Luleå kommun logo

Exjobb som spelar roll

Luleå och den norra regionen är inne i en spännande tillväxtresa, där den gröna omställningen är en viktig del. Vi behöver hjälp att framtidssäkra vår stad och bjuder därför in dig som student att göra ditt exjobb hos oss. Med nya perspektiv grundade i den senaste forskningen kan ditt exjobb spela roll för utvecklingen av Luleå, men också för samhället i stort.

Utvecklingsområden

Vi har fem utvecklingsområden för våra exjobb; Framtidens Luleå, Leva och bo, Kompetensförsörjning, Infrastruktur och Näringsliv. Varje område har flera förslag till exjobb som du kan välja mellan. Du kan också själv komma med idéer på exjobb.

Grafisk text: Exjobb som spelar roll

Förslag på exjobb

Hur skapar vi en stad där unga vill bo och bilda familj? Kan vi få världens IT-tekniker att längta efter snö? Hur kan Luleå bli den hetaste platsen för företag som vill växa? Vad behövs för att stötta framtidens ledare? Vad kan vi göra för att sätta Luleå på kartan när det handlar om hållbara städer?

Det här är bara några av de utmaningar vi står inför i en region som växer så det knakar!

Läs mer om alla spännande exjobb som spelar roll i framtidens Luleå och som spelar roll för din fortsatta karriär (uppdateras löpande):

Framtidens Luleå

Effekter av tillitsbaserad styrning och ledning
Luleå kommun arbetar för att införa tillitsbaserad styrning och ledning. Hur förändras och påverkas styrningen av det nya arbetssättet, vilka effekter kan uppstå kopplat till utveckling, hur påverkas medarbetarnas kraft, upplever invånarna någon förändring?
Förväntad utbildningsinriktning: Lämplig inriktning kopplad till området.

Lätt att göra rätt – Design av ändamålsenliga och effektiva tjänster med användarfokus
Kommunstaben ska vara en gemensam och effektiv resurs som stödjer utvecklingen för framtidens Luleå. Vi vill testa metoden tjänstedesign och/eller beteendedesign på någon av våra stöd- eller styrprocesser för att göra dem mer attraktiva och användarvänliga, samtidigt som de blir mer effektiva och ändamålsenliga. Området kan exempelvis handla om kommunikation, HR, ekonomi, inköp eller styrning. Exjobbet syftar dels till att få en prototyp eller ett förslag på hur vi kan digitalisera de tjänster som kommunstaben erbjuder, dels att testa om tjänstedesign kan vara en lämplig metod för att vässa det centrala stödet för kommunens chefer och medarbetare.
Förväntad utbildningsinriktning: Exempelvis digital tjänsteutveckling, systemvetenskap, beteendevetenskap med inriktning mot IT.

Effektivare styrning
Hur gör vi den kortsiktiga planeringen så att den ger bäst resultat för de långsiktiga målen?
Förväntad utbildningsinriktning: Statsvetenskap

Hållbarhetsbedömning på ett enkelt sätt – är det möjligt?
Vi försöker att ta kloka beslut med hjälp av bra underlag. Vi ser brister och svårigheter när det handlar om hållbarhetsbedömningar, med alla perspektiv. Då blir det komplicerat. Hur kan hållbarhetsbedömningen utvecklas?
Förväntad utbildningsinriktning: Lämplig inriktning kopplad till området.

Organisera med nätverk
Hur kan interna nätverk fungera som hängrännor mellan olika verksamheter i en kommun? Vilka behövs, varför och hur kan man fördela ansvar?
Förväntad utbildningsinriktning: Statsvetenskap

Framtidens boende på landsbygden
Länge har det urbana och täta varit fokuspunkt för lösningar på rådande klimatutmaningar men istället börjar vi se svaren i rurala och perifera områden. Landsbygden bär på många underutnyttjade resurser som behövs i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Kan dessa miljöer transformeras och aktiveras igen? Hur ser framtidens boende ut på landsbygden?
Förväntad utbildningsinriktning: Exempelvis arkitektur, samhällsbyggnad, samhällsutveckling.

Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män?
Enligt en utredning av Arbetsmiljöverket är arbetsmiljön i Sverige är ojämställd och det krävs ett genusmedvetet arbetsmiljöarbete för att synliggöra strukturerna som driver en arbetsrelaterad ohälsa. Hur kan vi som arbetsgivare höja kvaliteten i arbetsmiljöarbetet med ett genusperspektiv?
Förväntad utbildningsinriktning: Relevant utbildning kopplat till arbetsmiljöområdet.

