Maskinförarna Henrik Danielsson och Ted Klockare står framför en arbetsbil

Gator och trafik

Luleå kommun underhåller och utvecklar trafik- och stadsmiljö för att skapa god trafiksäkerhet, hög framkomlighet och en bra trafik- och boendemiljö.

Vår verksamhet pågår 365 dagar om året då vi fokuserar vi på olika typer av drift och underhåll beroende på väderlek och andra behov. Vår ambition är att Luleå kommun ska vara ren, snygg och trygg att bo och vistas i.

Läs mer om det som ingår i våra arbetsområden

Mer information om gator och trafik

Luleå kommun har avtal med Nyab för att genomföra reinvesteringsarbeten i kommunen. Här ses delar av arbetsgänget på uppstartsmöte inför årets jobb.

Luleå kommun har avtal med Nyab för att genomföra arbeten på gator, gång- och cykelvägar i kommunen. Här ses delar av arbetsgänget på uppstartsmöte inför årets jobb.

Många av Luleås vägar och bostadsgator som byggdes under 70-talet har undermålig överbyggnad vilket resulterat i att dessa nu är i väldigt dåligt skick.

Infrastruktur och serviceförvaltningen har under flera år åtgärdat de sämsta gatorna men det är fortfarande många med stort åtgärdsbehov kvar.

Här är listan på gatorna som Luleå kommun planerar att bygga om under 2024:

 • Angelgatan, Kolkgatan och Mjärdgatan på Bredviken.
 • Bärgarstigen och Slåttervägen i Gammelstad.
 • Granuddsvägen etapp ett.
 • Riksdalervägen på Lerbäcken.
 • Rödkallens väg på Örnäset, ny gång- och cykelväg.
 • Klapphällsstigen i Råneå.
 • Landbovägen i Södra Sunderbyn
 • Övägen på Stadsön i Gammelstad

Beläggning av gator - Asfaltering maj/juni 2024

Arbetet med beläggningsprogrammet under 2024. Arbetet kommer att pågå under vecka 21-23 och omfattar gatorna:

Mariebergsvägen

Kronbacksvägen

Malmuddsv/Hertsöv.

Hummerg/Klintv

Mjölkuddsrondellen

Svartöv/Bensbyv

Svartöv. Kvantum

Örnäsrondellen

Väderleden

Sandviksgatan

Bärighetssänkning av enskilda vägar.

Under våren när det är tjällossning så sänker vi tonaget till 4 ton till dess vägarna har torkat upp.

Sänkningen gäller från och med 18 mars t om 10 Juni.

Observera att tiden kan förlängas beroende på hur blött det är i backen.

Det nya sättet att arbeta med planering för gatumiljön i Luleå innebär att många av gatorna som åtgärdas i dagsläget görs om. Hög trafiksäkerhet med fortsatt god framkomlighet och billigare drift är honnörsorden för Luleå kommuns förändringsarbete med gatornas utformning i det kommunala vägnätet.Det är bland annat säkerheten som prioriteras i trafikplaneringen vilket innebär avsmalnande vägar i tätbebyggelse.

Låg hastighet prioriteras

Att erbjuda trygga, tillgängliga och trafiksäkra lösningar är viktigt. Hastigheter ska anpassas och gatornas utformning ska tydligt visa vilken hastighet som gäller. Därför prioriteras låga hastigheter på de gator där oskyddade trafikanter och bilar delar på gatuutrymmet både i stadsbygden och på landsbygden.

Omhänderta dagvatten

En viktig aspekt för arbete med gatumiljön är de senaste årens opålitliga väderförhållandena med ökad risk för översvämningar på hårdgjorda ytor, läs asfalt. Ett tätare Luleå gör att andelen hårdgjorda ytor ökar och tillgänglig mark för omhändertagande av dagvatten minskar, vilket konstateras i kommunens ”Dagvattenplan”. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där betonas också vikten av att arbeta för en hållbar dagvattenhantering med öppna dagvattensystem.

Mer grönyta skapas

För att klara av detta ska man som ett steg vid ombyggnation av infrastruktur, vägar et cetera, minskas körbanans hårdgjorda yta och ersätta dessa med gröna ytor. I praktiken innebär det att en asfalterad gata i ett bostadsområde smalnas av och ger plats till växtlighet i någon form.

Enkäter i samband med våra arbeten

Efter våra arbeten i bostadsnära miljöer händer det att vi skickar ut brev med önskemål om att ni ska besvara en enkät på hur ni upplevt vårt arbete hos er.

Bergnäset

I maj - juni 2024 har vi ute en enkät för dem som bor på de gator på Bergnäset där vi gjort arbete.

Vi är tacksam för att ni som får en förfrågan om att svara på enkäter vi skickar ut gör det. Det ger oss möjlighet att bli ännu bättre på det vi arbetar med.

Vi syns och märks när vi går fram med våra projekt i stadsbebyggelsen. Många gånger tar vi vägar i anspråk för att kunna genomföra olika arbeten. Det kan exempelvis handla om att lägga ned vatten- och avloppsledningar eller att anlägga nya utfarter eller rondeller.

Arbete med olika tidplaner

Det är flera aktörer som arbetar på olika platser i kommunen. De flesta av våra större arbeten rapporterar vi om men observera att andra kortare störningar på någon timme upp till en arbetsdag kan förekomma utan att vi nämner dem på våra sidor.

