Projektkatalog

Till personal i förskola, särskola och grundskola.

Här har ni som skolpersonal möjlighet att anmäla era grupper till ett eller flera önskade projekt. Det finns även möjlighet för skolor och förskolor att önska projekt utifrån egna idéer så länge det finns lärare som inte är fullbokade.

Våra fortbildningserbjudanden finns också här. Vi kan även skapa kostnadsfria fortbildningskurser efter era önskemål.

Detta läsår har vi planerat våra projekt med tanke på rekommendationerna kring covid-19.

Anmäl er gärna så fort som möjligt men möjlighet finns att anmäla sig under hela läsåret

BOKSTAVSHÄXORNA

För förskoleklass och årskurs 1

Projektets innehåll

Bokstavshäxorna Kaos och Struktur ska koka sin dagliga bokstavssoppa, men det blir problem eftersom bokstäverna har försvunnit.​Barnen hjälper häxorna med dans och musik för att klara av problemet med de försvunna bokstäverna.

Förutsättningar

Vi träffas vid två tillfällen ungefär 30-45 minuter på fredag förmiddagar hos er på skolan. Projektet kräver en större tom rumsyta.

Anknytning till styrdokument

Under Skolans uppdrag Lgr11 rev. 2019:​

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.​
Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.​

Kontaktperson och anmälan

britt-inger.nordberg@skol.lulea.se

DEN MAGISKA DANSVÄSKAN
Fortbildning för personal som arbetar med barn 2-5 år inom förskolan

Projektets innehåll

Vad finns i den magiska dansväskan? Ur väskan strömmar inspiration, idéer, rekvisita och musik för att locka fram fantasin, skapandet och magin i dansen.
Boken om Mumintrollet och det lilla spöket finns med i väskan men även nya berättelser väntar på att ta form och skapas.
I Sagodansen tränar vi motorik, koncentration, inlevelse och samarbetsformer och stimulerar barnens fantasi, kreativitet, empati och språkutveckling.

Förutsättningar

Dag: torsdag 28 oktober eller torsdag 20 januari –22.
Tid: 17:30-20:00.
Plats: På Kulturskolan i Danssalen.

Alla deltar aktivt. Anmäl er gärna flera från samma förskola/avdelning.
Efter fortbildningen kommer det finnas möjlighet att låna en magisk dansväska till din förskola.

Anknytning till styrdokument

Ur Lpfö 18, förskolans värdegrund och uppdrag: Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Ur Kulturskolans avsiktsförklaring: Kulturskolan verkar för att alla barn och unga i Luleå ska få ta del av och medverka i kulturell och skapande verksamhet. De ges möjlighet att utvecklas som människor samt att utveckla sina uttryckssätt och förmågor i ett livslångt lärande.

Ur Barnkonventionen artikel 13: Barnen ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende territoriella gränser söka, ta emot och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.

Kontaktperson och anmälan

annika.lomgren@skol.lulea.se

Skriv förskolans namn, antal pedagoger, vilket datum ni vill komma samt telefonnummer till kontakperson i anmälan.

Obs! Anmälan sker till ett av tillfällena, det är samma innehåll på båda. Så tydligör vilket tillfälle ni vill gå på.DEN MAGISKA DANSVÄSKAN
Fortbildning för personal som arbetar med barn 6-9 år inom fritidshem

Projektets innehåll

När vi öppnar den magiska dansväskan strömmar inspiration, idéer, rekvisita och musik för att locka fram fantasin, skapandet och magin i dansen. Genom dansen tränar vi motorik, koncentration, inlevelse och samarbetsformer och stimulerar barnens fantasi, kreativitet, empati och språkutveckling.

Förutsättningar

Tid: Onsdag 24 november 9:00-11:30.
Plats: På Kulturskolan i Danssalen.
Alla deltar aktivt, anmäl er gärna flera från samma fritidshem. Efter fortbildningen kommer det finnas möjlighet att låna en magisk dansväska till ditt fritids.

Anknytning till styrdokument

Ur Fritidshemmets syfte: Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

Ur Kulturskolans avsiktsförklaring: Kulturskolan verkar för att alla barn och unga i Luleå ska få ta del av och medverka i kulturell och skapande verksamhet. De ges möjlighet att utvecklas som människor samt att utveckla sina uttryckssätt och förmågor i ett livslångt lärande.