Inventera och analysera markanvändning för industri/verksamhetsområden i Luleå
Gå igenom befintliga verksamhetsområden som exempelvis Storheden, Notviken, Ytterviken med flera utifrån nuvarande markanvändning, använda ytor, icke använda ytor, möjligheter i gällande detaljplan. Ska ge en förståelse för hur mycket ytor som skulle kunna användas effektivare i framtiden och ge underlag till omvandling, flyttkedjor etc.
Förväntad utbildningsinriktning: Samhällsplanering, gärna med tydlig koppling till användande av GIS-verktyg.

Optimera dokumenthantering – analoga ritningar till digitala
Modell för digitalisering av ritningar för bättre dokumenthantering.
Förväntad utbildningsinriktning: Examensarbete i Arkitektur, inriktning Husbyggnad, civilingenjör. Examensarbete Bygg och anläggning. Data, IT och elektronik Examensarbete – systemvetenskap.

Bygga flexibelt vid ROT renoveringar
Luleå kommun har ett flertal fastigheter som är från 1960-talet. Dessa har behov av reinvesteringar. I samband med det finns önskemål om att optimera ytor. Resultat är modell för parametrar, möjliga nyckeltal för beslutsunderlag.
Förväntad utbildningsinriktning: Civilingenjör, Examensarbete i Arkitektur, inriktning Husbyggnad.

Optimera drift av fastigheter
Luleå Kommun har många egna fastigheter. Vi driftar dessa och försöker ständigt optimera drift genom rätt tillsyn och skötsel, vi behöver kontinuerligt utveckla drift. Resultat för optimering lämnas öppet.
Förväntad utbildningsinriktning: Civilingenjör Arkitektur/ Högskoleingenjör Underhållsteknik/ Företagsekonomi, specialisering ledarskap och affärsutveckling.

Framtidens distansarbete
Framtidens arbete blir mer och mer flexibelt. En uppföljning av hur distansarbetet fungerar i dag inom Luleå kommun och förslag på hur vi kan tillämpa distansarbete i framtiden.
Förväntad utbildningsinriktning: Utbildning inom HR.

Objektsekonomins effektiviseringsmöjligheter
Alla fastigheter i Luleå kommun har en egen budget med målet att bära sina egna kostnader, detta kallar vi objektekonomi. Att göra jämförelse mellan hur Luleå kommun arbetar med objektsekonomi jämfört med exempelvis privata aktörer eller andra kommunala/statliga verksamheter. Finns det effektiviseringsmöjligheter?
Förväntad utbildningsinriktning: Företagsekonomi, specialisering ledarskap och affärsutveckling / Företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning.

Underhållsskulder i en politiskt styrd organisation
Luleå kommun har höga underhållsskulder på sitt fastighetsbestånd. Hur påverkas fastigheter av att politiker beslutar om reinvesteringar och underhåll?
Förväntad utbildningsinriktning: Nationalekonomi/Företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning.

Stärkt klimatarbete på kommunal nivå
Praktisk tillämpning av klimatlagstifting, integration av internationella och nationella klimatmål på lokal nivå, klimatanpassning på lokal nivå.
Förväntad utbildningsinriktning: Lämplig inriktning kopplad till området.

Luleå – en smartare stad med en digital tvilling i 3D
Luleå Kommun, precis som övriga Sverige, står inför många utmaningar inom digitalisering och effektivisering. Geografiska data (Geodata) är en förutsättning för att kunna skapa en digital tvilling. Vi behöver utforska hur Luleå på bästa sätt kan använda 3D data inom stadsmodellering, samhällsbyggnad, användning av Geografiska Informationssystem och BIM-modeller. Det finns många infallsvinklar: Insamling av 3D-data – metoder och teknik. Lagring av 3D data. 3D standarder. Hur skapa 3D-modeller (av olika informationsmängder, t.ex. byggnader, anläggningar, parkobjekt, träd) på effektivast sätt. 3D-teknik för visualisering. Hur använda AR eller VR på sikt. Hur lagrar man 3D-data effektivt i kommunens GIS. Överföringsformat för 3D och BIM. Hur kan vi använda kommunens GIS-plattform för 3D. Kommunen har ESRIs ArcGIS plattform, men använder också CAD. 3D och krav på hårdvara. Omvärldsbevakning från andra kommuner.
Förväntad utbildningsinriktning: GIS-utvecklare, GIS-ingenjörer, systemvetenskap med 3D-modellering, spelutveckling (fokus 3D-modellering) eller arkitektur.

