vision och mål

Övergripande mål till 2040

Våra övergripande mål visar Luleå kommuns långsiktiga uppdrag i förhållande till Vision Luleå 2040. Målen beslutades av kommunfullmäktige 2019-04-23.

Våra övergripande mål har en direkt koppling till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Mål 1 jämlik

Målet syftar till att minska användningen av olika droger, alkohol & tobak, att öka den fysiska aktiviteten, att förebygga sjukdomar och att göra barns uppväxt så bra som möjligt.

Målets utmaningar

Möjligheten att nå målet påverkas bland annat av:

 • Minska socioekonomiska skillnader och utsatthet
 • Ge likvärdiga förutsättningar
 • Motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa
 • Aktivt förebygga beroendeproblematik
 • Minska risker att utsättas för buller, föroreningar, kemikalier
 • Jämlika och jämställda uppväxt- och livsvillkor
 • Främja goda matvanor
 • Ge förutsättningar för trygghet och tillit
 • Motverka beteenden som hotar mänskliga rättigheter

Program till Vision Luleå 2040

Målet blir tydligare i Program till Vision Luleå 2040 som också är vår översiktsplan.
Principer som handlar om målet finns i dessa kapitel i programmet:

Uppföljning av målet

Här kan du följa utvecklingen Länk till annan webbplats. med hjälp av ett antal indikatorer.

Omvärlden påverkar målet

Här kan du i omvärldsrapporten läsa hur omvärlden kan påverka våra möjligheter att nå målet.

De globala målen

Målet hör ihop med följande globala mål i Agenda 2030:

1. Ingen fattigdom – Avskaffa all form av fattigdom överallt
3. Hälsa och välbefinnande – Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar
10. Minskad ojämlikhet – Minska ojämlikheten inom och mellan länder

Det här gör vi

Mål 1 jämlik

Målet syftar till att försvara demokratin, att öka möjligheterna till delaktighet, att driva dialoger och att nå en jämställd representation.

Målets utmaningar

Möjligheten att nå målet påverkas bland annat av:

 • Förutsättningar för att bli och kunna vara ansvarstagande och demokratiska medborgare
 • Motverka beteenden som hotar mänskliga rättigheter
 • Systematisk och nära dialog med invånarna i alla utvecklingsfrågor
 • Öka insyn och transparens
 • Hantera nya krav på kommunikation
 • Utveckla arbetet med barns rätt
 • Stärka kvinnor och flickors möjligheter att bestämma

Program till Vision Luleå 2040

Målet blir tydligare i Program till Vision Luleå 2040 som också är vår översiktsplan.
Principer som handlar om målet finns i dessa kapitel i programmet:

Uppföljning av målet

Här kan du följa utvecklingen Länk till annan webbplats. med hjälp av ett antal indikatorer.

Omvärlden påverkar målet

Här kan du i omvärldsrapporten läsa hur omvärlden kan påverka våra möjligheter att nå målet.

De globala målen

Målet hör ihop med följande globala mål i Agenda 2030:

5. Jämställdhet – Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt
16. Fredliga och inkluderande samhällen – Främja fredliga och rättvisa samhällen för hållbar utveckling, samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner på alla nivåer

Det här gör vi

Mål 1 jämlik

Målet syftar till att nå ett aktivt föreningsliv, att ge upplevelser, att öka möjligheterna att utöva och delta.

Målets utmaningar

Möjligheten att nå målet påverkas bland annat av:

 • Skapa ett intresse av att engagera sig och att delta
 • Samverka med civila samhället
 • Främja rörelse varje dag
 • Brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
 • Förutsättningar för möten
 • Motverka ofrivillig ensamhet

Program till Vision Luleå 2040

Målet blir tydligare i Program till Vision Luleå 2040 som också är vår översiktsplan.
Principer som handlar om målet finns i dessa kapitel i programmet:

Uppföljning av målet

Här kan du följa utvecklingen Länk till annan webbplats. med hjälp av ett antal indikatorer.

Omvärlden påverkar målet

Här kan du i omvärldsrapporten läsa hur omvärlden kan påverka våra möjligheter att nå målet.

De globala målen

Målet hör ihop med följande globala mål i Agenda 2030:

3. Hälsa och välbefinnande - Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar
12. Hållbar konsumtion och produktion – Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Det här gör vi

Mål 1 jämlik

Målet syftar till att stödja den biologiska mångfalden, att försvara våra viktiga resurser skogen & havet och att förstärka möjligheten att vara i naturen.

