Miljö- och byggnadsnämndens taxor

Timavgift år 2024

Timavgiften för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt miljöbalken är 1250 kr.

Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Luleå kommuns kostnader för prövning, tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar och bestämmelser som genomför EU-direktiv eller marknadskontrollagstiftningen inom miljöbalkens tillämpningsområde bl. a vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärder.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning. Avgift tas dock ut om annan tillsyn görs vid samma tillfälle som när klagomålet kontrolleras. Debitering sker då inte av den tid som rör det obefogade klagomålet.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område överklagas,
3. Upprättande av ansökan och utförande av talan om utdömande av vite.

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift enligt denna taxa fattas av miljö-och byggnadsnämnden.

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Generellt om avgifter m.m.

6 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timtaxa) med den procentsats för PKV som är publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Miljö- och byggnadsnämnden får även besluta om ändringar i taxebilagorna 1–3 med anledning av ändrade regler om prövningsnivåer eller ändrade verksamhetskoder, så länge ändringarna inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan 1250 kr per hel timme handläggningstid. Timavgiften i ett ärende beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, restid, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning av ärendet.

9 § Timavgift tas ut för varje nedlagd halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag

10 § Avgifter för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgift som anges i taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxa eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.

11 § Om det i beslutet om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och en ny besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden.

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av sökanden.

13 § Avgift för prövning skall erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för ansökan som återkallas innan handläggningen påbörjas.

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökande är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd.

15 § Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter för anmälningsärenden

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av en fast avgift som motsvarar den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån för årlig tillsyn i taxebilaga 2. För anmälan av verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av sådan avgift ska avgiften för handläggning av anmälan i stället betalas enligt de grunder som i förekommande fall anges i taxebilaga 1 och annars i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av den eller de avgifter som anges för övriga miljöfarliga verksamheter.

Avgift för handläggning av anmälan av anmälningspliktig ändring av verksamhet (anmälningspliktig ändring av A- eller B verksamhet respektive anmälningspliktig ändring av C-verksamhet eller avloppsanordning) ska betalas i form av timavgift såvida inte avgiften bedöms täckas av årlig avgift.

17 § Avgift för handläggning av anmälan skall betalas av den som driver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet.

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för återkommande och regelbunden tillsyn

19 § Med återkommande tillsyn avses planerad tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen samt tillsyn över miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med fastställd anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H).

20 § Med regelbunden tillsyn avses planerad tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”).

21 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.

I taxebilaga 2 är verksamheterna indelade i verksamhetsgrupper där varje verksamhetsgrupp har en rubrik. Endast en avgift inom varje verksamhetsgrupp ska ingå i beräkningen av tillsynsavgiften. Den avgiften ska motsvara den högsta avgiften som verksamheten omfattas av inom verksamhetsgruppen.

Om verksamheten omfattas av avgift i fler än en verksamhetsgrupp, ska den högsta avgiften i varje verksamhetsgrupp läggas samman enligt följande. Den högsta avgiften ska ingå i beräkningen med sitt fulla värde. Var och en av de övriga delavgifterna ska ingå i beräkningen med en fjärdedel (25 %) av sitt fulla värde. Om summan överstiger 130 procent av det fulla beloppet för den högsta avgiften, ska den del som överstiger 130 procent inte ingå i tillsynsavgiften.

22 § För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H), ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2, eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår av bilaga 3.

Den årliga avgiften ska tas ut motsvarande den högsta avgiften som verksamheten omfattas av inom verksamhetsgruppen.

För verksamheter med två eller flera verksamhetskoder ska avgiften för verksamheterna läggas samman. Avgiften från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i taxebilaga 2 ska ingå i beräkningen med sitt fulla värde. Om summan överstiger 125 procent av det fulla beloppet för den högsta avgiften, ska den del som överstiger 125 procent inte ingå i tillsynsavgiften.

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår av bilaga 3.

Den årliga avgiften ska tas ut motsvarande den högsta avgiften som verksamheten omfattas av inom verksamhetsgruppen.

