Fotograf Susanne Lindholm.

Fotograf Susanne Lindholm.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att planera, leda och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och kan ta beslut om samordning mellan nämnderna. Styrelsen har ett övergripande ansvar för att upprätthålla en effektiv och ändamålsenlig organisation.

Kommunstyrelsens ansvar omfattar även att planera, leda och följa upp kommunens ekonomiska förvaltning, personalpolitik, mark- och bostadspolitik, naturvårdsarbete och samhällsutvecklingsarbete.

Kommunstyrelsen brukar liknas vid ”kommunens regering”.

Kommunstyrelsen väljs vart fjärde år i samband med de allmänna valen. Ledamöterna och ersättarna väljs av kommunfullmäktige och speglar majoritetsförhållandet som kommunfullmäktige har. I kommunstyrelsen ingår 15 ordinarie ledamöter och lika många ersättare samt insynsplats för de partier som inte av egen kraft eller via valteknisk samverkan tagit en plats.

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för räddningstjänst och kommunstab.

Kommunstyrelsen har 15 ordinarie ledamöter och lika många ersättare samt insynsplats för de partier som inte av egen kraft eller via valteknisk samverkan tagit en plats. De tillsätts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har tre utskott vilka är arbetsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet samt räddningsutskottet.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsens övergripande uppgifter är att leda och samordna förvaltningen av kommunens ansvarsområden och ha uppsikt över nämnders och bolags verksamheter.

I ledningsfunktion ingår att leda och samordna bl a:

 • utveckling av kommunal demokrati och medborgarinflytande
 • personalpolitik
 • informationsverksamhet, utveckling av informationssystem och IT
 • fysisk planering, energiplanering och energihushållning
 • mark- och bostadspolitik, trafikpolitik och trafikförsörjning
 • övergripande miljö- och folkhälsoarbete

I styrfunktion och uppsiktsskyldighet ingår bl a att:

 • leda och samordna arbetet med att ta fram övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten
 • övervaka att fullmäktiges fastställda planer och mål för nämndernas verksamheter följs inom de ekonomiska ramarna
 • se till att nämndernas uppföljning av verksamhetens utveckling och ekonomi rapporteras till fullmäktige
 • via Luleå Kommunföretag AB se att de kommunal bolagen drivs utifrån fastställda ändamål, ekonomiska krav och i övrigt uppställda direktiv.

Kommunstyrelsens uppgift är också:

 • beredning av ärende eller ge yttranden till fullmäktige för beslut
 • ha hand om den ekonomiska förvaltningen
 • sysselsättnings- och näringslivsfrågor
 • uppgifter enligt speciallagsstiftning ex räddningstjänst, civilförsvar, serveringstillstånd enligt alkohollagen, bostadsanpassningsbidrag.

Kommunstyrelsen förbereder och yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige ska behandla. Styrelsen ansvarar för att verkställa fullmäktiges beslut och fullgör andra uppdrag som fullmäktige lämnat över till styrelsen.

Här hittar du verksamhetsplaner och verksamhetsberättelserna för kommunstyrelsens två förvaltningar: kommunstaben och räddningstjänsten.

Här finns innevarande år och föregående år. Tidigare planer och berättelser; kontakta registrator.

Kommunstaben

Räddningstjänsten

Vill du överklaga ett beslut? Läs mer här:

Kontakt

Kontakt: Luleå kommun, 971 85 Luleå
E-post: kommunstyrelseforvaltningen@lulea.se

Sidan uppdaterades den 15 mars 2024