Avsiktsförklaring och nya detaljplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde 25 ärenden. En avsiktsförklaring mellan SSAB och Luleå kommunkoncern står högst på dagordningen, läs mer det i ett annat pressmeddelande. Bland annat motioner om att införa hundrastgårdar, gratis bad för ungdomar och mer plats för cykel. Men även medfinansiering till olika projekt och nya detaljplaner.

Detaljplan för ny förskola på Kronan

En ny detaljplan föreslås att tas fram för tre kvarter i det nya bostadsområdet Kronan. Bakgrunden är att det finns ett behov för ytterligare en förskola samt att möjliggöra för ett parkeringshus på en större yta än vad som medges i gällande detaljplan. Med ett växande bostadsområde på Kronan bedöms ett ökat behov av förskoleplatser, med minst åtta avdelningar fram till år 2030. Planuppdraget bör undersöka ny lämplig markanvändning för byggnaden C7 som var en militär motorverkstad. Byggnadens kulturhistoriska värden ska bevaras och därför ska gällande planbestämmelser för C7 avseende rivningsförbud och bestämmelser för skydd och bevarande av byggnadens kulturhistoriska värden behållas.

Detaljplan för Klubbviken klar

En ny detaljplan för Klubbviken, Sandön, har tagits fram som kommunfullmäktige föreslås beslutas om. Kommunen sålde turist- och badanläggningen Klubbviken 2019 och köparen önskade utveckla verksamheten med fler stugor, service- och konferensanläggning. Förslag till detaljplan reglerar att badstranden förblir allmän plats och att besöksanläggningen kan utökas med totalt cirka 1800 kvadratmeter. Eftersom stora naturvärden berörs har även en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram.

Detaljplan för Mjölkudden ska tas fram

Lulebo avser förtäta ett område på Mjölkudden och ansöker om en ny detaljplan. Fastigheten ligger i närheten av Mjölkuddens centrum. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en förtätning av bostadsbebyggelse. Lämplig exploateringsgrad och typ av bostadsbebyggelse ska utredas under planarbetet.

Ändrad detaljplan Sundsgården

Rikshem vill utveckla den centralt belägna fastigheten Sundsgården 4 på Östermalm och har ansökt om ändrad detaljplan samt delvis utökad byggrätt för bostadsändamål, kontor, vård och centrumverksamhet. Fastighetsaktören vill bygga hyresrätter vid Sundgården, men även i fortsättningen kunna erbjuda centrala vårdverksamheter, beroende på framtida behov inom vård- och omsorg.

Motioner från partier

Arbetsutskottet har även sex motioner på dagordningen. Bland annat en motion (KD) om att utreda lämpliga platser för hundrastgårdar, motion (L) om att införa gratis bad för unga samt en motion (MP) om mer plats för cykel.

Arbetsutskottet ska behandla medfinansiering av följande projekt:

  • Game Attraction North med maximalt 2,4 miljoner kronor under 2023–2026
  • Intersective Game med maximalt 825 000 kronor under 2023–2026
  • Aktiviteter för vätgas inom projektet CH2ESS med 600 000 kr under 2023–2025
  • Arktisk Hållbar KonkurrensKraft och Attraktion (AHKKA) med maximalt 310 000 kronor under 2023–2025.

Läs kallelsen

Kontaktperson:

Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande, 073 051 87 92

Sidan uppdaterades den 1 november 2022