Ärenden inför miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder den 11 maj. På dagordningen står bland annat bygglov för kanotklubbens målhus, marklov för ändring av marknivåer på Framlänningsvägen i Gammelstad. Totalt behandlar nämnden 9 ärenden.

Bygglov för nybyggnad av målhus på fastigheten Björkskatan 7:25

Miljö och byggnadsnämnden föreslås bevilja Kajakklubben bygglov för nybyggnad av ett målhus på fastigheten Björkskatan 7:25. Byggnaden ersätter en tidigare nedbrunnen byggnad men blir något mindre till ytan och formen blir mer rektangulär. Byggnaden flyttas även cirka 4 meter närmare Bensbyvägen än var den tidigare byggnaden var belägen.

Huset ska innehålla yta för sekretariat, kök, toalett/omklädningsrum samt dusch. Byggnaden kommer att vara anpassad för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga. Planlösningen och placeringen möjliggör användning vid andra arrangemang som till exempel löpartävlingar.

Marklov för ändring av marknivåer på del av fastigheten Nedelluleå Kyrkovall 1:1

Miljö och byggnadsnämnden föreslås bevilja marklov för ombyggnad av Framlänningsvägen i Gammelstads kyrkstad. Det finns idag problem med avvattning och snöröjning vilket har en negativ inverkan på kyrkstadens bebyggelse och tomter intill vägen. Åtgärderna innebär att nivån på vägen sänks och att dagvattensystemet uppdateras.

Övriga ärenden

  • En miljösanktionsavgift föreslås utdömas för bristande egenkontroll av täktverksamhet av naturgrus.
  • Ansökan om att tillståndet för Kronans återvinningscentral ska återkallas

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden)


Kontakt:

  • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
  • Maritha Meethz, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 072-207 79 73

Sidan uppdaterades den 5 maj 2022