Hantering av stora bilddatamängder för digital stadsmodell i framtidens Luleå
Vid digital samhällsplanering blir användning av GIS, BIM och stora mängder data allt vanligare. Bilddata är ett viktigt instrument när man bygger digitala tvillingar av staden/kommunen. Vi vill undersöka hur Luleå kommun kan förbättra sin användning av bilddata. Drönare, bättre flygbilder, laserdata och andra fjärranalysinsamlade data ökar datamängderna. Det finns flera infallsvinklar, t.ex.: Hur kan man använda bilddata på bästa sätt i samhällsplanering. Användning av flygbilds-, drönar- och satellitbildsdata ur en kommuns perspektiv. Problematik kring stora datamängder – rasterdataoptimering (lagring, format, snabbhet). Optimering av GIS-serverteknik för rasterdata. Mosaiklagring av drönarbilder – strategi.
Förväntad utbildningsinriktning: GIS-ingenjör, GIS, samhällsplanering, fjärranalys, bildbehandling, informatik eller systemvetenskap inriktning bildanalys.

Hur beskriver man data i framtidens digitala tvilling av Luleå?
Inom digital samhällsbyggnad används alltmer data. Men hur vet man hur användbara data är, hur hittar man data och vilka data ska vara öppna? Luleå kommun hanterar stora mängder geodata som vi vill hitta bra sätt att beskriva för att bättre ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Områden exjobbet kan beröra är till exempel: Hur ska dessa data dokumenteras. Beskrivning av geodatamängder med GIS-verktyg. Standarder för metadata, tex DCAT-AP, CSW, ISO, XML, Nationell metadatastandardstrukturer. En process för hur man ska inventera befintliga geodata och dokumentera dem framöver.
Förväntad utbildningsinriktning: Informatik, datavetenskap, GIS, geodata, samhällsbyggnad eller informationshantering.

Öppna geodata i Luleå Kommun – hur tar vi oss dit?
Alltmer data behöver bli öppna för att snabba på digitaliseringens möjligheter. Luleå kommun arbetar med att skapa en digital tvilling över Luleå med hjälp av öppna geodata. Vi använder ESRIs GIS plattform ArcGIS för att kunna skapa öppna GIS- och geodataportaler. I exjobbet kan du studera strategi för öppna geodata, teknik för öppna data, tekniska portallösningar på webben, informationshantering. Öppna geodata – format m.m. Det ska resultera i att kommunen kan bli ännu bättre på att öppna våra geodata.
Förväntad utbildningsinriktning: Informatik, informationsvetenskap, datavetenskap, systemvetenskap, GIS, samhällsbyggnad eller motsvarande.

Går det att mäta krisberedskap?
Alla kommuner har ett flertal styrande dokument men går det att utvärdera dem? Det som förväntas av examensarbetet är att ta fram förslag på hur kommunfullmäktiges program för krisberedskap och civilt försvar ska följas upp efter utgången av 2022. Förväntningar på resultat är att skapa konkreta frågor som ska besvaras av kommunstyrelsen och övriga nämnder. Vid formulering av frågorna ska lag 2006:544, överenskommelse om kommunernas krisberedskap samt aktuellt program beaktas.
Förväntad utbildningsinriktning: Samhällsvetenskap, statsvetenskap, sociologi med inriktning mot utvärdering eller utbildningar med inriktning mot revision.

Var med i innovationsresan och forma framtidens Luleå
Avdelningen Innovation och Utveckling har som uppgift att stötta Luleå kommuns alla verksamheter med innovation, digitalisering och verksamhetsutveckling i resan mot Framtidens Luleå. Inom avdelningen bedrivs arbete inom IT, kommunikation, nätverk, arkitektur, datacenter, IoT, RPA, e-tjänster, verksamhetsanalyser, ständiga förbättringar, processkartläggningar, tjänstedesign och systemutveckling. Om du som student har ideer eller förslag på exjobb så är du välkommen att kontakta oss.
Förväntad utbildningsinriktning: Industriell ekonomi, Maskin eller andra ingenjörsutbildningar, Systemvetenskap eller annan utbildning kopplad till områdena.

Artificiell intelligens inom vård och omsorg
Hur kan vi lyckas med AI inom stöd och service? Kan AI ge effektiviseringar gällande bemanning? Är GDPR ett hinder för AI? Hur värna den enskildes integritet med AI?
Förväntad utbildningsinriktning: Socionom, ingenjörsutbildning eller annan lämplig inriktning kopplad till området.

Digital stress inom vård och omsorg
Hur påverkas personal med hög kompetens inom digital teknik av den långsamma digitala utvecklingen? Hur påverkas personal med ringa kunskaper som förväntas behärska den digitala tekniken i vård, stöd och omsorg? Chefens utmaning att hantera och utveckla en verksamhet i ett allt mer digitalt samhälle. Hur gör chefen det på bästa sätt för att få med alla? Hur möta framtiden?
Förväntad utbildningsinriktning: Socionom, ingenjörsutbildning eller annan lämplig inriktning kopplad till området.