Ur Barnkonventionen artikel 13: Barnen ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende territoriella gränser söka, ta emot och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.

Kontaktperson och anmälan

annakarin.lagneback@skol.lulea.se

Skriv skolans namn, antal pedagoger samt telefonnummer till kontakperson i anmälan.

DJUR- OCH NATURAKUTEN

För förskolans 4-5 åringar

Projektets innehåll

Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar så att djuren och naturen får det bättre? Det kanske är något djur som har skadat sig och behöver hjälp. Vad har hänt? Vad är det som har skadat djuret? På vilket sätt kan vi hjälpa till? Vad kan vi göra för att det inte ska hända igen?
Vi tar med oss leken och fantasin i skapandet och uppmuntrar till fortsatt lek och berättande.

Förutsättningar

Interaktivt skapande med fokus på språkutveckling, empati och samarbete. Aktiviteten är på torsdagar kl. 9-11 tre veckor i rad. Går att boka under hela läsåret. Vi kommer att jobba både inomhus och utomhus. Halva gruppen ute och den andra halvan inne. Byte vid andra träffen. Tredje träffen är hela gruppen ute. Inomhus är vi i behov av et större rum med bord och stolar för ca. 10 deltagare.
Vi uppskattar att du som pedagog är delaktig i vårt möte med barnen.

Anknytning till styrdokument

Utdrag från Lpfö 18
Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Kontaktperson och anmälan

anders.abrahamsson@skol.lulea.se

DJURSJUKHUSET

För 5 år upp till årskurs 2

Projektets innehåll

Ett projekt där barnen skapar djur i lera. Vi arbetar tillsammans som veterinärer i ett arbetslag. Patienterna fördelas och barnen undersöker deras skador. Därefter tar vi hand om djuren och hjälper dem att må bättre. Ibland krävs det långa operationer men i många fall räcker det med bandage och bedövnings-sprutor. Vi vill bidra till barnens språkutveckling. Vi tar leken med i skapandet och uppmuntrar till fortsatt lek och berättande. Hur gick det till när djuret skadades och vad händer sen? Barnen får ta hand om skadade djur och samtidigt lär de känna leran som skapandematerial.

Förutsättningar

Skapande med lera med fokus på delande, empati och samarbete. Gruppstorlek 10 barn. Det behövs bord och stolar för alla deltagare i samma rum. Vi uppskattar en delaktig personal.

Anknytning till styrdokument

Ur det centrala innehållet för förskoleklassen, undervisningen ska behandla följande centrala innehåll; Skapande och estetiska uttrycksformer: Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer. Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck. (Lgr 11, s. 20)

Kontaktperson och anmälan

catarina.engstrom@skol.lulea.se

FRÅN BELLMAN TILL LALEH

För årskurs 4-6

Projektets innehåll

Tillsammans gör vi nedslag i den svenska visans historia, från 1700-talets Bellman till 2000-talets Laleh. Med berättelser, sång och musik kommer vi att lära känna några av de största svenska visdiktarna och deras verk. Eleverna medverkar genom att skriva egna vistexter och lära sig sånger.

Förutsättningar

Vi träffas tre onsdagsförmiddagar, 30-40 min, i halvklass (eller mindre grupper) under höstterminen 2021.

Anknytning till styrdokument

Lgr11, övergripande mål: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Lgr11, kursplan musik: Genom undervisning i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Lgr11, kursplan svenska: Genom undervisning i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Kontaktperson och anmälan

stefan.viklund@skol.lulea.se

LEKA OCH LÄRA TEKNIK UTE

Förskoleklass – årskurs 3

Projektets innehåll

Med hjälp av fantasin genom ”Storytelling”, så kan vi tillsammans, till exempel bygga upp en liten lekpark åt småfolket som bor i hålor under stubbar och rötter i skogen. Vi kan också fundera på, prata om och konstruera olika hjälpmedel för att t.ex flytta på en stor sten eller ta oss över ett hinder. Andra problem som ska lösas kan också dyka upp.

Förutsättningar

Bästa tiden för aktiviteten är under barmarksperioden på hösten och våren. Tidsåtgången kan variera, men från skoldagens start och fram till lunch kan vara ett riktmärke.

Anknytning till styrdokument

Utdrag från centralt innehåll för förskoleklass. Natur, teknik och samhälle.

 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Utdrag från centralt innehåll i årskurs 1-3

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Kontaktperson och anmälan

anders.abrahamsson@skol.lulea.se

MÅLA musiken OCH SPELA bilden!

