studenter

Internationellt arbete

Luleå kommun bedriver ett omfattande internationellt samarbete för att stödja näringslivet, utveckla kommunens egen verksamhet och fördjupa demokratins funktionssätt.

Genom att delta i internationella projekt och internationellt samarbete tillförs nya resurser, ökad kunskap, vidgad kompetens och nya perspektiv till den kommunala verksamheten.

I samverkan med olika partner (institutioner, folkrörelser, kommuner, regioner, företag och andra inom och utom landet), stärks Luleå kommuns och regionens attraktionskraft i internationella sammanhang.

Genom medverkan i olika partnerskap har kommunen aktivt markerat sin vilja till samverkan med omvärlden.

Det övergripande ansvaret för de internationella frågorna ligger på samhällsutvecklingskontoret. Kontoret ansvarar för följande:

  • Samordna kommunens internationella arbete
  • Starta upp och styra internationella näringslivsprojekt
  • Underhålla och utveckla kontakter med partners, nätverk och organisationer
  • Finnas som stöd vid internationella kontakter och besök
  • Informera kommunens förvaltningar och bolag om internationella utvecklingsprogram
  • Bevaka och påverka EU-politik som har betydelse för näringslivsutvecklingen i Luleå.

Internationell strategi

Luleå kommun har en internationell strategi som syftar till att ta vara på de möjligheter och möta de utmaningar som globaliseringen medför. Läs mer om den internationella strategin.

För mer information

Natalia Golubeva
Strateg, Internationella frågor