Skärgårdsturism med miljö i fokus
Luleå kommuns skärgård med över 1300 öar är uppskattad av både kommuninvånarna och turisterna, med turbåtar på sommaren och isvägar på vintern. Kommunen har även skärgårdsstugor för uthyrning. Hur kan skärgårdslivet och turismen utvecklas med miljön i fokus? Till exempel:
Förnybar energi i skärgården – Hur kan vi nyttja våra naturliga resurser på ett hållbart sätt för att göra det möjligt för skärgårdslivet att utvecklas och göra det till en mer attraktiv plats att både leva på och att besöka? Miljövänliga transportmetoder ut till skärgården – Finns det miljövänliga alternativ som är billigare (i längden) och snabbare än dagens båtar? Längre livslängd på båtarna om det tillverkas i ett annat material? Energisnåla stugor och faciliteter i skärgården – Hur gör vi de befintliga stugorna och anläggningarna bättre och hur ska vi tänka i framtiden?
Förväntad utbildningsinriktning: Lämplig inriktning kopplad till området.

Värdskap i en värld med mindre kundbemötande IRL
Hur ger vi besökarna samma bemötande och känsla digitalt som vi gör i det verkliga livet. Är det möjligt? Kopplat till följande arbetsplatser: Turistcenter, receptioner, konferens, mindre butiker, stuguthyrning etc. Kan man dra nytta av artificiell intelligens och använda det i sitt arbete? Kan det underlätta för personal och besökare?
Förväntad utbildningsinriktning: Lämplig inriktning kopplad till området.

Sociala mediers betydelse för turismnäringen
Behöver företag i framtiden ha traditionella kanaler som hemsida, reception, telefonnummer och mejl eller kan man som företag endast leva på sociala medier och omdömen från andra? Hur använder man kunskaper om sociala mediers påverkan på samhället i marknadsföring mot internationella och nationella turister? Hur påverkar nya digitala medier turistbranschen jämfört med gamla medieplattformer, vad är bra och vad är dåligt?
Förväntad utbildningsinriktning: Lämplig inriktning kopplad till området.

Leva och bo

Hur får vi unga (kvinnor) att välja Luleå som bostadsort?
Luleå kommun har sedan 2017 årligen undersökt hur unga i åldern 18–35 år ser på Luleå som bostadsort. Undersökningen kan vara ett underlag för en fördjupning med fokus dels på nuvarande och tidigare universitetsstudenter i Luleå, dels på personer som är uppvuxna i Luleåregionen och som studerar eller har studerat på annan ort. Exempel frågeställningar (beroende på målgrupp); varför har de stannat kvar i Luleå, varför har de inte stannat kvar i Luleå, vad kan få dem att stanna kvar i Luleå, vad kan få dem att flytta tillbaka till Luleå. Förslagsvis avgränsar man det till sistaårsstudenter och de som har avslutat sin utbildning de senaste två åren. En universitetsrapport från 2017 visar att Luleå har brist på unga kvinnor. Med den rapporten som underlag kan det också vara ett alternativ att fokusera undersökningen till unga kvinnor.
Förväntad utbildningsinriktning: Kommunikation, marknadsföring

En plats för lek och dagvatten
Vi har en antagen detaljplan som kommer att exploateras. I den ingår det en lekplats, men på den utsedda platsen för lekplatsen finns sedan tidigare problem med dagvattenhanteringen. I exjobbet skulle det vara bra med en djupdykning i hur man skulle kunna jobba med att kombinera dagvattenhanteringen med en lekotop (alltså inte en traditionell lekplats), samt ett utformningsförslag på detta.
Förväntad utbildningsinriktning: Landskapsarkitekt

Att synliggöra ekosystemtjänster vid allmän plats
Strategi och handlingsplan kring hur vi kan jobba med ekosystemtjänster i olika projekt kopplat till allmän plats samt park- och naturområden. En "verktygslåda" med förslag på åtgärder, både digitala och analoga, och hur de kan genomföras beroende på platsens utformning. Det kan vara informationstavlor och pedagogik (ex. tittskåp, foton), byggda element (ex. insektshotell, dammar), levande element (ex. bärbuskar, fjärilsrabatt), QR-koder kopplat till webbplats, skolskogar m.m. Utforma ett program för skyltning av ekosystemtjänster, med analys av driftskostnad och kostnadseffektivitet.
Förväntad utbildningsinriktning: Exempelvis kommunikatör, ekolog, landskapsarkitekt, landskapsingenjör.

Framtidens boende på landsbygden
Länge har det urbana och täta varit fokuspunkt för lösningar på rådande klimatutmaningar men istället börjar vi se svaren i rurala och perifera områden. Landsbygden bär på många underutnyttjade resurser som behövs i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Kan dessa miljöer transformeras och aktiveras igen? Hur ser framtidens boende ut på landsbygden?
Förväntad utbildningsinriktning: Exempelvis arkitektur, samhällsbyggnad, samhällsutveckling.

