Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december

I dag den 19 december höll kommunstyrelsens arbetsutskott årets sista sammanträde. Utskottet ställde sig bland annat bakom ett planuppdrag för Porsödalen samt ett förslag gällande ny prissättning för mark på Hertsöfältet. De beviljade även en ansökan om sociala investeringsmedel. Utskottet behandlade totalt 24 ärenden.

Prissättning av mark Hertsöfältet

Ett beslut om prissättning av kommunens mark inom områden för verksamheter togs av kommunfullmäktige 2018-12-17. Beslutet avser alla försäljningar efter 2019-01-01. Beslutet avsåg befintliga eller påbörjade verksamhetsområden inom kommunen. Hertsöfältet finns med i detta beslut.

Som en följd av den industriella gröna omvandlingen och kommande stora etableringar i Luleå har konkurrensen om mark på Svartön och Hertsöfältet ökat och värdet på marken stigit. Mot bakgrund av detta bör prissättningen av mark på Hertsöfältet ses över. Utskottet ställde sig bakom förslaget att frångå markpristaxan enligt tidigare beslut, avseende försäljning av mark inom Hertsöfältet. Det nya priset ska vara 300 kronor per kvm tomtarea och ska tillämpas vid försäljningar från och med 2023-01-01.

– Det är viktigt att vi har marknadsmässiga priser när vi ska exploatera attraktiv mark, säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande.

Planuppdrag för Plogen 1

SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) har ansökt om planbesked för att möjliggöra en utveckling av fastigheten med kontor, verksamheter och eventuell handel. Bolaget vill bygga nya kontorsbyggnader på cirka 50 000 kvm bruttoarea samt komplementbyggnader, uppdelat på 3–4 byggnadskroppar som är upp till 5 våningar. Fastigheten ligger på Porsödalen intill Luleås nya Återvinningscentral och Brandstation.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för fastigheten Plogen 1. Syftet med ny detaljplan är att pröva förutsättningar för ändrad exploatering för verksamheter och kontor.

Ansökan om sociala investeringsmedel till projektet Att hitta sin plats i livet

Barn-och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och Luleå tekniska universitet ansöker gemensamt om projektmedel med 980 000 kronor årligen, för perioden 2023-2025. Projektet Att hitta sin plats i livet vänder sig till elever i grundsärskolan. Syftet med det treåriga projektet är elevernas existentiella hälsa ska öka, ge bättre livskvalitet och grund för delaktighet i samhället och därmed ge bättre förutsättningar för lärande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att anslå totalt 2 940 000 kronor under projektperioden, fördelat på 980 000 kronor per år. Medel anvisas från sociala investeringsmedel.

Bland övriga ärenden

  • Godkännande av förslag om Partistöd 2023
  • Information gällande pågående bristanalys transportsystemet Luleå-Boden
  • Bifall till revidering av taxa för miljöbalkens område

Kontaktperson: Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande,
073-515 96 51

Länk till ärendelista Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 10 februari 2023