Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som kommer att göra det snabbare, säkrare och mer miljövänligt att resa och transportera gods i hela landet.

Avstånden krymper med Norrbotniabanan

Med halverade resetider krymper avståndet mellan städerna längs norrlandskusten och det blir lättare att resa mellan orter i regionen. Invånarna kan nå en större arbetsmarknad och ett större utbud av utbildning, kultur, shopping och evenemang. Det gynnar i sin tur näringslivets utveckling och bidrar till en attraktiv, växande och hållbar region.

Två alternativa infarter

För Norrbotniabanans sträckning till Luleå finns två aktuella alternativa infarter, en östlig och en västlig infart. Luleå kommun förordar en östlig infart till Luleå då den bedöms ge störst samhällsekonomiska nytta för den regionala utvecklingen. En östlig infart innebär att Luleå får en genomgångslösning med anslutning både till flygplatsen och Luleå C. Det stärker Luleå som stad och knyter ihop Luleå med övriga regionen.

I det beslut som fattades i Trafikverkets järnvägsutredning 160 Södra Gäddvik–Luleå, år 2011, framgår att såväl den östra som den västra dragningen finns kvar som alternativa lösningar för Norrbotniabanans infart till Luleå. Trafikverket beslutade då, i första hand, att det västliga alternativet som följer väg E4 ska ligga som grund för den fortsatta planeringen av Norrbotniabanan. Bakgrunden till detta var att det östra alternativet med en fast bro över Hamnholmen blockerar åtkomsten till sjöfartens vändytor i Gråsjälfjärden, vilka är särskilt viktiga under svåra is-vintrar.

Det östra alternativet har en högre måluppfyllelse, om man bortser från utmaningarna kring sjöfarten, då öst även ger en större regional utveckling. Av denna orsak är det viktigt att syna det östra alternativet som kan aktualiseras om man hittar lösningar som fungerar för både järnväg och sjöfart.

Just nu ser Trafikverket över möjligheterna för en öppningsbar bro i det östliga alternativet. De för en dialog med företrädare för Luleå kommun sjöfarten och en referensgrupp som bland annat består av representanter från kommuner, Länsstyrelsen och Region Norrbotten.

Möjligt stationsläge: Luleå Airport

Luleå Airport är med cirka 1 miljon resenärer per år viktig för hela regionens tillgänglighet med flyg. Ett stationsläge vid Luleå Airport skulle bidra till att underlätta arbetspendling och kompetensförsörjning. Ett smart logistiknav ”krymper” restider i regionen, vilket gynnar glesbygd och möjliggör ett större regionalt utbyte för alla människor boende i Norrbotten och Västerbotten.

Stationsläge vid Luleå Airport kan bli aktuellt med en östlig dragning av Norrbotniabanan.

Möjligt stationsläge: Antnäs

Ett stationsläge öster om E4 i anslutning till väg 94 ger hög tillgänglighet för Sörbyarna och Älvsbyn. Bebyggelseutveckling kan ske i form av förtätning av befintlig bebyggelse i Antnäs. I närhet till stationsläget kan industriverksamhet och handel utvecklas.

Ett stationsläge vid Antnäs kan bli aktuellt vid en östlig dragning av Norrbotniabanan.

Grön industri - grön infrastruktur

I Luleå Industripark sker den nya gröna industriella revolutionen. Här ska grönt stål och klimatsmarta batterikompenenter produceras vid sidan av fossilfri konstgödsel och affärskritiska metaller utvinnas. Det finns stora strategiska fördelar med att ansluta Luleå Industripark
direkt till Norrbotniabanan.

Det finns stora strategiska fördelar med att ansluta Luleå Industripark direkt till Norrbotniabanan.

Ett nytt resecentrum i Luleå med Norrbotniabanan

Norra- och Södra utvecklingsområdet samt Östra Stranden är tre större utvecklingsområden för bostäder och arbetsplatser. Östra Stranden utvecklas till en ny del av Centrum med Luleå resecentrum som samlar alla transportslag, bostäder, arbetsplatser, handel och annan service.

Karta över centrumhalvön med Norra- och Södra utvecklingsområdet samt Östra Stranden som är tre större utvecklingsområden för bostäder och arbetsplatser.

Tidig visionsskiss över resecentrum

Det nya läget för Luleå resecentrum utgör en naturlig förlängning av Storgatan. Passagen under järnvägen blir en ny stark koppling för gång- och cykeltrafik till Östra Stranden och vidare till övriga områden i tätorten. Resecentrumbyggnaden kommer att bli ett viktigt landmärke i stadsbilden. (OBS! Illustrationen ovan är en tidig visionsskiss.)

Tidig visionsskiss över hur området för resecentrum skulle kunna se ut.

Sidan uppdaterades den 16 november 2023