Modell för att skapa nätverk för medföljande
Om en familj flyttar till Luleå, den ena vuxna är hemvändare och den andra är medflyttare. Vad händer efter ett år, har medflyttaren hittat sitt sociala nätverk och sitt yrkesnätverk? Kan arbetsgivaren underlätta så att hela familjen trivs och vill stanna?
Förväntad utbildningsinriktning: Sociologi

Kombinera lekytor vintertid med hållbar snöskottning
Snö och is, mörker och kyla. Hur nyttjar man snön på skolgårdar ur ett barn/ungdomsperspektiv, samtidigt som man optimerar snöröjningen ur driftekonomisynpunkt.
Förväntad utbildningsinriktning: Lärare åk 4–6 Examensarbete i samhällsorientering. Alternativt Civilingenjör Arkitektur Examensarbete, inriktning Stadsbyggnad.

Anhöriga i vård- och omsorgsverksamheten
Hur förhåller vi oss till anhöriga för att främja samverkan, trygghet och förtroende men med bibehållen respekt för den enskildes integritet och självbestämmande samt den lagstiftning som reglerar verksamheten? När har vi att göra med rättshaverister och när har vi att göra med otrygga anhöriga som saknar vårt förtroende och hur bemöter vi dem?
Förväntad utbildningsinriktning: Socionom eller annan lämplig inriktning kopplad till området.

Brukarens delaktighet
Hur arbetar vi med brukarens delaktighet i särskilt boende, daglig verksamhet samt korttidsboende? På vilket sätt kan vi utveckla brukarens delaktighet och vilka effekter kan de ge den enskilde och verksamheten?
Förväntad utbildningsinriktning: Socionom eller annan lämplig inriktning kopplad till området.

Jämställdhet för funktionsnedsatta
Är bemötandet, stödet och servicen till personer med funktionsnedsättning jämställt i kommunens gruppbostäder? Finns skillnader i bedömning av avvikelser utifrån kön?
Förväntad utbildningsinriktning: Socionom eller annan lämplig inriktning kopplad till området.

Hjälpmedel för funktionsnedsatta
Finns skillnader i rätten till hjälpmedel om du har en medfödd funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada (ny skadad).
Förväntad utbildningsinriktning: Socionom, arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan lämplig inriktning kopplad till området.

Hälso- och sjukvård för funktionsnedsatta
Har personer med funktionsnedsättning jämlikhet när det gäller regional hälso- och sjukvård? Kan kommunens hälso- och sjukvårdsansvar för personer i gruppbostad, hindra rätten till sjukvård via Regionen? Är ansvaret mellan kommun och region i hälso- och sjukvårdsfrågor tydligt för den enskilde? Vilken kompetens finns inom hälso- och sjukvård om funktionsnedsättning?
Förväntad utbildningsinriktning: Socionom eller annan lämplig inriktning kopplad till området.

Från idiot till medborgare
Har samhällsutvecklingen och den lagstiftning som reglerar stödet till vissa funktionshindrade (LSS), bidragit till en förändrad syn på människor, full delaktighet i samhällslivet och att den enskilde har möjlighet att leva som andra?
Förväntad utbildningsinriktning: Socionom eller annan lämplig inriktning kopplad till området.

Kompetensförsörjning

Gamla anor, nya vanor!
Vilka rekryteringsmetoder fungerar inom bygg, vård och transport. Hur rekryterar man idag? Skapa insikter till fungerande rekrytering.
Förväntad utbildningsinriktning: Samhällsvetenskaplig utbildning, psykologi/sociologi.

Kompetensförsörjning med nya perspektiv
Hur kan verksamheter inom stadsbyggnadsområdet samverka med närliggande kommuner/verksamheter när det gäller kompetensförsörjning?
Förväntad utbildningsinriktning: Personal- eller beteendevetenskaplig inriktning.

Personalekonomi – hur kan ekonomi och HR samverka för en bättre verksamhet?
Hur skapar man förståelse för varandras uppdrag samt hur bör chefer stödjas gemensamt med utgångspunkt i ett tillitsbaserat arbetssätt?
Förväntad utbildningsinriktning: Personal- eller beteendevetenskaplig inriktning alt. ekonomisk inriktning.

Kommunikativt ledarskap med hjälp av nudging
Nudging handlar om hur en liten knuff kan påverka beteende i rätt riktning. Hur kan det effektivisera och förbättra ledarskapet?
Förväntad utbildningsinriktning: Lämplig inriktning kopplad till området.

