SFI - Utbildning i svenska för invandrare

Svenska för invandrare (SFI) är en utbildning för vuxna som är ny i svenska språket.

  • ‎SFI – svenska för invandrare – är till för dig som saknar kunskaper i svenska.‎
  • ‎För att få studera SFI måste du vara folkbokförd i Luleå kommun och ha ett svenskt personnummer.‎

OBS! Många vill läsa SFI och det kan vara upp till 3 månaders väntetid. Skolan tar kontakt med dig när du får en plats på SFI.

Är du Ukrainsk flykting som vill söka SFI?

För att söka till SFI måste du ha ansökt om samordningsnummer hos Skatteverket Länk till annan webbplats. och vara 16 år och bo i Luleå Kommun.

För att göra en ansökan besöker du Laboratoriegränd 11, receptionen i entré A.
Du ska inte göra ansökan via hemsidan.

Ta med samordningsbeviset som utfärdats av Skatteverket i Luleå och din legitimation.

Antagning sker löpande.

Aktuella projekt inom SFI

SFI (Svenska För Invandrare) på Vuxenutbildningen i Luleå har beviljats projektmedel av ESF-rådet för att utveckla ett arbetssätt i att bättre förbereda eleverna till arbetslivet och inför olika yrkesutbildningar. Det är en led i arbetet med kompetensförsörjningsuppdraget som Luleå kommun och Arbetsmarknadsförvaltningen har fått.

Deltagarna i projektet är SFI-elever som oftast har studerat på grundskolan och ibland även på gymnasienivå i sina hemländer. Arbetslösheten i denna målgrupp är relativt hög, framför allt kan utrikes födda kvinnorna ha svårt att hitta ett arbete. Samtidigt har Vuxenutbildningen lediga utbildningsplatser till yrkesutbildningarna, men det språkliga gapet mellan SFI och en yrkesutbildning på gymnasienivå kan vara för stort för många. Tanken med ett förändrat arbetssätt är att bättre förbereda eleverna så att de lättare kan klara av en yrkesutbildning och ett yrkesliv.

Syftet med projektet är att förändra arbetssättet på SFI gällande denna grupp och därigenom skapa ett bättre samarbete mellan Vuxenutbildningen och resten av Arbetsmarknadsförvaltningen som arbetar med samma målgrupp. De olika insatserna och arbetssätten som dessa elever möter ska från första början ha en tydligare koppling till yrkesorientering och arbetslivet. Syftet är även att minska avhopp från studierna, öka genomströmningen så att fler blir klara med SFI samt göra det på kortare tid än tidigare.

Projektägare: Vuxenutbildningen Luleå kommun

Projekttid: 2023-01-02 – 2025-03-30

Projektledare: Arja Skogqvist

Medfinansieras av Europeiska unionen

Språkmoduler för ukrainare är ett projekt som bedrivs av vuxenutbildningen och medfinansieras av Migrationsverkets asyl-, migrations-, integrationsfond (AMIF). Syftet med projektet är att förse ukrainska flyktingar i Luleåregionen med förutsättningar att etablera, integrera och aktivt delta i det svenska samhället och arbetsmarknaden genom att förse dem med flexibla språkstudier, vägledning samt kartläggning.

Eftersom de ukrainska flyktingarna tillhör massflyktsdirektivet har de inte haft rätt att studera på SFI, vilket har begränsat deras integrationsmöjligheter. Detta innebär att deras kompetenser inte har kunnat tillvaratas av regionen. Flera har lärt sig viss svenska under sin vistelse i Sverige, men är i behov av att utmanas på den nivå de befinner sig på så att de kan erhålla ett SFI-betyg.

I takt med att regionen växer efterfrågas en diversifierad arbetskraft. Målet med projektet är att möta denna efterfrågan genom att tillgodose målgruppen med det svenska språket, studie- och yrkesvägledning, validering, samt komplettering av kunskaper.

Parallellt med detta utvecklas ett flexibelt modulsystem som kan bidra till att den nuvarande SFI-verksamheten optimeras. Modulsystemet möjliggör en individanpassad undervisning utifrån mål, förkunskaper och progressionstakt och det ges även möjlighet att växla mellan utbildningsformerna platsförlagd och distans, utifrån behov. Modulsystemet är utarbetat utifrån Skolverkets riktlinjer.

Projektägare: Vuxenutbildningen Luleå kommun

Projekttid: 2023-10-02 – 2024-12-31

Projektledare: Dennis Svensson Strid och Yonas Yeabio

Medfinansieras av Europeiska unionen

Föräldrasvenska i Luleå kommun finns för dig som är föräldraledig, har barn 0-6 år, vill träna svenska och inte redan studerar på SFI eller annan utbildning.

Insatsen sker i samverkan mellan SFI, Mötesplatsen och Rädda Barnen, och delfinansieras av Länsstyrelsen Norrbotten.

Sidan uppdaterades den 3 maj 2024