Foto: Luleå kommun

Offentlighetsprincipen

En viktig grund för offentlig verksamhet är offentlighetsprincipen. Med stöd av offentlighetsprincipen kan allmänheten få insyn i den kommunala verksamheten och få ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

  • Med allmän handling avses varje handling, tryckt eller elektronisk, som förvaras, inkommit eller upprättats av kommunen.
  • Om du vill få del av en handling ska du vända dig till kommunen med en skriftlig eller muntlig begäran. Du kan vara anonym men tänk på att du tydligt anger vilka handlingar som du vill få del av.
  • Efter att din begäran kommit in prövar kommunen genast eller så snart det är möjligt, om handlingarna kan lämnas ut. Om handlingarna lämnas ut kan du antingen besöka kommunen för att läsa handlingarna eller på annat sätt få del av handlingen.
  • Du har rätt att få en kopia av den allmänna handlingen. Avgift för detta kan i vissa fall tas ut enligt särskild taxa som fastställts av kommunfullmäktige.
  • Om din begäran om utlämnande av handling avslås har du rätt att få ett skriftligt beslut med överklagandehänvisning. Väljer du att överklaga beslutet är det Kammarrätten i Sundsvall som avgör frågan.

De politiska besluten i kommunen dokumenteras i protokoll som finns att ta del av på kommunens webb under fliken protokoll (se längre ned på sidan).

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023