Trygghet på arbetet – att bygga en säkerhetskultur
Hur bygger vi en stabil säkerhetskultur och hur får vi den att fungera?
Förväntad utbildningsinriktning: Personal- eller beteendevetenskaplig utbildning, med kunskap i arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ger ledarutveckling effekt?
Sedan ett år tillbaka bedriver Luleå kommun ett internt ledarutvecklingsprogram. Grunden är tillitsbaserad styrning och ledning och den forskning som återfinns i tillitsdelegationens arbete. Målet är att ledarutvecklingen ska ge effekt i organisationen genom att chefer börjar agera på annat sätt. Vi vill undersöka hur målet har uppfyllts.
Förväntad utbildningsinriktning: Beteendevetenskap

Hur kan man utveckla intern stolthet?
Hur kan man utveckla arbetsgivarvarumärket så att det ger effekt internt? Att behålla medarbetare som är stolta över sin arbetsgivare, sin arbetsplats och sitt yrke
Förväntad utbildningsinriktning: Sociologi, psykologi eller liknande.

Modell för att skapa nätverk för medföljande
Om en familj flyttar till Luleå, den ena vuxna är hemvändare och den andra är medflyttare. Vad händer efter ett år, har medflyttaren hittat sitt sociala nätverk och sitt yrkesnätverk? Kan arbetsgivaren underlätta så att hela familjen trivs och vill stanna?
Förväntad utbildningsinriktning: Sociologi

Medarbetarplaner – hur gick planen?
Ett nytt verktyg för medarbetarsamtal och medarbetarplaner togs fram 2020. Nu är det angeläget att få en bild av hur verktyget har fungerat att använda, om medarbetarplaner upprättas och om innehållet leder verksamheten framåt i enlighet med syftet.
Förväntad utbildningsinriktning: HR/Personal

Framtidens distansarbete
Framtidens arbete blir mer och mer flexibelt. En uppföljning av hur distansarbetet fungerar i dag inom Luleå kommun och förslag på hur vi kan tillämpa distansarbete i framtiden.
Förväntad utbildningsinriktning: Utbildning inom HR

Infrastruktur

En plats för lek och dagvatten
Vi har en antagen detaljplan som kommer att exploateras. I den ingår det en lekplats, men på den utsedda platsen för lekplatsen finns sedan tidigare problem med dagvattenhanteringen. I exjobbet skulle det vara bra med en djupdykning i hur man skulle kunna jobba med att kombinera dagvattenhanteringen med en lekotop (alltså inte en traditionell lekplats), samt ett utformningsförslag på detta.
Förväntad utbildningsinriktning: Landskapsarkitekt

Att synliggöra ekosystemtjänster vid allmän plats
Strategi och handlingsplan kring hur vi kan jobba med ekosystemtjänster i olika projekt kopplat till allmän plats samt park- och naturområden. En "verktygslåda" med förslag på åtgärder, både digitala och analoga, och hur de kan genomföras beroende på platsens utformning. Det kan vara informationstavlor och pedagogik (ex. tittskåp, foton), byggda element (ex. insektshotell, dammar), levande element (ex. bärbuskar, fjärilsrabatt), QR-koder kopplat till webbplats, skolskogar m.m. Utforma ett program för skyltning av ekosystemtjänster, med analys av driftskostnad och kostnadseffektivitet.
Förväntad utbildningsinriktning: Exempelvis kommunikatör, ekolog, landskapsarkitekt, landskapsingenjör.

Inventera och analysera markanvändning för industri/verksamhetsområden i Luleå
Gå igenom befintliga verksamhetsområden som exempelvis Storheden, Notviken, Ytterviken med flera utifrån nuvarande markanvändning, använda ytor, icke använda ytor, möjligheter i gällande detaljplan. Ska ge en förståelse för hur mycket ytor som skulle kunna användas effektivare i framtiden och ge underlag till omvandling, flyttkedjor etc.
Förväntad utbildningsinriktning: Samhällsplanering, gärna med tydlig koppling till användande av GIS-verktyg.

Stärkt klimatarbete på kommunal nivå
Praktisk tillämpning av klimatlagstifting, integration av internationella och nationella klimatmål på lokal nivå, klimatanpassning på lokal nivå.
Förväntad utbildningsinriktning: Lämplig inriktning kopplad till området.

Bygga flexibelt vid ROT renoveringar
Luleå kommun har ett flertal fastigheter som är från 1960-talet. Dessa har behov av reinvesteringar. I samband med det finns önskemål om att optimera ytor. Resultat är modell för parametrar, möjliga nyckeltal för beslutsunderlag.
Förväntad utbildningsinriktning: Civilingenjör, Examensarbete i Arkitektur, inriktning Husbyggnad.

