Vi planerar för nytt verksamhetsområde i Sunderbyn

Här planerar vi ett område för verksamheter, service och kontor.

Korta fakta om projektet

Luleå kommun ser ett stort behov och efterfrågan av mark för verksamhetstomter för mindre verksamheter, service och kontor med mera. Verksamhetsområdet ska vara en integrerad del av Sunderbyn och bidrar till utveckling och popularitet. Verksamhetsområdet behöver därför ha en bykaraktär med bibehållen grönska och byggnader som smälter in i byn. Det är av vikt att området är inbjudande och ger ett tilltalande intryck. Att behålla grönska är även bra som en del av dagvattenlösningarna

I Sunderbyn finns sedan tidigare en antagen detaljplan för området som kallas Lassevallen som idag delvis används som idrottsplats. Genom att genomföra detaljplanen vill Luleå kommun skapa fler verksamhetstomter och samtidigt möjliggöra yta för idrottsändamål.

Mål

 • att skapa fler verksamhetstomter som ger fler företag möjlighet att etablera sig vilket bidrar till tillväxt för kommunen
 • att skapa ändamålsenliga ytor för idrottsändamål för att öka attraktiviteten att bo och leva i området
 • att skapa bra kommunikationer för fordon, cyklister och gångtrafikanter

Här planerar vi verksamhetsområdet

Karta som visar var den nya Hertsökolan byggs

Tidplan

 • 2024: Planerade markanvisningar
 • Oktober 2023: Trafik- och bullerutredning
 • Maj 2023: Information till närboende
 • 2004: Detaljplan vann laga kraft
 • 1994: Detaljplan vann laga

Mer om projektet

En trafikutredning samt en bullerutredning har tagits fram. Utredningarnas syfte har varit att se över trafiklösningar för att möjliggöra den antagna detaljplanen på bästa sätt.

Slutsatser trafikutredning

 • Trafikalstringen från exploateringen innebär inte att framkomligheten på det befintliga vägnätet försämras.
 • Kapaciteten i befintliga och tilltänkta korsningspunkter är tillräckligt hög för att klara det högsta scenariot av exploatering i området.
 • Det är viktigt att säkerställa idrottsplatsens parkeringsbehov för att inte skapa ett parkeringsproblem i området.
 • Det nya vägnätet bidrar till minskad trafik på den del av Sunderbyvägen som idag ligger mellan Mariebergsvägen och avfarten mot väg 97. Det nya vägnätet skapar också bättre trafiksäkerhet och framkomlighet för fordon som ska svänga in vid Hammarenvägen vilket minskar trafiken på Mariebergsvägen.
 • Det är positivt för trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter att gång- och cykelbanor anläggs längs det nya vägnätet då andelen tung trafik kan väntas öka i området.
 • Att skapa en sammanhållen idrottsplats för samtliga planer inom området bidrar till färre konfliktpunkter mellan oskyddade trafikanter och fordonstrafik.

Resultat av trafikbullerutredningen

Området Lassevallen består av skogsmark och gammal åkermark som idag delvis används som fotbollsplan.

Området har en strategiskt bra placering för verksamheter sett till planerade industrisatsningar. Det gäller tänkta satsningar för både Boden och Luleå kommun.

Det finns också behov av en idrottsanläggning för området då Södra Sunderbyn har vuxit under 2000-talet. Stadsdelen pekas även ut i översiktsplanen som en av de stadsnära byar som ska förstärkas genom förtätning.

I samband med att detaljplanen för området togs fram 2004 gjordes olika utredningar. Dessa behöver nu analyseras vidare och eventuellt krävs ytterligare utredningar, bland annat för buller, trafiklösningar och markförhållanden.

LUMIRE har i sina vatten- och avloppsutredningar i området kommit fram till att det i nuläget finns kapacitet för vatten och spillvatten. Dagvattenhanteringen behöver däremot utredas vidare och för att kunna möjliggöra fler permanenta byggnationer inom närliggande idrottsområdet bör en flytt av VA-ledningar göras. 

I Sunderbyn finns sedan tidigare en antagna detaljplaner för området som kallas Lassevallen som idag delvis används som idrottsplats.

Detaljplanerna för området behöver ses över för att fastställa att de är genomförbara. Inför det behöver utredningar kopplade till dagens krav och standard göras. Även trafiklösningar, buller och markförhållanden behöver ses över.

Genom att genomföra detaljplanen vill Luleå kommun skapa fler verksamhetstomter och samtidigt möjliggöra yta för idrottsändamål.

Se PL17 (1992) och PL267 (2002) i kommunkartan och ta del av dokumentation Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sara Björklund, projektledare Luleå kommun
sara.bjorklund@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 0

Sidan uppdaterades den 23 februari 2024