Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunens delårsrapport, några motioner och projektmedfinansiering, det är agendan till kommunstyrelsens arbetsutskotts kommande sammanträde den 10 oktober. Utskottet samlas den här gången externt, vid Bondgården Bälinge som fick kommunens företagarstipendium 2022.

Delårsrapport: Starkt resultat

Utskottet ska behandla kommunens delårsrapport från januari till augusti. Kommunen redovisar ett positiv periodresultat per augusti på 499 miljoner kronor, vilket är 432 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat för samma period. Det prognosticerade utfallet för helåret 2022 beräknas till 277 miljoner kronor vilket är 214 miljoner kronor högre än budget. En ökning av skatter och generella statsbidrag på 125 miljoner kronor är förklaringen till den positiva avvikelsen mellan prognos och budget. För bolagskoncernen är det prognosticerade utfallet för helåret 200 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor lägre än budget.

Motioner från L och SD

Thomas Söderström (L) har lämnat in en motion om att media ska undantas från avgiftstaxan vid utlämnade av allmänna handlingar. Kommunen hänvisar till likabehandlingsprincipen samt att det inte är tillåtet att efterforska avsändaren och föreslår därför att motionen ska avslås.

En motion från Liberalerna om att öka skolans samverkan med lokala företag föreslås bifallas av fullmäktige.

Leslie Bailey (SD) har inkommit med en motion om att väljarna ska bestämma politikernas arvode genom röstningen på valdagen. Kommunstaben anser att frågan inte är lämplig att lägga till på valdagen och föreslår att motionen avslås.

Medfinansiering av projekt

Dessa projekt föreslås få medfinansiering:

  • Hållbar värdekedja för tillväxt i norr med maximalt 568 000 kronor under 2023–2025
  • Optisk Innovationskraft med maximalt 450 000 kronor under 2023–2025
  • Till Norrbottens Mediaweek föreslås ett värdskapsbidrag på 50 000 kronor

Se ärendelistan

Kontaktperson:

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 - 051 87 92

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2022