Koll vid kris och krig
Luleå kommun har många skyddsrum som måste fungera. Sammanställa inventering, ta fram plan för kontroll.
Förväntad utbildningsinriktning: Brandingenjör

Förebyggande brandskydd på rätt nivå
Luleå kommun har många fastigheter som hyrs ut till kommunens verksamheter. Det förebyggande arbetet med brandskydd SBA är således "delat ansvar". Uppdraget går ut på att tydliggöra vem som ansvarar för vad och varför. Vilken kompetens som krävs från både fastighetsägare och hyresgästen.
Förväntad utbildningsinriktning: Brandingenjör

Optimera drift av fastigheter
Luleå Kommun har många egna fastigheter. Vi driftar dessa och försöker ständigt optimera drift genom rätt tillsyn och skötsel, vi behöver kontinuerligt utveckla drift. Resultat för optimering lämnas öppet.
Förväntad utbildningsinriktning: Civilingenjör Arkitektur/ Högskoleingenjör Underhållsteknik/ Företagsekonomi, specialisering ledarskap och affärsutveckling.

Näringsliv

Inventera och analysera markanvändning för industri/verksamhetsområden i Luleå
Gå igenom befintliga verksamhetsområden som exempelvis Storheden, Notviken, Ytterviken med flera utifrån nuvarande markanvändning, använda ytor, icke använda ytor, möjligheter i gällande detaljplan. Ska ge en förståelse för hur mycket ytor som skulle kunna användas effektivare i framtiden och ge underlag till omvandling, flyttkedjor etc.
Förväntad utbildningsinriktning: Samhällsplanering, gärna med tydlig koppling till användande av GIS-verktyg.

Hållbarhetsinventering för att stärka företagen i Luleå
Ta fram ett aktuellt nuläge av arbetet med hållbarhet hos små och medelstora företag i Luleå.
Förväntad utbildningsinriktning: Program med inriktning mot företag och hållbarhet

Skärgårdsturism med miljö i fokus
Luleå kommuns skärgård med över 1300 öar är uppskattad av både kommuninvånarna och turisterna, med turbåtar på sommaren och isvägar på vintern. Kommunen har även skärgårdsstugor för uthyrning. Hur kan skärgårdslivet och turismen utvecklas med miljön i fokus? Till exempel:
Förnybar energi i skärgården – Hur kan vi nyttja våra naturliga resurser på ett hållbart sätt för att göra det möjligt för skärgårdslivet att utvecklas och göra det till en mer attraktiv plats att både leva på och att besöka? Miljövänliga transportmetoder ut till skärgården – Finns det miljövänliga alternativ som är billigare (i längden) och snabbare än dagens båtar? Längre livslängd på båtarna om det tillverkas i ett annat material? Energisnåla stugor och faciliteter i skärgården – Hur gör vi de befintliga stugorna och anläggningarna bättre och hur ska vi tänka i framtiden?
Förväntad utbildningsinriktning: Lämplig inriktning kopplad till området.

Värdskap i en värld med mindre kundbemötande IRL
Hur ger vi besökarna samma bemötande och känsla digitalt som vi gör i det verkliga livet. Är det möjligt? Kopplat till följande arbetsplatser: Turistcenter, receptioner, konferens, mindre butiker, stuguthyrning etc. Kan man dra nytta av artificiell intelligens och använda det i sitt arbete? Kan det underlätta för personal och besökare?
Förväntad utbildningsinriktning: Lämplig inriktning kopplad till området.

Sociala mediers betydelse för turismnäringen
Behöver företag i framtiden ha traditionella kanaler som hemsida, reception, telefonnummer och mejl eller kan man som företag endast leva på sociala medier och omdömen från andra? Hur använder man kunskaper om sociala mediers påverkan på samhället i marknadsföring mot internationella och nationella turister? Hur påverkar nya digitala medier turistbranschen jämfört med gamla medieplattformer, vad är bra och vad är dåligt?
Förväntad utbildningsinriktning: Lämplig inriktning kopplad till området.

Anmäl ditt intresse för exjobb

Unga glada människor

Vad erbjuder vi dig?

 • Bygga nätverk
 • Chans till jobb
 • Case för cv:t
 • Bidra till samhällsutveckling
 • Lön efter exjobbet är godkänt

När du gör ditt exjobb inom Luleå kommun blir du inbjuden till nätverksträffar med möjlighet att skapa värdefulla kontakter, som kanske leder till framtida jobb. Du får ett bra case för ditt cv. Det är också ett sätt för dig att spela roll genom att bidra till samhällsutvecklingen.

Dessutom får du lön när exjobbet är klart! I dagsläget är ersättningen 1 000 kronor per poäng och exjobb.

