Vision Luleå 2040

"Luleå 2040. Vi lever ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Vid Bottenvikens kust finns plats för både och; närhet och utrymme, stad och land, bredd och spets, vita vidder och ljusa sommarnätter, naturens värden och dess möjligheter. Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten skapar vi en hållbar förnyelse. Det gör oss till en av de viktigaste svenska kustregionerna och en förebild nationellt och internationellt."

Så lyder Vision Luleå 2040. Visionen, som antogs politiskt 2008, handlar om att skapa ett attraktivt Luleå som är hållbart över tiden.

Övergripande mål till 2040

Kommunen har antagit nio övergripande mål till 2040.

 1. Luleås invånare har en god och jämlik hälsa
 2. Luleås invånare är delaktiga i samhällets utveckling
 3. Luleås invånare har ett socialt, kulturellt och fysiskt aktivt liv
 4. Luleås naturvärden finns kvar och har plats att utvecklas
 5. Luleå har ingen påverkan på klimatet
 6. Luleås invånare bor i ett gott grannskap
 7. Luleås invånare har ett hållbart vardagsliv
 8. Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation
 9. Luleås invånare har arbete

Om hållbarhet

Det betyder att se till att våra barn kan leva i en jämlik och växande kommun i harmoni med naturen. Hållbarhet är också att se långt fram och inte göra något idag som försämrar för framtidens generationer.

Hållbar utveckling brukar delas in i tre delar som är beroende av varandra. Det är ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Kommunens mål är att de som bor i Luleå ska ha ett gott liv utan att göra det sämre för andra människor eller naturen. Så att vi får en stark kommun som kan ta hand om sina invånare.

Social hållbarhet

Innebär att skapa lika förutsättningar för alla Luleåbor att ha en god hälsa och ett gott liv.

Det här gör Luleå kommun: Kommunen hjälper till att jämna ut skillnader som finns mellan grupper, med målet att alla barn ska få lika förutsättningar. Vi ska också se till att fler kan vara med och bestämma om Luleås utveckling.

Ekonomisk hållbarhet

Innebär att näringar och företag i Luleå ska växa och tjäna pengar, inom ekosystemets ramar.

Det här gör Luleå kommun: Kommunen handlar varor och tjänster av företag som är resurs- och energieffektiva och som behandlar sina anställda väl. Vi uppmuntrar och skapar förutsättningar för företagande, kreativitet, innovationer och forskning som leder till en hållbar utveckling och nya jobb.

Ekologisk hållbarhet

Innebär att använda förnyelsebara resurser och ge utrymme för naturens egen utveckling.

Det här gör Luleå kommun: Vi skyddar naturområden som är värdefulla för växter och djur, så att den biologiska mångfalden finns kvar. Kommunen ska uppmuntra till en bättre återvinning och återanvändning. Vi ska också öka användningen av förnyelsebara bränslen.

Riktningarna

Våra långsiktiga strategier för arbetet på väg till visionen kallas Riktningar. De fyra riktningarna visar vad som är avgörande att prioritera halvvägs till visionen. Dessa riktningar antogs år 2011 efter en bred dialog med andra samhällsaktörer.

 • Stå för öppenhet och mångfald
 • Lyft identiteten som kuststad året runt
 • Ta sats för en ledande nordlig region
 • Bygg för framtiden

Syftet med riktningarna är att visa vad som är avgörande att prioritera halvvägs till visionen. De gäller för det geografiska området Luleå och samlar fler aktörer än kommunen. De visar hur visionens hållbara utveckling ska uppnås. De ska styra kommunens arbete med visionen och påverka kommunens uppdrag som samhällsbyggare, attraktionsskapare och servicegivare.

Översiktsplan och utvecklingsplaner gör visionen konkret

Kommunen arbetar för att nå visionen med hjälp av utvecklingsplaner för att skapa hållbara stadsdelar och byar. Dessa hänvisar till den politiskt antagna översiktsplanen.

Sidan uppdaterades den 13 april 2023