För förskola och särskola

Projektets innehåll

Tillsammans utforskar vi färger och former, spännande ljud och musik. Vi leker med ljud och bilder, sjunger, lyssnar, spelar, skapar, bygger och formar med olika material för skapande. Aktiviteterna anpassas utifrån den aktuella gruppens ålder, intresse och upptäckter.

Kan musiken målas och bilderna spelas? Går det att forma ljuden och hur låter egentligen färgerna? Det kan vi undersöka tillsammans!

Medverkande pedagoger: Catarina Engström, bild och Monika Jonasson, musik

Förutsättningar

Vi kommer ut till er på förskolan tre onsdagsförmiddagar och arbetar med två grupper om ca 10 barn från 3 års ålder. Arbetspassen är vanligtvis 9.00-9.45 och 10.00-10.45. Vi behöver ett lite större rum där det finns plats att rulla ut spännpapper att måla på; antingen på bord eller golv. Det är också en fördel om ni har förkläden till barnen samt en iPad och projektor.

Anknytning till styrdokument

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra.

(Lpfö 18, sid 9)

Kontaktperson och anmälan

monika.jonasson@skol.lulea.se

NATURSTUDIER OCH LANDART

För årskurs 1 - 4

Projektets innehåll

Vi kopplar ihop konstformen Landart med naturstudier och jobbar med årskurs 4 under skoltid. Vi besöker även fritids på eftermiddagen och då jobbar vi med årskurs 1 - 3. Vi är i skolans närmiljö och upptäcker vad naturen har att erbjuda och får inspiration från det. Sedan använder vi naturmaterial som vi hittar för att skapa våra konstverk. Samtidigt lär vi oss också om vad det är för någon typ av naturmaterial vi använder. Vi kommer att dokumentera det som skapas och sedan uppmana eleverna till att skriva något om deras verk.

Deltagande pedagoger. Catarina Engström Bildpedagog och Anders Abrahamsson Miljöpedagog.

Förutsättningar

Vi besöker årskurs 4 under skoltid, halva klassen/tillfälle. För årskurs 1 - 3 under eftermiddagsfritids så tar vi emot 10 st elever/tillfälle. Aktiviteten är på måndagar under hela läsåret. Vi uppskattar att du som vuxen också deltar i aktiviteten.

Anknytning till styrdokument

Korta utdrag från kursplanen i Lgr 11

Bild. Syfte. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Svenska. Syfte. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Slöjd. Syfte. Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Biologi. Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Kontaktperson och anmälan

catarina.engstrom@skol.lulea.se

RESVÄSKANS HEMLIGHET

Förskoleklass, årskurs 1

Projektets innehåll

Vad gömmer sig i resväskan?
Vad finns egentligen i det inslagna paketet?
Ur resväskan plockas det upp olika föremål och med sång, musik och rörelse utforskas olika ord och bokstäver. Gruppen får en uppgift att lösa tillsammans.

Förutsättningar

Klassen får besök i klassrummet två onsdagsförmiddagar. Varje besök blir ca 30 min. Vi har med den utrustning som behövs.

Anknytning till styrdokument

Lgr 11
Förskoleklassen - Syfte

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

Centralt innehåll
Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Årskurs 1 - Kursplan i svenska

 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • …/Texter i form av rim, ramsor, sånger, /…

Kursplan i musik

 • Sång /.../ i olika former.
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Kontaktperson och anmälan

annica.gahlin@skol.lulea.se

RYMDDANS

Förskoleklass samt åk 1-2

Projektets innehåll

Vi dansar med Rymden som tema och blandar fantasi och verklighet. Vi utforskar och gestaltar rymdfenomen och naturkrafter, såsom t ex gravitation, planeter, stjärnor mm i dans.

Förutsättningar

Stort rum/sal/gymnastiksal med tom yta att dansa på.
1 - 3 tillfällen (30 - 60 minuter).
Alla deltar aktivt i danstillfället och lärare/pedagog från skolan arbetar sedan vidare med barnen och tema rymden efter/mellan dans-tillfället/fällena.
Antal tillfällen utifrån ert önskemål i kombination med storlek på efterfrågan.

Anknytning till styrdokument

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Kontaktperson och anmälan

annakarin.lagneback@skol.lulea.se

Märk mailet med rubrik RymdDans och skriv skola, antal elever, sal-tillgänglighet och mailadress till kontaktperson - du som pedagog/lärare som ska delta i projektet.

