Ärenden till socialnämndens arbetsutskott

Den 8 december behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt 15 ärenden som går till socialnämnden för beslut 22 december. Bland annat nämndens verksamhetsplan för 2023.

Verksamhetsplan 2023

Socialnämnden ska inom sitt uppdrag främja ett jämlikt och hållbart samhälle. Det gäller människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

– Nämndens verksamhetsplan 2023 tar avstamp från fem av det nio kommun övergripande målområden: Jämlik, Delaktig, Arbete, Klimat och Innovation, säger Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande som också vill lyfta tillgången på kompetens inom socialförvaltningen.

– Det vi fokuserar på är att säkra kompetensförsörjningen så att service och omvårdnadsbehovet hos den enskilde kan tillgodoses.

Ett ytterligare mål är att socialnämnden ska sträva mot ett säkerställande att alla invånare som är i kontakt med förvaltningens verksamheter har tillgång till likvärdig service utifrån sitt behov och mötas av en god service.

Under planperioden ska bland annat fortsatt fokus läggas på att skapa förutsättningar för personer som talar minoritetsspråken.

– Vi kommer också att under året arbeta för att skapa goda förutsättningar för barn och unga till jämlika och trygga uppväxt- och livsvillkor, säger Bodil Wennerbrandt Sevastik.

Förvaltningen kommer också vara del i det kommunövergripande initiativet ”Tryggast i Luleå” där man i nära samverkan med andra förvaltningar och bolag stärka det främjande och förebyggande arbetet för social hållbarhet.

Socialnämnden föreslås godkänna verksamhetsplanen för 2023.

Övriga ärenden

Kvinnojouren Iris föreslås verksamhetsbidrag med 1 185 000 kr för 2023. Kvinnojouren Iris verksamhet hjälper och stödjer kvinnor och barn som utsätts för psykiskt och fysiskt våld, sexuella övergrepp, hot och förnedring. Kvinnojouren Iris bedriver lägenheter där våldsutsatta kvinnor och barn kan vistas och har i dagsläget två anställda. Kvinnojouren och Socialförvaltningen har en överenskommelse gällande samverkan som följs upp årligen.

Bidrag ur Asta Svenssons arv föreslås till 16 verksamheter med drygt 1,1 miljoner kr. Asta Svenssons vilja var att pengarna skulle gå till inköp eller skapa aktiviteter som inte vanligtvis ingår i kommunens biståndsbedömda insatser, och att de skulle medföra en höjning av livskvaliteten för brukare med äldreomsorg inom gamla Nederluleå församling.

Uppräkning av avgifter i socialförvaltningens verksamheter för mat och trygghetslarm föreslås till 1,2 procent och för hyror till 1,8 procent. Socialförvaltningen gör årligen en genomgång och avstämning av gällande priser mot kostnadsutvecklingen vilket bygger på konsumentprisindex (KPIF).

Samtliga ärenden till socialnämndens arbetsutskott 8 decemberLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00

Rubrik för puffar