Karriär som akademiker inom Luleå kommun

Vi har samlat kommunens jobberbjudanden på webben Jobba i Luleå kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Några exempel på yrken inom Luleå kommun för dig som akademiker:

Arbetsterapeut

IT-arkitekt

Arkitekt

Ingenjör

Avdelningschef

Kommunikatör

Bygglovshandläggare

Lärare

Driftchef

Miljöinspektör

Ekonom/controller

Parkmästare

Enhetschef

Projektledare

Fritidspedagog

Rektor

Förskollärare

Sjuksköterska

Förvaltningschef

Socialsekreterare

HR-strateg

Verksamhetsutvecklare


Vill du veta mer och följa det som händer i Luleå?

Vill du veta mer om exjobbsatsningen? Fyll i formuläret ovan eller kontakta student@lulea.se.

Vill du följa det som händer i Luleå, vilka bostäder som byggs och vilka lediga jobb som finns? Luleå kommun samlar de senaste nyheterna, bästa tipsen och de mest intressanta berättelserna från Luleå, kryddat med evenemangstips i ett nyhetsbrev. Anmäl dig till nyhetsbrevet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förslag på exjobb

Luleå centrum
 • Är framtidens bostäder gjorda av wellpapp?
 • Kan vi få världens IT-tekniker att längta efter snö?
 • Hur skapar vi en stad där unga vill bo och bilda familj?
 • Hur kan Luleå bli den hetaste platsen för företag som vill växa?
 • Vad behövs för att stötta framtidens ledare?
 • Vad kan vi göra för att sätta Luleå på kartan när det handlar om hållbara städer?

Det här är bara några av de utmaningar vi står inför i en region som växer så det knakar!

Läs mer om alla spännande exjobb som spelar roll i framtidens Luleå och som spelar roll för din fortsatta karriär.

Listan fylls på löpande.

Leva och bo

Information om exjobb inom detta område kommer inom kort.

Kompetensförsörjning

Information om exjobb inom detta område kommer inom kort.

Infrastruktur

Information om exjobb inom detta område kommer inom kort.

Näringsliv

Information om exjobb inom detta område kommer inom kort.

Framtidens Luleå

Effekter av tillitsbaserad styrning och ledning, Exjobbnr 2021–1

Anmäl ditt intresse för exjobb

Vad erbjuder vi dig?

Grafisk text: Exjobb som spelar roll
 • Bygga nätverk
 • Chans till jobb
 • Case för cv:t
 • Bidra till samhällsutveckling
 • Lön efter exjobbet är godkänt

När du gör ditt exjobb inom Luleå kommun blir du inbjuden till nätverksträffar med möjlighet att skapa värdefulla kontakter, som kanske leder till framtida jobb. Du får ett bra case för ditt cv.

Det är också ett sätt för dig att spela roll genom att bidra till samhällsutvecklingen.

Dessutom får du lön när exjobbet är klart! I dagsläget är ersättningen 1 000 kronor per poäng.

Nätverksträffar

Med start under första delen av 2022 kommer vi att bjuda in dig som gör ditt exjobb i samarbete med Luleå kommun till ett antal nätverksträffar inom olika områden.

På träffarna deltar studenter, tjänstepersoner från Luleå kommun, politiker och näringslivsrepresentanter.

Mer information kommer!

Karriär som akademiker inom Luleå kommun

Tre glada unga vuxna

Några exempel på yrken inom Luleå kommun för dig som akademiker:

 • Arkitekt
 • Ekonom
 • Förändringsledare
 • HR-specialist
 • IT-tekniker
 • Kommunikatör
 • Projektledare
 • Systemvetare
 • Verksamhetsutvecklare

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Luleå kommun samlar de senaste nyheterna, bästa tipsen och de mest intressanta berättelserna från Luleå, kryddat med evenemangstips i ett nyhetsbrev. Du kan läsa om vad som händer i Luleå, vilka bostäder som byggs och vilka lediga jobb som finns.

Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden och vänder sig främst till dig mellan 18 och 35 år.

Enklast prenumererar du på nyhetsbrevet genom att anmäla dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tips till dig som flyttar till Luleå

Har du nyss flyttat till Luleå eller är på väg att flytta hit?

På vår Flytta till Luleå-webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om hur du hittar bostad, vad du kan göra på fritiden och vilka jobb som finns.

Vi har även samlat kommunens jobberbjudanden på webben Jobba i Luleå kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vill du veta mer om Luleås attraktioner, restauranger, nattliv, shopping och mycket annat – besök Visit Luleås webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gratis nyheter från Luleå

På nyhetswebben Vårt Luleå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du gratis nyheter, fördjupningar och berättelser från Luleå.

Luleå på fyra minuter

I Luleå är det nära, både människor emellan och till naturen. Kontrasterna mellan årstiderna ger Luleå det lilla extra.