För verksamheter med två eller flera verksamhetskoder ska avgiften för verksamheterna läggas samman. Avgiften från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i taxebilaga 2 ska ingå i beräkningen med sitt fulla värde. Om summan överstiger 125 procent av det fulla beloppet för den högsta avgiften, ska den del som överstiger 125 procent inte ingå i tillsynsavgiften.

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande.

Industriutsläppsverksamhet

25 § För industriutsläppsverksamheter, det vill säga verksamheter som markeras med (-i) i miljöprövningsförordningen, ska utöver fast årlig avgift enligt taxebilaga 2 betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften motsvarande 16 timmars handläggningstid multiplicerat med aktuell timtaxa. Tillägg tas endast ut för de industriutsläppsverksamheter där slutsatser om bästa tillgängliga teknik som anges i 2 kap. industriutsläppförordningen (2013:250) för verksamheten har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Avgiften tas ut året efter att slutsatserna offentliggjorts.

När verksamhetens årliga tillsynsavgift enligt bilaga 2 är lägre än tilläggsavgiften, ska tilläggsavgiften endast tas ut med ett belopp som motsvarar den årliga tillsynsavgiften.

I beslut om tilläggsavgift ska prövas om det föreligger skäl för nedsättning av avgiften enligt 35 §.

Extraordinär tillsynsavgift

26 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Sådan avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller om det skett en olycka eller större driftstörning som kan medföra risk för skada eller olägenhet av större betydelse för människors hälsa, miljön eller andra intressen som skyddas enligt miljöbalken.

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt 7–9 §§ och ska betalas i efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.

Tillkommande avgift i särskilda fall

27 § Timavgift enligt 7–9 §§ ska även betalas för kommunens arbete med anledning av

1. beslut om sådana villkor av mindre betydelse som prövningsmyndigheten med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken överlåtit till den kommunala tillsynsmyndigheten att besluta om, eller
2. tillsynsmyndighetens arbete med anledning av omprövning av tillstånd eller villkor enligt 24 kap. 5 § miljöbalken.

Timavgift ska betalas såvida avgiften inte bedöms täckas av den årliga avgiften.

28 § Fast tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.

Fast årlig tillsynsavgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

29 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärder som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Avgift för tillsyn i övrigt

30 § Avgift för tillsyn i övrigt, även för handläggning med anledning av underrättelser eller information, ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1.

31 § Avgift för tillsyn skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar åtgärd om eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden.

Avgift för tillsyn över miljöskador enligt 10 kapitlet miljöbalken ska betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

32 § Den som är avgiftsskyldig enligt denna taxa är också skyldig att ersätta kommunens kostnader för provtagning, analyskostnader och fraktkostnader som en del i tillsynen enligt miljöbalken eller föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken samt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14). Dessa kostnader ingår inte i den fasta årliga avgiften eller i timavgiften.

Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet

33 § När kontrollförordningen (EU) 2017/625 är tillämplig ska avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden för kontrollen multipliceras med timtaxan. Sådan avgift tas bara ut om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

34 § För kommunens handläggning inom miljöbalkens tillämpningsområde som avser marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1.

Nedsättning av avgift

35 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande

36 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Luleå kommun genom dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor och överklagande

37 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

38 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift skall gälla omedelbart även om det överklagas.

39 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till länsstyrelsen. Beslut om avgift för marknadskontroll överklagas dock till allmän förvaltningsdomstol.
____________
Kommunfullmäktige (KF) 2018-12-17 § 244. Reviderad: MBN 2023-12-20, § 176. Taxan är uppräknad 2024-01-01.

Bilagor

Taxebilaga 1 Pdf, 542 kB, öppnas i nytt fönster. Taxebilaga 2 Pdf, 545 kB, öppnas i nytt fönster. Taxebilaga 3 Pdf, 72.3 kB.
Taxebilaga 1 2022 Pdf, 150.4 kB, öppnas i nytt fönster. Taxebilaga 2 2022 Pdf, 201.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Timavgift år 2024

Timavgiften för tillsyn enligt denna taxa är 1427 kr.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Luleå kommuns kostnader för
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt
livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och
lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de
föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning,
inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser
som lagstiftningen kompletterar.
Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st.
livsmedelslagen jämställs med livsmedel.

