Projektkatalog Vt 23

Till personal i förskola, särskola och grundskola.

Här har ni som skolpersonal möjlighet att anmäla era grupper till ett eller flera önskade projekt. Det finns även möjlighet för skolor och förskolor att önska projekt utifrån egna idéer så länge det finns lärare som inte är fullbokade.

Våra fortbildningserbjudanden finns också här. Vi kan även skapa kostnadsfria fortbildningskurser efter era önskemål.

Anmäl er gärna så fort som möjligt men möjlighet finns att anmäla sig under hela läsåret

RYMDEN
Åk 2-3

Projektets innehåll

Vi utforskar och gestaltar rymden med dans, musik, fakta och bild.

Förutsättningar

Projektet är vid två olika tillfällen.

 • Tillfälle 1: Vi drar igång med en föreläsning för att få inblick i ämnet. Dag och tid enligt överenskommelse med Eric Lundgren.
 • Tillfälle 2: En fredag fm. Antingen på er skola i gympasalen eller hos oss på Kulturskolan. Ni väljer.

Om vi är hos er behöver ni boka gympasalen 2 timmar och 20 minuter, varav lektionspasset är 1 timme och 20 minuter.

Om ni kommer till Kulturskolan: fredag fm

Anknytning till styrdokument

Projektet kopplar till följande mål i styrdokumentet lpfö 18:

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.”

Kontaktperson och anmälan

britt-inger.nordberg@skol.lulea.se

DJURHJÄLPEN

För åk 2-3

Projektets innehåll

Ni får vid två tillfällen träffa Alexander kyckling, Räven Micke & Björnen Bella. Djuren har fått ett konstigt brev och behöver barnens hjälp med att förstå innehållet. Brevet innehåller olika språk, konstiga ord och klassen får i uppgitt att översätta detta till tillfälle två. Vid det andra tillfället skapas tillsammans ett svar på brevet i form av en låt text. Projektet ramas in av sång, musik och rörelser. Ukrainska språket kommer att ingå.

Förutsättningar

Hela klassen med lärare. Två onsdag förmiddagar i klassrummet på er skola. En liten öppen yta framme vid ”tavlan”. 30-40 min per tillfälle.

Anknytning till styrdokument

Projektet kopplar till följande mål i styrdokumentet lgr 22:

”Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjlighet att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer..” Kursplan i Svenska sid.1 LGR 22.

”Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla- förmåga att sjunga och spela i olika musikaliska former och genrer,- förmåga att skapa musik samt uttrycka och kommunicera tankar och idéer i musikalisk form, och- förmåga att uppleva och reflektera över musikens innehåll, funktion och betydelse i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang” Kursplan i Musik sid.1 LGR 22

Kontaktperson och anmälan

asa.gustafsson@skol.lulea.se

Från Bellman till Laleh

För årskurs 6-8

Projektets innehåll

Tillsammans gör vi nedslag i den svenska visans historia, från 1700- talets Bellman till 2000-talets Laleh. Med berättelser, sång och musik kommer vi att lära känna några av de största svenska visdiktarna och deras verk. Eleverna medverkar genom att skriva egna vistexter och lära sig sånger.

Förutsättningar

Vi träffas tre onsdagsförmiddagar, 30-40 min, i halvklass (eller mindre grupper) under höstterminen 2021.

Anknytning till styrdokument

Lgr22, övergripande mål: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Lgr22, kursplan musik: Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att sjunga och spela i olika musikaliska former och genrer,
 • förmåga att uppleva och reflektera över musikens innehåll, funktion och betydelse i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Lgr22, kursplan svenska: Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Kontaktperson och anmälan

catarina.engstrom@skol.lulea.se

RESVÄSKANS HEMLIGHET - FULLBOKAT

Förskoleklass, årskurs 1

Projektets innehåll

Vad gömmer sig i resväskan?
Vad finns egentligen i det inslagna paketet?

Ur resväskan plockas det upp olika föremål och med sång och musik utforskar vi vattnet i dess olika former

Förutsättningar

Klassen får besök i klassrummet två onsdagsförmiddagar. Varje besök blir ca 30 minuter. Vi har med den utrustning som behövs.

Anknytning till styrdokument

Lgr 22, Förskoleklassen - Syfte

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

Centralt innehåll

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Årskurs 1 - Kursplan i svenska

 • .../Texter i form av rim, ramsor, sånger, /...

Kursplan i musik

 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Rösten och hur den kan användas för musikaliska uttryck genom variation av klang, rytm och dynamik.

Kontaktperson och anmälan

katarina.falk@skol.lulea.se

Måla musiken och spela bilden - FULLBOKAT

Projektet passar för förskola och särskola

Projektets innehåll

Tillsammans utforskar vi färger och former, spännande ljud och musik. Vi leker med ljud och bilder, sjunger, lyssnar, spelar, skapar, bygger och formar med olika material för skapande. Aktiviteterna anpassas utifrån den aktuella gruppens ålder, intresse och upptäckter. Kan musiken målas och bilderna spelas? Går det att forma ljuden och hur låter egentligen färgerna? Det kan vi undersöka tillsammans!

Medverkande pedagoger: Catarina Engström, bild, Marianne Eriksson, altfiol och Monika Jonasson, cello.

Förutsättningar

Vi kommer ut till er på förskolan tre onsdagsförmiddagar och arbetar med två grupper om ca 10 barn från 3 års ålder. Arbetspassen är vanligtvis 9.00-9.40 och 9.50-10.30. Vi behöver ett lite större rum där det finns plats att rulla ut spännpapper att måla på; antingen på bord eller golv. Det är också en fördel om ni har förkläden till barnen samt en iPad och projektor.

Anknytning till styrdokument

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra.

(Lpfö 18, sid 9)

Kontaktperson och anmälan

monika.jonasson@skol.lulea.se

Djursjukhuset

För 5 års upp till årskurs 2

Projektets innehåll

Ett projekt där barnen skapar djur i lera. Vi arbetar tillsammans som veterinärer i ett arbetslag. Patienterna fördelas och barnen undersöker deras skador. Därefter tar vi hand om djuren och hjälper dem att må bättre. Ibland krävs det långa operationer men i många fall räcker det med bandage och bedövnings-sprutor. Vi vill bidra till barnens språkutveckling. Vi tar leken med i skapandet och uppmuntrar till fortsatt lek och berättande. Hur gick det till när djuret skadades och vad händer sen? Barnen får ta hand om skadade djur och samtidigt lär de känna leran som skapandematerial.

Förutsättningar

Skapande med lera med fokus på delande, empati och samarbete. Gruppstorlek 10 barn. Det behövs bord och stolar för alla deltagare i samma rum. Vi uppskattar en delaktig personal.

Anknytning till styrdokument

Ur det centrala innehållet för förskoleklassen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll; Skapande och estetiska uttrycksformer: Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer. Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.

(Lgr 22, s. 23)

Kontaktperson och anmälan

catarina.engstrom@skol.lulea.se

Den Magiska Dansväskan

Fortbildning för er som arbetar med barn 6-9 år

Projektets innehåll

När vi öppnar den magiska dansväskan strömmar inspiration, idéer, rekvisita och musik för att locka fram fantasin, skapandet och magin i dansen. Genom dansen tränar vi motorik, koncentration, inlevelse och samarbetsformer och stimulerar barnens fantasi, kreativitet, empati och språkutveckling.

Förutsättningar

Tid: Torsdag 23 mars 2023 kl. 17:30-20:00.

Plats: På Kulturskolan i Danssalen.

Alla deltar aktivt, anmäl er gärna flera från samma skola. Efter fortbildningen kommer det finnas möjlighet att låna en magisk dansväska till din skola.

