Parkeringsnorm för cykel och bil på tomtmark

Kommunfullmäktige antog den 4 april 2016 en ny parkeringsnorm för cykel och bil på tomtmark. Parkeringsnormer är kommunens regelverk för hur parkering ska ordnas vid ny- eller ombyggnation. Enligt plan- och bygglagen är det fastighetsägaren som ansvarar för att anordna parkering för sin fastighet.

Kommunen har ingen skyldighet att ordna parkering, däremot har kommunen ett övergripande ansvar för parkeringsplanering och ska ange vilken efterfrågan fastighetsägarna ska tillgodose.

Syftet med parkeringsnormer är att skapa en balans mellan tillgång och efterfråga på parkeringsplatser.

Cykel- och bilparkering vid Luleå stadshus

Parkeringsnormen omfattar hela kommunen men belyser Luleå tätort mer ingående. Fokus ligger på centrum där marktillgången är begränsad och dagens stora mängd av biltrafik medför miljöproblem och barriärer.

Parkeringsnormen föreslår parkeringstal för cykel och bil samt riktlinjer för parkeringsfrågor på tomtmark. Parkering på gatumark/offentlig plats behandlas inte.

Parkeringstalen för cykel är minvärden och för bil flexibla utgångsvärden. Särskilda skäl ska finnas för att höja parkeringstalet för bil.

För lägre bilparkeringstal ska fastighetsägaren vidta alternativa åtgärder för att tillgodose transportbehoven inom fastigheten.

Här kan du läsa mer om parkeringsnormen för cykel och bil. Pdf, 2.7 MB.

Sidan uppdaterades den 8 juli 2020