Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som kommer att göra det snabbare, säkrare och mer miljövänligt att resa och transportera gods i hela landet.

Med halverade resetider krymper avståndet mellan städerna längs norrlandskusten och det blir lättare att resa mellan orter i regionen. Invånarna kan nå en större arbetsmarknad och ett större utbud av utbildning, kultur, shopping och evenemang. Det gynnar i sin tur näringslivets utveckling och bidrar till en attraktiv, växande och hållbar region.

För Norrbotniabanans sträckning till Luleå finns två aktuella alternativa infarter, en östlig och en västlig infart. Luleå kommun förordar en östlig infart till Luleå då den bedöms ge störst samhällsekonomiska nytta för den regionala utvecklingen. En östlig infart innebär att Luleå får en genomgångslösning med anslutning både till flygplatsen och Luleå C. Det stärker Luleå som stad och knyter ihop Luleå med övriga regionen.

En genomgångslösning för järnvägen ökar förutsättningarna för fler genomgående tåg i Luleå, vilket är betydelsefullt för regionens funktionalitet. Pendling blir möjlig i omlottrelationer förbi Luleå C, till exempel från Piteå till Sunderby sjukhus eller från Boden till Luleå Airport. Tågtrafiken blir då en avgörande del i att skapa en väl integrerad region. För att uppnå dessa effekter krävs också ett högt regionalt tågutbud.

En genomgångslösning skapar också goda förutsättningar för stadsutveckling med ett nytt resecentrum som blir ett nav mellan olika trafikslag, mellan den lokala och regionala busstrafiken samt den regionala och nationella tågtrafiken. Det stärker Luleå centrums attraktivitet med ökad tillgänglighet, närhet, förutsättningar för ett minskat behov av bil och ett ökat stadsliv.

En anslutning till Luleå Airport skapar möjligheter för en utveckling av flygplatsens funktion som regional knutpunkt med fler avgångar, vilket stärker Luleås roll i regionen samtidigt som restiden mellan övriga kommuner i länet och Stockholm minskar. Tidigare utredningar och analyser visar att en östlig dragning av järnvägen via flygplatsen ger största samhällsnytta förutsatt att osäkerheten för sjöfarten kan lösas.

Sidan uppdaterades den 27 februari 2023