SAGODANS - Vem ska trösta knyttet?

För barn 3-5 år inom förskolan

Projektets innehåll

Knyttet lever ensam i sitt stora hus, men i rädslan för ensamheten ger han sig ut i världen. Knyttet möter många olika figurer, men VEM ska trösta knyttet?
Kom och dansa och sjung med oss i sagan på Kulturskolan i vår danssal. Med sagan som inspiration gestaltar vi berättelsen, karaktärer, känslor och stämningar med dans.

Sagodansen tränar barnens motorik, koncentration-, inlevelse- och samarbetsförmåga och stimulerar deras fantasi, kreativitet, empati och språkutveckling.

Förutsättningar

Ett tillfälle, 60 min, en onsdag förmiddag på Kulturskolan. Alla, både barn och vuxna deltar aktivt i danssagan.

Anknytning till styrdokument

Ur Lpfö 18:
Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Ur Lgr 11:
Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

Kontaktperson och anmälan

annika.lomgren@skol.lulea.se

Mailet ska innehålla följande: Förskolans namn, antal barn och pedagoger, barnens ålder samt telefonnummer till kontaktperson.

SPELBYGGARNA

För årskurs 5 och 6

Projektets innehåll

Eleverna får tillsammans bygga ett spel i 3D med hjälp av Unity och Blender. Vid första tillfället går vi igenom programmen som ska användas, eleverna får bestämma en miljö, vilka hinder som finns på vägen och hur man “går i mål”. Eleverna får sen skapa 3D-objekt, musik och ljud som behövs för att konstruera denna värld. När alla komponenter är klara sätts delarna ihop till ett spel. Eleverna kan efter avslutat projekt mer om digitalt tredimensionellt bildskapande och hur det hänger ihop med ett spels prestanda. Eleverna har fått mer kunskaper om hur man planerar och bygger spel och hur programmeringen fungerar genom att man använder enkla script och kopplar till spelobjekten.

Förutsättningar

Tre hela förmiddagar ca. 08.30-11.00. Antingen tisdagar, onsdagar eller torsdagar. Max 14 elever per grupp, vi har med oss 14 datorer.

Anknytning till styrdokument

Projektet kopplar till det centrala innehållet för åk 4-6 i följande ämnen:

Bild: Tredimensionellt arbete. Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. […] digital bildbehandling.

Matematik: Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Musik: Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Svenska: Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webtexter, spel och tv-program.

Teknik: Att styra egna konstruktioner […] med programmering.

Kontaktperson och anmälan

eric.lundgren@skol.lulea.se

SÅNG

fortbildning för lärare som använder sångrösten i arbetet

Individuell sångteknik ett tillfälle ca 60 min. Ev. uppföljande möte vid behov. För alla som använder sång i arbetet från förskola till gymnasiet. Förbättra din sångteknik genom att bättre förstå hur din röst fungerar och få tips om olika röstfunktioner du kan använda utifrån dina behov. Vi utgår ifrån din röst och dina förutsättningar och önskemål.

Tillfälligt erbudande! Passa på!

Vi ses på Kulturskolan på överenskommen tid.

Kontaktperson och anmälan

asa.gustafsson@skol.lulea.se

SÅNG MED UNGA RÖSTER

fortbildning för betygssättande lärare i musikämnet

Genomgång av röstens funktion för betygssättande lärare i musik, och hur man kan ge elever verktyg för att förbättra sina betyg i sångmomentet vad gäller intonation och sångteknik. Ni tipsar varandra om vilka metoder ni använder i dagsläget. Jag ger mina tips om hur jag arbetar med tonårsröster och målbrottsröster. Vi gör en mindre grupp och ses irl eller över Teams där vi kan få ihop en lämplig tid.

Kontaktperson och anmälan

asa.gustafsson@skol.lulea.se

SÅNGGLÄDJE

För förskoleklass och åk 1-2

Projektets innehåll

Vi kommer till ert klassrum och sjunger tillsammans med elever och
pedagoger. Vårt fokus är att väcka sångglädje. Vi blandar kända sånger med nytt material, allt från lugna visor till svängiga sånger med rörelser.

Förutsättningar

Vi träffas vid två tillfällen, 30 min/gång, på onsdag förmiddagar i ert
klassrum och vi har själva med de instrument vi behöver. Under projektets gång ser vi gärna att ni sjunger sångerna med barnen för
att hålla i barnens sångglädje!

