Ärenden inför stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 12 januari 2023

Ett hus på Bergnäset föreslås rivas, ny avloppslösning Niemisel — det är några av de 5 ärenden som stadsbyggnadsförvaltningens arbetsutskott ska ta ställning till.

Rivning av hus på Bergnäset

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att riva byggnaden belägen på Bergnäset 1:1, Västra Brunnsgatan 19.

Fastigheten med byggår 1955 är i stort behov av renovering och ingen av de fyra lägenheterna är idag uthyrda. Huset är en regleringsfastighet som är inlöst för rivning då den står på mark som i detaljplanen är planlagd för park eller plantering och fastighetens placering ligger nära en högt trafikerad väg.

Ny avloppslösning i Niemisel

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att ny avloppsreningslösning i Niemisel ska ske med ett markförlagt prefabricerat reningsverk.

Avloppsvattnet i Niemisel renas idag genom slamavskiljning och infiltration. En provtagning visade att anläggningens förmåga att binda fosfor har avtagit samt att ventiler och brunnar i infiltrationsanläggningen är i dåligt skick. Det gäller även slamavskiljaren varför anläggningen inte längre kan drivas vidare i nuvarande skick. För att få en lösning som är robust och kostnadseffektiv för den här typen av mindre anläggning föreslås ett markförlagt prefabricerat reningsverk.

Detaljplan för Rutviks nya arbetsplatsområde

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av Rutvik, del av Rutvik 14:17 med flera.

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2021-03-15 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Rutvik 14:17. Syftet är att skapa förutsättningar för ett arbetsplatsområde för etablering av nya verksamheter. Verksamheterna som etablerar sig på platsen får endast ha begränsad påverkan på omgivningen.

Planförslaget innebär att ca 12 ha mark tillskapas för verksamheter. Byggnader får uppföras till en nockhöjd på 12 meter. I detaljplanen ingår även områden för tekniska anläggningar som till exempel pumpstation, transformatorstation, nätstationer, sandficka, snöupplag och så vidare. Inom planområdet möjliggörs även för gata och gång- och cykelväg. Planförslaget säkerställer även ytor för fördröjning och rening av dagvatten.

Naturmark har sparats för att värna om naturvärden och minska risken för störningar vid befintliga bostäder samt minska den visuella påverkan vid infarten till världsarvet. Infart till området föreslås ske via Rutviksvägen.

Kallelse till sammanträdet

Kontakt:

  • Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
  • Ulrika Lundberg, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 073-052 54 21