Ärenden inför miljö- och byggnadsnämnden 30 augusti 2023

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder den 30 augusti 2023. På dagordningen står bland annat tillsynsansvar över lag om åtgärder mot förorening från fartyg och efterföljande taxa. Totalt behandlar nämnden fem ärenden.

Tillsynsansvar över lag om åtgärder mot förorening från fartyg

Miljö och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att miljö och byggnadsnämnden får tillsynsansvar över lag om förorening från fartyg samt komplettera miljö- och byggnadsnämndens reglemente med detta uppdrag.

Genom en ändring av lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg ska kommunerna sedan 1 maj 2023 bedriva tillsyn över vissa fritidbåtshamnar som har möjlighet att ta emot avfall. Kommunen ska godkänna de avfallshanteringsplaner som fritidsbåtshamnarna har skyldighet att upprätta. Då detta är en helt ny lag måste kommunfullmäktige besluta om vilken nämnd som ska ha tillsynsansvaret. Miljö och byggnadsnämnden föreslås till tillsynsansvaret.

Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till taxa över avfallshantering i fritidsbåtshamnar.

Kommunen ska bedriva tillsyn enligt lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg. För detta får kommunen ta ut en avgift enligt 8§ i denna lag. Avgiften ska täcka kostanden för kommunen. Kommunerna måste förhålla sig till kommunallagens principer om självkostnad när de tar ut avgifter för tillsynen.

Bland övriga ärenden

  • Redovisning av delegationsbeslut

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden) Länk till annan webbplats.

Kontakt:

  • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
  • Peder Lundkvist, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, peder.lundkvist@lulea.se

Sidan uppdaterades den 28 augusti 2023

Rubrik för puffar