Anknytning till styrdokument

Ur lgr –22

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Ur Kulturskolans avsiktsförklaring:

”Kulturskolan verkar för att alla barn och unga i Luleå ska få ta del av och medverka i kulturell och skapande verksamhet. De ges möjlighet att utvecklas som människor samt att utveckla sina uttryckssätt och förmågor i ett livslångt lärande.”

Kontaktperson och anmälan

anna.karin.lagneback.karlsson@skol.lulea.se

Skriv skolans namn, antal personer samt tel.nr till kontaktperson i anmälan.

Den Magiska Dansväskan

Fortbildning för er som arbetar med barn 2-5 år inom förskolan

Projektets innehåll

Vad finns i den magiska dansväskan? Ur väskan strömmar inspiration, idéer, rekvisita och musik för att locka fram fantasin, skapandet och magin i dansen.

Boken om Mumintrollet och det lilla spöket finns med i väskan men även nya berättelser väntar på att ta form och skapas.

I Sagodansen tränar vi motorik, koncentration, inlevelse och samarbetsformer och stimulerar barnens fantasi, kreativitet, empati och språkutveckling.

Förutsättningar

Dag: Torsdag 20 Oktober –22.

Tid: 17:30-20:00.

Plats: På Kulturskolan i Danssalen.

Alla deltar aktivt. Anmäl er gärna flera från samma förskola/avdelning.

Efter fortbildningen kommer det finnas möjlighet att låna en magisk dansväska till din förskola.

Anknytning till styrdokument

Ur Lpfö 18, förskolans värdegrund och uppdrag: Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Ur Kulturskolans avsiktsförklaring: Kulturskolan verkar för att alla barn och unga i Luleå ska få ta del av och medverka i kulturell och skapande verksamhet. De ges möjlighet att utvecklas som människor samt att utveckla sina uttryckssätt och förmågor i ett livslångt lärande.

Ur Barnkonventionen artikel 13: Barnen ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende territoriella gränser söka, ta emot och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.

Kontaktperson och anmälan

britt-inger.nordberg@skol.lulea.se
Skriv förskolans namn, antal personer samt tel.nr till er kontaktperson i anmälan.

Spelbyggarna

För årskurs 5 och 6

Projektets innehåll

Eleverna får tillsammans bygga ett spel i 3D med hjälp av Unity och Blender. Vid första tillfället går vi igenom programmen som ska användas,

eleverna får bestämma en miljö, vilka hinder som finns på vägen och hur man “går i mål”. Eleverna får sen skapa 3D-objekt, musik och ljud som behövs för att konstruera denna värld. När alla komponenter är klara sätts delarna ihop till ett spel.

Eleverna kan efter avslutat projekt mer om digitalt tredimensionellt bildskapande och hur det hänger ihop med ett spels prestanda. Eleverna har fått mer kunskaper om hur man planerar och bygger spel och hur programmeringen fungerar genom att man använder enkla script och kopplar till spelobjekten.

Förutsättningar

Tre hela förmiddagar ca. 08.30-11.00. Antingen tisdagar, onsdagar eller torsdagar. Helklass med två elever per dator eller halvklass där varje elev kan arbeta på en egen. Vi har med oss 14 datorer.

Anknytning till styrdokument

Projektet kopplar till det centrala innehållet för åk 4-6 i följande ämnen:

Bild: [...] tredimensionellt arbete. Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete. [...] digital bildbehandling.

Matematik: Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Musik: [...] digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Svenska: Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer.

Teknik: Styrning av egna konstruktioner [...] med programmering.

Kontaktperson och anmälan

eric.lundgren@skol.lulea.se

KNACKA PÅ - Vad är det bakom dörren?

Riktar sig till barn 2-5 år

Projektets innehåll

En färgsprakande och lekfull dans-och musiksaga. Med färgerna som inspiration utforskar och gestaltar vi ordlöst vad som gömmer sig bakom dörren.

