Kommunrevisionen

De förtroendevalda revisorerna arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige. Revisorernas uppgift är att ge fullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen av kommunens nämnder och styrelser.

Förtroendevalda revisorer i Luleå kommun

Kommunrevisorerna ska bedöma om de förtroendevalda ledamöterna i nämnder och styrelser har tillräcklig styrning och kontroll över verksamhetens ekonomi, prestationer och kvalitet. Revisorerna granskar även de kommunala bolagen. Genom uppföljning och dialog med dem som granskas främjas ett arbete med ständiga förbättringar av kommunens verksamhet. Arbetssättet är framåtsyftande.

Revision utförs enligt god revisionssed och utgår från kommunallagen samt de mål och regelverk som kommunfullmäktige beslutat för kommunens olika verksamheter. Därutöver har revisorerna fastställt en arbetsordning, som reglerar revisorernas ansvarsfördelning och arbetssätt i Luleå kommun.

God revisionssed Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lekmannarevision i kommunala bolag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunallagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta revisionen

Ställ en fråga eller skicka ett meddelande till kommunrevisionen via formulär

Granskningar

Varje år genomför revisorerna övergripande granskning av alla nämnder och styrelser samt ett antal fördjupade granskningar inom utvalda verksamheter. Sakkunniga experter från revisionsföretaget KPMG anlitas som biträden i arbetet. Vid varje granskning upprättar revisionsbiträdet en granskningsrapport som lämnas till kommunrevisorerna. Med utgångspunkt från denna rapport upprättar revisorerna en revisionsskrivelse (slutdokument) från granskningen som skickas till berörd nämnd/styrelse.

Den slutliga bedömningen för hela det gångna året görs i en revisionsberättelse där revisorerna föreslår kommunfullmäktige att bevilja - eller i undantagsfall att inte bevilja - nämnder, styrelser och enskilda ledamöter ansvarsfrihet. Fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet, grundat på revisionsberättelsen.

Fördjupade granskningar

Övergripande granskningar

Årliga revisionsberättelser till kommunfullmäktige

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021