Målets utmaningar

Möjligheten att nå målet påverkas bland annat av:

 • Vara en förebild som markförvaltare· Bevara och utveckla livsmiljöer och landskap· Säkerställa god vattenstatus i hav, sjöar, älvar och vattendrag· Begränsa spridning av skräp och skadliga kemikalier
 • Värna och utveckla områden för rekreation och friluftsliv
 • Nyttja naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt
 • Värna områden med höga naturvärden
 • Ta hänsyn till ekosystemtjänster

Program till Vision Luleå 2040

Målet blir tydligare i Program till Vision Luleå 2040 som också är vår översiktsplan.
Principer som handlar om målet finns i dessa kapitel i programmet:

Uppföljning av målet

Här kan du följa utvecklingen Länk till annan webbplats. med hjälp av ett antal indikatorer.

Omvärlden påverkar målet

Här kan du i omvärldsrapporten läsa hur omvärlden kan påverka våra möjligheter att nå målet.

De globala målen

Målet hör ihop med följande globala mål i Agenda 2030:

14. Hav och marina resurser – Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling
15. Ekosystem och biologisk mångfald – Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem och hejda förlusten av biologisk mångfald

Det här gör vi

Mål 1 jämlik

Målet syftar till att vi ska bli energieffektivare, att öka användningen av förnybara bränslen, öka andelen hållbara färdsätt och att producera förnybar energi.

Målets utmaningar

Möjligheten att nå målet påverkas bland annat av:

 • Minska utsläppen av klimatpåverkande ämnen för att uppfylla Parisavtalet och de mål EU, Sverige och Luleå har satt upp
 • Minska effekterna av klimatförändringen
 • Teknik och innovation för ett klimatsmart och cirkulärt samhälle
 • Säkerställa både storskalig och småskalig energiproduktion som är förnybar
 • Öka medvetenhet och viljan för den förändring som måste till
 • Stimulera energieffektivisering
 • Nå ett fossilbränslefritt transportsystem

Program till Vision Luleå 2040

Målet blir tydligare i Program till Vision Luleå 2040 som också är vår översiktsplan.
Principer som handlar om målet finns i dessa kapitel i programmet:

Uppföljning av målet

Här kan du följa utvecklingen Länk till annan webbplats. med hjälp av ett antal indikatorer.

Omvärlden påverkar målet

Här kan du i omvärldsrapporten läsa hur omvärlden kan påverka våra möjligheter att nå målet.

De globala målen

Målet hör ihop med följande globala mål i Agenda 2030:

7. Hållbar energi för alla – Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad
13. Bekämpa klimatförändringen – Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Det här gör vi

Mål 1 jämlik

Målet syftar till goda bostadsområden, att öka tryggheten, att bo nära till service och skola samt en ökad tillgänglighet för alla.

Målets utmaningar

Möjligheten att nå målet påverkas bland annat av:

 • Utveckla en infrastruktur för hållbart resande· Lösningar för ett tryggt och självständigt liv i alla åldrar
 • Miljöer som förebygger segregation och ökar gemenskap· Levande landsbygd
 • Infrastrukturer för vattenförsörjning och avloppshantering
 • Bevaka kulturarvets värden samt byggnader och platser som visar vår historia
 • Bygga hållbart och underhåll av byggnader och infrastrukturer
 • Blanda bebyggelse och upplåtelseformer
 • Trygga och säkra gång- och cykelstråk
 • Verka för en närhet till mötesplatser och service

Program till Vision Luleå 2040

Målet blir tydligare i Program till Vision Luleå 2040 som också är vår översiktsplan.
Principer som handlar om målet finns i dessa kapitel i programmet:

Uppföljning av målet

Här kan du följa utvecklingen Länk till annan webbplats. med hjälp av ett antal indikatorer.

Omvärlden påverkar målet

Här kan du i omvärldsrapporten läsa hur omvärlden kan påverka våra möjligheter att nå målet.

De globala målen

Målet hör ihop med följande globala mål i Agenda 2030:

6. Rent vatten och sanitet - Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.
10. Minskad ojämlikhet – Minska ojämlikheten inom och mellan länder
11. Hållbara städer och samhällen – Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Det här gör vi

Mål 1 jämlik

Målet syftar till att öka mängden närproducerat, att effektivisera resursanvändningen, att minska avfallsmängderna, att öka återbruk och återvinning.

