Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 9 maj 2022

I dag höll kommunstyrelsens arbetsutskott i Luleå sitt sammanträde. På dagordningen fanns tio ärenden. Bland annat informationspunkter om Luleå kommuns internationella arbete och om arbetet med Luleås tillväxt. Utskottet behandlade även två granskningar av kommunrevisionen och rivning av en fastighet på Bergnäset.

Status på Luleå kommuns internationella arbete

Internationellt samarbete i hela världen och inte minst i Luleå har påverkats av Rysslands invasion av Ukraina. Som följd av detta har Luleå kommun fryst sitt samarbete med vänorten Murmansk i Ryssland. Barents Road Internationella förening som har sitt kansli här i Luleå har också tagit ett beslut om att frysa allt samarbete med de ryska medlemsstäderna Kirovsk, Kandalaksha och Poliarnye Zory i Murmanskregionen.

Bland övriga aktiviteter kan nämnas att en delegation från Uleåborg kommer att besöka Luleå den 2 juni 2022 samt att samarbetet inom föreningen Bottenviksbågen Bothnian Arc och Arctic Mayors Forum är aktivt.

– Vi har utbyten inom områden som arbetsmarknad, näringsliv och utbildning där vi bygger nätverk, får ökad kunskap och nya perspektiv. Det internationella samarbetet är extra viktigt i tider som dessa, framför allt med våra nordiska grannländer, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Information om Luleås tillväxt

Kommunen har i dag antagna detaljplaner för 2 500 till 3 000 nya bostäder och jobbar med pågående detaljplaner för ytterligare 2 500 bostäder. De geografiska områden som är prioriterade i tätorten är Kronandalen, Hertsöheden, Porsön och Centrum. På landsbygden är det en fortsatt stark utveckling av villabebyggelse. Både i mer stadsnära områden som Bensbyn, Dalbo och Rutvik, och i områden runt tätorter som Råneå och Antnäs. Kommunen har ett samverkansprojekt tillsammans med Boden för att möjliggöra för städerna att ”växa ihop”.

Fokus är inte bara på bostäder, utan även på fler arbetsplatsområden. Just nu har Luleå kommun rekordmånga detaljplaner för verksamheter. Det pågår också arbete med stora infrastrukturprojekt, som till exempel Malmporten, VA-utbyggnad och kraftutbyggnad. Även Norrbotniabanans olika förslag på sträckningar finns med i planeringen.

Mer information: Här ska Luleå växa Länk till annan webbplats.

– Vi är förberedda på tillväxten. Det finns bra förutsättningar både för de som vill bygga bostäder och för de som vill etablera verksamhet. När kommunen ska växa är det viktigt att bibehålla proportionerna mellan stad och landsbygd, så att vi inte bara växer i tätorten, säger Carina Sammeli.

Rivning av fastighet på Bergnäset

Fastigheten på Bivägen 6 på Bergnäset är i dåligt skick och står inför ett omfattande renoveringsarbete som grovt är uppskattat till 12 miljoner kronor. Huset står nära Älvbrovägen och är väldigt påverkat av buller vilket gör det olämpligt för bostäder. Området är dessutom planlagt för park eller plantering. Dialog är förd med socialförvaltningen och arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att riva fastigheten.

– Det är inte hållbart att renovera en fastighet som är olämplig för bostäder. Den är i så dåligt skick att den inte heller passar för tillfälliga bostäder, säger Carina Sammeli.

Kommunrevisionens granskning av investeringsprocess och attesthantering

KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning av kommunens investeringsprocess. Rapporten visar att kommunstyrelsen till större del har säkerställt en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning. Revisorerna rekommenderar bland annat att kommunen ska arbeta fram övergripande styrdokument samt besluta om vilka grundläggande kriterier som ska gälla vid prioritering och omprioritering av investeringsprojekt. Rekommendationer där arbete redan har eller ska påbörjas.

Kommunrevisionen har även gjort en uppföljande granskning av attesthanteringen. Där har kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden till stora delar tagit till sig och följt de rekommendationer som lämnades vid den tidigare granskningen. Revisionen anser dock att beloppsgränser bör införas i redovisningssystemet samt att det bör säkerställas att det finns beloppsgränser för samtliga attestanter. Ett arbete som nu ska påbörjas.

– Kommunrevisionen gör ett viktigt arbete och det är bra att vi kan förbättra våra rutiner och dokument utifrån deras rekommendationer, säger Carina Sammeli.

Bland övriga ärenden:

  • Förslag att bifalla motion (MP) om utredning av gratis mensskydd på kommunens skolor och kommunens egna arbetsplatser. Beslut fattas av kommunfullmäktige.
  • Förslag att avslå e-förslag om Nollvision av utbrända barn med NPF i skolan. Beslut fattas av kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en övergripande plan om stöd för barn och elever med behov av särskilt stöd så att alla barn och elever ska uppnå kunskapsmålen. Planen ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden senast december 2022.

Länk till föredragningslista. Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 9 maj 2022