Översiktsplan

Översiktsplan 2021

Översiktsplan 2021 antogs av Kommunfullmäktige den 27 september 2021. Översiktsplan 2021 är plattformen för kommunens strategiska arbete för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Luleå. Översiktsplanens huvuddokument är Program till Vision Luleå 2040.

Översiktsplanen innehåller flera delar, såsom den digitala översiktsplanen med program och kartor, fördjupningar, tillägg, beskrivning av konsekvenser och bilagor.

Den digitala översiktsplanen

Översiktsplan 2021 finns som webbverktyg. Det visar inriktning för mark och vatten till år 2040, generella principer för genomförande och principer för genomförande till år 2030. Den digitala översiktsplanen innehåller även fördjupningar, till exempel utvecklingsplaner för särskilda områden.

Översiktlig planering har till syfte att ge tydliga långsiktiga ramar för en utveckling mot ett hållbart Luleå. Planeringen görs via översiktsplan, utvecklingsplaner och tillägg. Läs mer om översiktlig planering.

Luleås översiktsplan, Program till Vision Luleå 2040, ska bidra till en hållbar utveckling i Luleå.

Målsymboler

Våra övergripande mål visar Luleå kommuns långsiktiga uppdrag i förhållande till Vision Luleå 2040.

Indelningskartan visar översiktsplanens geografiska områden, stadsdelar, samlande byar och stadsnära byar.

Att genomföra program och utvecklingsplaner kommer att medföra olika konsekvenser även om bedömningar görs kontinuerligt.

Nulägesbeskrivningen är ett underlag till översiktsplanen med beskrivningar av helheten, stadsdelar, samlande byar och stadsnära byar.

Översiktsplanen följs upp varje år och utvärderas var fjärde år. Läs mer om uppföljningen.

Sidan uppdaterades den 10 november 2023