I alla våra projekt och arbetsinsatser strävar vi alltid efter att vara så effektiva som möjligt. Både vad gäller tidplaner och vår påverkan på gator och gång- och cykelvägar.

När vi asfalterar

Därför fräser vi gatorna innan asfaltering

 • för att inte lägga lager på lager med asfalt.
 • för att justera tvärfallet.
 • för att skapa ett bra underlag för ett högklassigt slitlager.
 • för att ta bort beläggning vid låg kantstenshöjd samt då beläggningen är skadad.
 • för att förbättra anslutningar och skarvar.

Ha tålamod – det blir fint sen

Vi hoppas att du kan se bortom byggstök och störningar och ha förståelse för att vi ibland breder ut oss och tar plats. Det kommer att bli bra när vi är klara, även om det ibland kan upplevas som att vi bara ställer till problem.

Blixtlåsprincipen ger snabbare flöde

För att minska köer vid arbetsplatser längs hårt trafikerade vägar rekommenderar vi trafikanter att turas om enligt blixtlåsprincipen, även kallad kugghjulsprincipen eller vävning. Det vill säga att båda påfartsfilerna fylls med trafikanter och att man släpper in varannan bil i flödet där vägbanorna går ihop till ett körfält. Det viktigaste i detta läge är att använda blinkers i god tid och det är ett ömsesidigt samspel som gäller.

Arbetena som vanligtvis utförs på gator är schakt, det vill säga grävning, återställning av markområdet och slutligen asfaltering. Detta innebär att det emellanåt kan vara begränsad framkomlighet i området och vara en del tunga maskiner i drift.

Innan arbetet påbörjas kan besiktningar av fastigheten genomföras. Detta innebär att ni kan komma att bli kontaktade av företag och/eller se dem utföra inventering i området.

För både er och våra anställdas skull vill vi att ni respekterar de hastigheter samt avstängningar som gäller inom arbetsområdet.

Vår personal är extra vaksamma när de arbetar i bostadsnära områden men vi önskar att föräldrar pratar med sina barn om faran i att vistas där stora maskiner kör. Håll gärna ett extra vakande öga på era husdjur också.

Parkering av privata fordon vid arbete i bostadsmiljö

Under tiden vi arbetar på er gata kommer det ibland att bli svårt att ta sig in och/eller ut från den egna gården.

Dessa avstängningar av gårdsinfarter kan sträcka sig från några få timmar till någon dag. Parkering av de egna fordonen måste då ske på annan plats i närområdet. Se dock till att du ställer ditt fordon på en plats där det är tillåtet att stå med fordon.

Soptunnor

Det samma gäller hanteringen av sopkärlen. De kan inte stå inne på gårdsområdet under den tid vi arbetar utanför din fastighet om du inväntar sophämtning den veckan.

Försök att anpassa placeringen av sopkärlet för den angivna hämtningstiden.

Postlådor

Som boende kan du underlätta för brevbäraren, och snöröjningen, om du har en postlåda som är rätt placerad och utformad. Du som fastighetsägare har både ett ansvar och stora möjligheter att hjälpa oss i vår vardag.

 • Du kan placera postlåda på rätt sida om din infart.
 • Se till att det är en god snöröjning kring postlådan.
 • Kolla att det inte finns några hinder i vägen då våra fordon besöker din fastighet.

Du som mottagare/fastighetsägare ansvarar själv för att sätta upp, flytta och märka postlådan och se till att den är korrekt placerad.

Det kan vara bra att gå ihop med grannarna och bygga upp en ställning för brevlådorna. Det underlättar för postutdelning och snöröjning. Ritningar till brevlådeställ finns på ett flertal platser på internet.

Luleå kommun anlitar utförandeentreprenör för arbeten inom gata och mark.

Vi arbetar med förbättring av gator i Luleå på flera olika fronter. Under våren, sommaren och hösten är vårt arbete till stor del inriktat på asfaltering och beläggning. Tidplanerna för arbetena är preliminära och kan komma att ändras.

Notera att även olika utförare kan anlitas för diverse arbeten inom gata och mark.

Entreprenörer

Det är det tekniska konsultföretaget inom infrastruktur och samhällsbyggnad, Ramboll Länk till annan webbplats., som inventerar vägarna i kommunen och föreslår åtgärder till förbättring.

Det är sedan juni 2021 företaget NYAB Länk till annan webbplats. som innehar Luleå kommuns mark- och beläggningsentreprenad.

Kontakt

Kommunal anläggning kan till exempel vara trafikskylt, vägräcke, belysningsstolpe eller liknande.

Om det sker en olycka där ett fordon orsakar skada på en kommunal anläggning ska du snarast kontakta Luleå kommun 0920-45 30 00

Uppge alltid plats för skadan, registreringsnummer och telefonnummer.

Felanmälan via E tjänst

Du kan även göra en felanmälan via vår E-tjänst funktion.

Enligt förordningen om producentansvar för bilar ska kommunerna informera om hantering av uttjänta bilar.

Information om hantering av uttjänta bilar kan hämtas på följande webbsidor:

Oseriös bilaktör - kan leda till oönskade konsekvenser

Om bilägaren lämnar bilen till en oseriös bilaktör, kan detta bland annat medföra att han/hon står kvar som ägare i vägtrafikregistret medan bilen går till illegal skrotning eller export.

Närmaste inlämningsställe för Luleå

Synpunkter och felanmälan

Lämna en synpunkt på vår service eller gör en felanmälan.

Läs om våra byggprojekt

Sidan uppdaterades den 11 juni 2024