Målets utmaningar

Möjligheten att nå målet påverkas bland annat av:

 • Levande landsbygd· Använda resurser cirkulärt
 • Utveckla möjligheter att dela olika resurser
 • Ge förutsättningar för hållbar konsumtion och en förändring av konsumtionsmönster
 • Främja lokal produktion av mat, energi och råvaror
 • Öka återanvändning och återvinning

Program till Vision Luleå 2040

Målet blir tydligare i Program till Vision Luleå 2040 som också är vår översiktsplan.
Principer som handlar om målet finns i dessa kapitel i programmet:

Uppföljning av målet

Här kan du följa utvecklingen Länk till annan webbplats. med hjälp av ett antal indikatorer.

Omvärlden påverkar målet

Här kan du i omvärldsrapporten läsa hur omvärlden kan påverka våra möjligheter att nå målet.

De globala målen

Målet hör ihop med följande globala mål i Agenda 2030:

2. Ingen hunger - Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation
12. Hållbar konsumtion och produktion – Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Det här gör vi

Mål 1 jämlik

Målet syftar till att få fler företagare i nya branscher, att utveckla teknik för framtiden, att bygga hållbart, att nå ett gott företagsklimat och att öka digitaliseringen.

Målets utmaningar

Möjligheten att nå målet påverkas bland annat av:

 • Förutsättningar för ett hållbart näringsliv
 • Samverkan med näringslivet för en omställning
 • Samverka med forskning för att hitta nya lösningar
 • Omvärldsbevaka för att hitta framtida utmaningar
 • God tillgång till digital infrastruktur
 • Innovationer och digital teknik för att lösa utmaningar

Program till Vision Luleå 2040

Målet blir tydligare i Program till Vision Luleå 2040 som också är vår översiktsplan.
Principer som handlar om målet finns i dessa kapitel i programmet:

Uppföljning av målet

Här kan du följa utvecklingen Länk till annan webbplats. med hjälp av ett antal indikatorer.

Omvärlden påverkar målet

Här kan du i omvärldsrapporten läsa hur omvärlden kan påverka våra möjligheter att nå målet.

De globala målen

Målet hör ihop med följande globala mål i Agenda 2030:

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation
11. Hållbara städer och samhällen – Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Mål 1 jämlik

Målet syftar till att ha en hög kunskapsnivå, ha bra och tillgängliga områden för arbetsplatser, att ge möjligheter till praktik och validering av kompetens.

Målets utmaningar

Möjligheten att nå målet påverkas bland annat av:

 • Möjligheterna att få arbete
 • Trygga, inkluderande och inspirerande lärmiljöer
 • Tidiga insatser för bästa skolresultat och fler i arbete
 • Rekrytera och behålla kompetens
 • En attraktiv arbetsmarknad
 • Hållbar ekonomisk tillväxt
 • Vetenskaplig samverkan
 • Kunskap om hållbar utveckling
 • Livslångt lärande och förbättrad matchning

Program till Vision Luleå 2040

Målet blir tydligare i Program till Vision Luleå 2040 som också är vår översiktsplan.
Principer som handlar om målet finns i dessa kapitel i programmet:

Uppföljning av målet

Här kan du följa utvecklingen Länk till annan webbplats. med hjälp av ett antal indikatorer.

Omvärlden påverkar målet

Här kan du i omvärldsrapporten läsa hur omvärlden kan påverka våra möjligheter att nå målet.

De globala målen

Målet hör ihop med följande globala mål i Agenda 2030:

4. God utbildning för alla – Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – Verka för en inkluderande och långsikt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Uppföljning

Uppfyllelse av målen ska följas med hjälp av flera indikatorer till varje övergripande mål. Syftet med indikatorerna är att de ska ge en bedömning av om vi har framgång eller inte. Uppföljningen kommer att ske varje år och analysen ska ge besked om vi satsar rätt, gör på rätt sätt och ta reda på om det finns ett bättre sätt. I analysen ska även eventuella skillnader för ålder, kön, grupp och geografiskt område granskas. Uppföljningen ger ett underlag till prioritering i styrning och verksamhetsplanering.

Vart fjärde år under valåret ska en större utvärdering ske. Den årliga uppföljningen är ett av underlagen till utvärderingen. Syftet med utvärderingen är att se om vi är på väg att nå Vision Luleå 2040 och om vi bidrar till de globala målen.

Målens förhållande till Agenda 2030

Målens kopplingar till de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030

Sidan uppdaterades den 13 april 2023