Konsekvensbeskrivningar

Här presenteras de val som har gjorts mellan olika alternativ och de konsekvenser som anas vid genomförandet av de översiktliga planerna.

Luleå kommun har gjort bedömningen att genomförandet av Program till Vision Luleå 2040 kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Därför ska en strategisk miljöbedömning genomföras och den ska dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning.

Arbetet med den strategiska miljöbedömningen är integrerat i en bredare hållbarhetsbedömning. Syftet med hållbarhetsbedömningen är att visa den samlade påverkan i förhållande till hållbar utveckling i Vision Luleå 2040. Bedömningen ska ha ett förhållande till våra övergripande mål till 2040.

Den nya översiktsplanen

Uppdraget att revidera Programmen till Vision Luleå 2050 (ÖP2013) gavs av kommunfullmäktige i maj 2017. Syftet var att koncentrera innehållet, ta fram digitala kartor, omformulera de övergripande målen, visa förhållandet till styrsystemet, ta fram principer för genomförande och tydliggöra avsikterna med mark- och vattenanvändningen. I arbetet med revidering har stora delar av tidigare översiktsplan behållits och den övergripande inriktningen har inte förändrats.

Om man jämför den nya översiktsplanen med den tidigare så är den största förändringen de digitala kartorna. Framförallt den nya hänsynskartan kommer att bli ett mycket viktigt underlag för planering och myndighetsutövning. Hänsynskartan ger en bra överblick av riksintressena och ger även förbättrade beslutsunderlag för ex jordbruksmark, vattenkvalitet, luftkvalitet, kulturmiljö och naturvärden. Om hänsynskartan används tillsammans med principerna kommer de värden som vi vill bevara inför framtiden att finnas kvar. Kulturmiljö och energiproduktion är två områden där ett framtida arbete med underlag kommer att behövas.

Positivt för hållbarheten

Genomförandet av översiktsplanen bedöms generellt leda till positiva effekter för alla hållbarhetsdelar och bidra till att de övergripande målen kan nås.

Buller, luft och vatten

Den långsiktiga användningen av mark och vatten beskrivs i översiktsplanen under Inriktning mark och vatten till 2040. För inriktningarna att förtäta stadsbygden och funktionsblandning finns risk för negativa effekter i form av buller, påverkan på luft- och vattenkvalitet. För varje utpekat område för ny bebyggelse behövs en mer detaljerad bedömning och fler underlag inför planläggning eller myndighetsutövning.

Stränder och naturvärden

Inriktningen att förtäta stadsbygden kommer också att påverka stränderna, då en exploatering strandnära kommer att behövas. Förtätning är en mycket viktig princip för Luleås utveckling och den kan inte ske utanför stadsbygden i samma omfattning eller med samma attraktivitet. Ny bebyggelse nära stränderna kan i vissa fall innebära att höga naturvärden prioriteras bort, men de ska i så fall kompenseras med utformning och skydd av motsvarande värden. I de flesta fall påverkas inte höga naturvärden, då stranden redan är förändrad och exploaterad. En princip för exploatering nära vatten är att allmänhetens tillgång till stranden och vattnet ska säkerställas och förbättras.

Jordbruksmark

Bebyggelse på jordbruksmark hanteras restriktivt i översiktsplanen, marken får ett mycket bättre skydd än tidigare med hjälp av ett nytt kunskapsunderlag. Jordbruksmarken exploateras i ett fåtal fall och då med ett starkt allmänt intresse eller med ett regionalt intresse som motiv.

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är grundläggande för översiktsplanens inriktning och det östra alternativet förordas. Anläggningen av den kommer att ha effekter på alla hållbarhetsdelar. Om den inte genomförs till 2040 måste stora delar av översiktsplanen revideras.

Läs hela konsekvensbeskrivningen på denna sida.

Sidan uppdaterades den 17 november 2023