggnadens alla sidor samt markhöjder och golvhöjd ska anges.

Nybyggnadskarta
Nybyggnadskartan visar fastighetens gränser, markhöjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp med mera. På nybyggnadskartan ska det du vill bygga ritas in. Information som framgår på nybyggnadskartan får inte täckas över eller tas bort.

Nybyggnadskarta krävs inom område med detaljplan vid nybyggnad av huvudbyggnad.
Du behöver inte en nybyggnadskarta om:

  • huvudbyggnaden är mindre än 50 kvm
  • det gäller en ersättningsbyggnad med likvärdig storlek som ska placeras på samma plats som den tidigare huvudbyggnaden

Situationsplanen ska vara i lämplig skala så att man kan utläsa fastighetens gränser, till exempel i skala 1:400 eller 1:500.

Underlag till din situationsplan kan du beställa genom att kontakta Luleå kommuns kundcenter:

Planritning och sektionsritning

Planritning
Planritning visar huset ovanifrån i genomskärning med placering av fönster och dörrar. Väggarnas in- och utsida ska ritas ut. I ritningen anges rummens användningssätt, till exempel sovrum, kök. Om din byggnad har fler än en våning ska varje våning redovisas separat.

Om du ska göra en tillbyggnad, tänk på att befintlig byggnad och det du ska bygga till framgår tydligt på ritningen.

Sektionsritning
En sektionsritning utgår från ett vertikalt snitt igenom byggnaden. Den ska visa konstruktionen, som golv, bjälklag, tak, skorsten med mera.

Om du ska göra en tillbyggnad, tänk på att befintlig byggnad och det du ska bygga till framgår tydligt på ritningen.

Plan- och sektionsritningar ska vara i skala 1:100. På ritningarna ska det finnas skala, fastighetsbeteckning och datum.

Fasadritning

En fasadritning visar huset rakt framifrån. Fasaden ska visa tak, vägg, sockel, fönster, dörrar och balkonger samt detaljer som skorstenar och utvändiga trappor.
Tänk på att byggnadens samtliga fasader måste redovisas. På fasadritningarna ska även marknivå och väderstreck finnas med.

Om du ska göra en tillbyggnad, tänk på att befintlig byggnad och det du ska bygga till framgår av ritningarna.

Fasadritningar ska vara i skala 1:100.

Sidan uppdaterades den 25 januari 2023