Riskbedömning och kontrollplan

Det ska finnas en riskbedömning och kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Byggherren är ansvarig för att ta fram en riskbedömning och ett förslag på kontrollplan som sedan fastställs och följs under projektet. Här kan du läsa mer om riskbedömning och kontrollplaner och se exempel på vad en kontrollplan kan innehålla.

En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL uppfylls. Kontrollpunkterna i kontrollpanen bestäms utifrån riskbedömningen.

Nedan hittar du exempel på hur en riskbedömning och en kontrollplan kan se ut för enklare åtgärder där kontrollansvarig inte krävs. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än vad som finns med i exemplet.

När lämnar jag in förslag på kontrollplan?
Förslaget till kontrollplan med riskbedömning skickar du in tillsammans med din ansökan. Det är alltid bra, både för dig och oss, att ansökan är så komplett som möjligt när du skickar in den för då behöver vi inte begära in kompletteringar och du kan få ditt beslut snabbare.

Vad händer sen?
I ärenden som rör enklare åtgärder utan kontrollansvarig får du ett startbesked i samband med beslutet om handläggaren bedömer att riskbedömningen och kontrollpunkterna i förslaget kan godtas.
Kom ihåg att du inte får börja bygga förrän du fått ditt startbesked.

Vad gör jag när jag byggt klart?
När du är klar med ditt projekt är det dags för dig att meddela oss och ansöka om slutbesked. Du måste ha fått slutbeskedet innan du får börja använda din byggnad, om inte ditt startbesked säger något annat. 

Meddelar oss gör du genom att intyga att du byggt enligt kontrollplanen och kontrollerat alla punkterna. Signera kontrollpunkterna och skicka in underskriven kontrollplan till oss. I startbeskedet framgår om du även ska skicka in andra intyg för att få ditt slutbesked.

Skicka din kontollpan med e-post till: miljobygg@lulea.se
Ange ditt ärendenummer i e-postmeddelandet (t ex L-2023-1234)

Tom mall kontrollplan

Kontrollplanen ska kompletteras med en riskbedömning, se t ex exempelmallen för Installation av eldstad för att se hur en riskbedömning kan se ut.

Sidan uppdaterades den 27 januari 2023