Medverkande lärare: Görel Särs, Maria Viklund

Anknytning till styrdokument

Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin
förmåga att sjunga och ett intresse för att utveckla sin musikaliska
kreativitet.

 • sång i olika former: unisonsång, kanon och växelsång.
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Musik som knyter an till elevers vardagliga sammanhang, samt inblickar i svensk
  och nordisk barnvisetradition.

(LGR.11, sid 157-158)

Kontaktperson och anmälan

maria.viklund@skol.lulea.se

TIDSREVAN

För årskurs 3 och 4

Projektets innehåll

Projektet Strövtåg i Luleås historia vill inspirera eleverna att utforska och fundera kring Luleå som sjöstad och dess historia. Vi startar upp i ett Teamsmöte med klassen där de får uppgiften att ta reda på var 4 koordinater ligger. Vi skickar filmer till klassen från de 4 olika platserna, där vi hittat föremål som har koppling till Luleå som sjöstad och dess historia. Eleverna får olika uppgifter av estetisk-, historisk- och praktisk natur att lösa och de redovisar med hjälp av digitala kanaler.
Projektet spänner över flera ämnen så som: historia, geografi, samhällskunskap, musik, bild, svenska, teknik, slöjd.

Förutsättningar

I hela projektet sker kommunikationen digitalt via Teams, email, filmer, foton och ljudinspelningar.

Innan vi startar upp har vi ett Teamsmöte med er pedagoger där vi berättar om projektets olika delar och innehåll. Vi skickar även en lärarinstruktion med tips och inspirationsuppgifter.

Anknytning till styrdokument

Lgr11
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.

Kontaktperson och anmälan

anne.bredefeldt@skol.lulea.se

ÅRET RUNT MED MILJÖAKTIVITETER - Leka och lära matematik och språk ute
För förskola och förskoleklass

Projektets innehåll

Enkla övningar och lekar utomhus i närmiljön kring förskolan/skolan. Barnen får använda sig av material från naturen och naturens spontana möjligheter till rörelse. De får lära sig om antal, längd, höjd och olika geometriska former bland annat. Övningar och lekar där andra språkliga begrepp används, kommer också att genomföras. De material som används, bidrar också till lärande av naturföremål.

Förutsättningar

Aktiviteten genomförs med fördel under barmarksperioden

Anknytning till styrdokument

Utdrag från Lpfö 18. Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Kontaktperson och anmälan

anders.abrahamsson@skol.lulea.se

ÅRET RUNT MED MILJÖAKTIVITETER - Leka och lära naturvetenskap ute

Förskoleklass – årskurs 3

Projektets innehåll

Under alla årstider undersöker vi vad naturen har att bjuda på. Exempel är snön på vintern, som med fördel bidrar till att spåra djur och våren bidrar till att upptäcka fåglar genom att lyssna på det intensiva kvittrandet i träden. Allemansrätten kommer också med i naturbesöken. Med enkla övningar och lekar, lär sig barnen olika namn och begrepp i naturen. Aktiviteterna genomförs i förskolans/skolans närmiljö.

Förutsättningar

Aktiviteten genomförs alla årstider.

Anknytning till styrdokument

Förskolans värdegrund och uppdrag, utdrag från Lpfö 18

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.

Kontaktperson och anmälan

anders.abrahamsson@skol.lulea.se

ÅRET RUNT MED MILJÖAKTIVITETER - Djur och växter på vintern/våren

För årskurs 1-3

Projektets innehåll

Vad händer med djuren och växterna på vintern. Några saker vi kan prata om är, vintergröna växter, vinterståndare, subnivala rummet, kutikula och det skyddande snötäcket, vad innebär det för växter och djur?

Förutsättningar

Aktiviteten genomförs i skolans närmiljö vid två tillfällen, vinter och vår.

Anknytning till styrdokument

Utdrag ur Lgr 11. Biologi

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själva och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom särskilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling (sid 111 Lgr 2011).

Delar ur det centrala innehållet i Lgr 2011 årkurs 1-3

Året runt i naturen. Metoder och arbetssätt.

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Kontaktperson och anmälan

anders.abrahamsson@skol.lulea.se

Senast publicerad: 2022-02-07Senast uppdaterad: 2022-02-07
Dela denna sida: