Notviken - nya etableringar

Planområdet "Notviken" ligger intill trafikplats ”Rostbollen” längs väg 97. Planområdet omfattar ca 5 hektar och är i kommunal ägo.

Kort fakta om projektet

Syftet med detaljplanen för Notviken är att möjliggöra bostadsbebyggelse samt eventuell annan kompletterande service inom området. Syftet med detaljplanen är även att säkerställa en lämplig trafikhantering och struktur som beaktar naturvärden och ekosystemtjänster.

Detaljplan över området som ska markanvisas

Karta som visar var den nya Hertsökolan byggs

Tidplan

 • 1 juni – 22 juni 2023
  • Planförslaget visas i Stadsbyggnadsförvaltningens reception, Bangårdsgatan 12
  • 15 juni 2023, Drop-in mellan kl 16.00-19.00
   Plats: Notviksparken, Samrådsdialog
  • 22 juni 2023
   Sista dag att lämna synpunkter på planförslaget

Informationsbrev närboende Notviken

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-04-11 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för del av Notviken 4:40. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse samt eventuell annan kompletterande service inom området. Syftet med detaljplanen är även att säkerställa en lämplig trafikhantering och struktur som beaktar naturvärden och ekosystemtjänster.

Planområdet ligger ca 4 km nordväst om Luleå centrum. Området ligger i Notviken intill trafikplats ”Rostbollen” längs väg 97. Planområdet angränsar befintliga villaområden med friliggande småhus 1-2 våningar. Planområdet inrymmer gatustrukturer, skogbeklädda delar, öppna gräsytor samt återvinningsstation. Planområdet omfattar ca 5 hektar och är i kommunal ägo.

Parallellt med planarbetet kommer en markanvisningsprocess med markanvisning efter ett jämförelseförfarande att inledas. Utlysning om markanvisning planeras att ske mellan samråd och granskning av detaljplanen.

Kontakt

Har du frågor om projektet?

Planarkitekt Sigrid Segerström
sigrid.segerstrom@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se
Luleå kommun kundcenter val2, 0920-45 30 00

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 4 januari 2024