Schackspelare på Storgatan i Luleå

Tillgänglighet

Luleå kommun vill underlätta för alla att vara med och forma Luleå, ett öppet samhälle med mångfald i alla dess former. Vi ska ha ett attraktivt centrum och bra boendealternativ för personer med funktionsnedsättning. Med en bredd i kultur och i fritidslivet ska vi ge möjlighet till ett aktivt liv för alla.

Att förbättra för personer med funktionsnedsättning är en del av arbetet med att nå Vision Luleå 2050.

Alla ska kunna delta

Med tillgänglighet menar vi till exempel att alla ska kunna delta i arbetslivet efter förmåga, att alla ska kunna besöka offentliga lokaler, åka buss och få tillgång till myndigheternas information. Grundprincipen är att alla personer ska ha samma möjligheter att delta i samhället oavsett funktionsnedsättningar. 

Allas lika värde

Tillgänglighet handlar om att se alla människors lika värde. En hög grad av tillgänglighet i lokaler, information och verksamheter innebär att vi ökar delaktigheten i samhället, istället för att stänga ute grupper av människor.

Bra bemötande

Tillgänglighet handlar också om att uppvisa ett bra bemötande. Bra attityder och värderingar kan många gånger överbrygga en del av de problem som kan uppstå i otillgängliga miljöer.

Myndigheten för delaktighet har gjort en film med goda exempel kring arbetet för ökad tillgänglighet i Luleå kommun:

Nationell strategi för genomförande

Politiken kring tillgänglighet utgår från FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om konventionenlänk till annan webbplats på Myndigheten för delaktighets webbplats. I sin strategi för genomförande av funktionshinderspolitikenlänk till annan webbplats presenterar regeringen politikens inriktning och sina planerade insatser.

Bristande tillgänglighet är diskriminering 

Personer med funktionsnedsättning ska ha rättigheter och friheter precis som alla andra. I det ingår att få tillgänglighet, både till den fysiska miljön och även till information och kommunikation. Det står i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige antog konventionen 2009. Det innebär att det är förbjudet i lagen att diskriminera någon på grund av funktionsnedsättning: den som har en varaktig fysisk, psykisk eller begåvningsmässig begränsning ska kunna leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som alla andra.

Läs mer om diskrimineringslagen.länk till annan webbplats

Sedan den 1 maj 2018 omfattas alla företag, oavsett storlek, av förbudet mot bristande tillgänglighet. På diskrimineringsombudsmannens webbplats hittar du den viktigaste informationen för att göra just din verksamhet tillgängliglänk till annan webbplats.