Genomförande och uppföljning

Ansvaret för att genomföra de översiktliga planerna som översiktsplan, utvecklingsplaner och tillägg ligger på alla kommunens nämnder och förvaltningar. Varje år gör vi en uppföljning med hjälp av indikatorer.

Den årliga UPPFÖLJNINGEN publiceras varje år som en rapport i november. Uppföljningen av de övergripande målen till 2040 finns alltid tillgänglig här. Innehållet i rapporten blir ett underlag till kommunfullmäktiges beslut om utvecklingsområden och kommunens verksamhetsplanering.

Under valåret kommer alla delar i den översiktliga planeringen från program och kartor till utvecklingsplaner och tillägg att UTVÄRDERAS. Då granskar vi hur arbetet har gått och vilka resultat som har nåtts.

Resultatet av utvärderingen presenteras för det nya kommunfullmäktige som tar ett beslut om PLANERINGSSTRATEGIN och om något behöver ändras.

Sidan uppdaterades den 24 oktober 2023