Förutsättningar

Projektet riktar sig till förskolan. En onsdag fm, ca 45 min på Kulturskolan

Anknytning till styrdokument

Projektet kopplar till följande mål i styrdokumentet Lpfö 18/Lgr22/ Lgrsär22:

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Ur Kulturskolans avsiktsförklaring:

Kulturskolan verkar för att alla barn och unga i Luleå ska få ta del av och medverka i kulturell och skapande verksamhet. De ges möjlighet att utvecklas som människor samt att utveckla sina uttryckssätt och förmågor i ett livslångt lärande

Kontaktperson och anmälan

anna.karin.lagneback.karlsson@skol.lulea.se

Skriv förskolans namn, antal barn och ålder, antal vuxna samt tel.nr till er kontaktperson i anmälan

FILMMAKARNA

Från åk 5 upp till gymnasiet

Projektets innehåll

Elever planlägger film, skriver manus, gör storyboard eller motsvarande och filmar sedan, antingen gör flera gruppen varsin kort film, eller flera inslag som man sammanställer. Eleverna kan arbeta i ett tema som ni väljer eller med fritt berättande och skapande.

Förutsättningar

Åk 5- gymnasiet. Helklass. En lärare är med. Vi kan komma till er skola eller så kan ni komma till Kulturskolan. Vi tillhandahåller den tekniska utrustningen som behövs.

Måndag, Onsdag eller fredag förmiddagar. Tidsåtgång och längd på projektet är flexibelt men det krävs minst 3 hela förmiddagar för att planlägga filmen, filma och sedan klippa. Filmvisning går att ha på Folkets Bio i centrala Luleå om det önskas.

Anknytning till styrdokument

Ur Lgr22/Lgrsär22 Skolans uppdrag:

[Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.]...[Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik]

Kontaktperson och anmälan

hans.mikael.granqvist@skol.lulea.se

Dansa inne i kroppen

För åk 2-3

Projektets innehåll

Med dansen utforskar och gestaltar vi olika saker inne i kroppen, t ex hjärta, blodomloppet, lungor, röda och vita blodkroppar, bakterier och virus.

Förutsättningar

Tisdag fm eller torsdag fm, antingen i gymnastiksal hos er ELLER på Kulturskolan.

Välj kort version eller längre version; kortversion bokad gymnastiksal hos er 2 timmar, varav 1 timme är lektionstid och 30 min. före och efter att ställa iordning/ plocka bort.

Längre version, bokad gymnastiksal fm, vi dansar 2 pass med rast mellan.

På Kulturskolan; kortversion ca 1 timme eller längre version en fm.

Anknytning till styrdokument

Projektet kopplar till följande mål i styrdokumentet lgr22

” Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet...Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”

Kontaktperson och anmälan

anna.karin.lagneback.karlsson@skol.lulea.se

Skriv skola, åk, antal elever, antal lärare, välj plats (på er skola i gymnastiksal eller Kulturskolan), välj kort eller längre version, skriv om ni önskar eller undrar något övrigt.

VattenDans

För åk 1-3 (lågstadiet)

Projektets innehåll

Med dansen utforskar och gestaltar vi vattnets olika faser; fast, flytande och gas.

Förutsättningar

Tisdag fm eller torsdag fm, antingen i gymnastiksal hos er ELLER på Kulturskolan.

Bokad gymnastiksal hos er 2 timmar, varav 1 timme är lektionstid och 30 min. före och efter att ställa iordning/ plocka bort.

På Kulturskolan ca. 1 timme lektionstid.

Anknytning till styrdokument

Projektet kopplar till följande mål i styrdokumentet lgr22

Centralt innehåll under fysik och biologi:

”Vattnets olika faser; fast, flytande, gas.”

”Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet...Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”

Kontaktperson och anmälan

anna.karin.lagneback.karlsson@skol.lulea.se

Skriv skola, åk, antal elever, antal lärare, välj plats (på er skola i gymnastiksal eller Kulturskolan)samt skriv om ni önskar eller undrar något övrigt.

SÅNGGLÄDJE - OBS ENBART HÖSTEN!!

För förskola och lågstadiet

Projektets innehåll

Vi kommer till ert klassrum och sjunger tillsammans med elever och pedagoger. Vårt fokus är att väcka sångglädje. Vi blandar kända sånger med nytt material, allt från lugna visor till svängiga sånger med rörelser.

Förutsättningar

Vi träffas vid två tillfällen, 30 min/gång, på onsdag förmiddagar i ert klassrum och vi har själva med de instrument vi behöver. Under projektets gång ser vi gärna att ni sjunger sångerna med barnen för att hålla i barnens sångglädje!

Medverkande lärare: Görel Särs, Maria Viklund

Anknytning till styrdokument

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • Sång och spel i olika former. Unison sång, kanon, växelsång och ensemblespel
 • Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument
 • Rösten och hur den kan användas för musikaliska uttryck genom variation av klang, rytm och dynamik.
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

(LGR22, sid 148-149)

Kontaktperson och anmälan

maria.viklund@skol.lulea.se

SINNESRESAN

För förskoleklass och särskolan

Projektets innehåll

Vi är alla olika och fröjdas olika av miljöer och sinnesintryck.

Följ med oss på en sinnesresa där vi tillsammans med känsel, hörsel, syn och fantasi formar våra upplevelser. I rummet finns tystnad, klanger, varmt, kallt, ljus, mörker, rymd och speglingar. Vi vill erbjuda en stund utanför sorl och brus.

Förutsättningar

Välkomna till oss i Kulturskolans dramasal, stunden är beräknad till 45-60 min. Vid anmälan tar vi kontakt för att komma överens om en tid och detaljer. Skicka oss kontaktuppgifter.

Anknytning till styrdokument

Ur Lgr 22, lsär 22

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Kontaktperson och anmälan

anne.bredefeldt@skol.lulea.se

Vindar, vatten - har du sett skatten?
För personal i förskola, grundskola f-3 och särskola

Projektets innehåll

Skapa, leka, lyssna. Den interaktiva miljön blir grunden till ett berättande som kan ske med olika sinnen och material, där leken och berättandet går hand i hand. Vi leker i en miljö där fantasin är med och formar det som händer.

Förutsättningar

En inspirationsträff för personal som leds av drama- och musiklärare i Kulturskolans dramasal. Träffen startar när antalet deltagare är mellan 8-12 personer, anmäl er gärna i arbetslag även om ni är färre. Träffarna sker företrädesvis tisdagar-torsdagar, sen eftermiddag/kväll men vi är öppna för andra förslag.

Anknytning till styrdokument

Ur Lpfö18

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Lgr22 och Lsär22

Skolans uppdrag: Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Kontaktperson och anmälan

asa.landstrom@skol.lulea.se

Lekvärldarna från vinden

Fortbildning för pedagoger i förskola/särskola

Projektets innehåll

På vinden, i källaren och i kulturskolans olika rekvisitaförråd har vi hittat saker som vi återanvänder i dessa nya lekvärldar. De innehåller en mötesplats för lek. Med berättande, rörelse, musik och sång far vi ut i sagans värld och där börjar äventyret

Förutsättningar

Vi besöker er personalgrupp, visar och berättar vår tanke med lekvärldarna. Ni väljer och lånar den lekvärld ni vill leka med tillsammans med barnen. När sen äventyret startar, är det ni och barnen som upplever och formar leken.

Skicka kontaktuppgifter där vi säkert når er.

Anknytning till styrdokument

Ur Lpfö 18:

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Lsär22:

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Kontaktperson och anmälan

anne.bredefeldt@skol.lulea.se

Senast publicerad: 2023-02-16Senast uppdaterad: 2023-02-16