Planer, verksamhetsberättelse och kvalitetsrapporter

Huvudmannen barn- och utbildningsnämndens planer och uppföljningar.

Minimera
Barn- och utbildningsnämndens planer

I verksamhetsplanen samlas all prioriterad styrning för ett aktuellt år. Den följs upp i delårsrapporter på tertial och verksamhetsberättelse för hela kalenderåret.

Verksamhetsplan BUN 2019

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Minimera
Verksamhetsberättelse och delårsrapporter

Delårsrapport görs två gånger per år; 30 april och 31 augusti och är en prognos för hur barn- och utbildningsnämndens verksamheters mål uppnås vid årets slut.
En slutlig uppföljning av verksamhetsåret - verksamhetsberättelsen - görs i december. Verksamhetsberättelsen är nämndens årsredovisning för det gångna året.

2019:
Delårsrapport 1 2019

2018:
Verksamhetsberättelse 2018 - Barn- och utbildningsnämnden
Delårsrapport 2 2018
Delårsrapport 1 2018