Allmänna bestämmelser om avgift

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är
föremål för nämndens offentliga kontroll och annan offentlig
verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 §, om inte
annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje
livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom
ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt
regleringen i 1 §.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som
föranleds av att beslut enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt
lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas.

4 § Beslut om avgift i enskilda fall fattas av miljö- och
byggnadsnämnden efter handläggning.

Särskilda bestämmelser om avgifter

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs
enligt de bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §.
I 10–17 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för
1. registrering av anläggningar och verksamheter (10 §)
2. uppföljande kontroll (11 §)
3. utredning av klagomål (12-13 §§)
4. kostnader för korrigerande åtgärder (14 §)
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (15 §)
6. importkontroll (16 §) samt
7. avgift för inköp under dold identitet (17 §)

Timavgift

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1427 kronor per
timme kontrolltid.
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson
vid nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet som hänger samman med kontrollen så som inläsning av
ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och
kontroller i övrigt.

7 § Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska
ligga till grund för kontrollintervall för verksamheten.

8 § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i
varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.
Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som
hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen
har utförts, om inte annat följer av denna taxa.
Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av
anläggningens riskklassningsbeslut som fastställs av miljö- och
byggnadsnämnden.

Indexuppräkning

9 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från
kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober
månad året före det år taxan börjar gälla.
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår)
därefter besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före
avgiftsåret.

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter

10 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska
betala avgift i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid enligt 6 §.
Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller
verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i
kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar
för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas
av taxan. Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler
registrering av en anläggning med anledning av att den övergått till
en ny aktör.

Avgift för uppföljande kontroll

11 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska
en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om
kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad
upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma
omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad
eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

Avgift för utredning av klagomål

12 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda
kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet som hänger samman med kontrollen i de fall där
bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas.

13 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger
samman med kontrollen som utförs efter ett meddelande inom
systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28
januari 2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller
livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid
enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit
nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla
de varor som omfattas av meddelandet.
Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat,
producerat, bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som
omfattas av meddelandet.

Avgift för korrigerande åtgärder

14 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att
bristande efterlevnad har konstaterats i syfte att åtgärda eller
förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift
betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman
med åtgärden.

Avgift exportkontroll

15 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje
land ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §
betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som
hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg
och andra intyg.
Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den
exportkontrollerade anläggningen.

Avgift importkontroll

16 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en
avgift enligt 6 § betalas av den aktör som ansvarar för sändningen,
med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid för
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger
samman med kontrollen.
För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift
enligt 6 § betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda
kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska
betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar
för livsmedlen.

Avgift för inköp under dold identitet

17 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att
kontrollera att ett livsmedel uppfyller kraven i
livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens
faktiska utgifter för köpet betalas.
Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en
klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas avgift enligt första stycket ut
endast om bristande efterlevnad kan bekräftas.

Justering av avgift i enskilt fall

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme
under ett och samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift
ska tas ut av aktören under det kalenderåret.

Avgiftens erläggande

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Luleå kommun
genom dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid
som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Överklaganden

20 § Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

21 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas på ärenden som kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare
gällande taxa.

________________________________
KF 2021-12-20, § 268. Avgifterna i taxan är uppräknade 2024-01-01.

Enligt 8 kap 10 § alkohollagen, 8 kap 1-2 §§ lag om tobak och liknande produkter, 40 § lag om tobaksfria nikotinprodukter får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för prövning och kontroll enligt dessa lagar.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Luleå kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt
- alkohollagen (2010:1622)
- lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)
- lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257)

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälningar och tillståndsansökningar
2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver någon utredning och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll inom det område som klagomålet avser.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd överklagas

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift enligt denna taxa fattas av miljö-och byggnadsnämnden.

Generellt om avgifter

5 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV (prisindex för kommunal verksamhet) som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

6 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften 1250 kronor per hel timme handläggningstid/tillsynstid.

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje handläggare vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, restid, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.

Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger en timme.

8 § För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgiftens erläggande

9 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Luleå kommuns miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i räkning. I ärenden om tillstånd ska avgift betalas innan handläggning påbörjas.

Serveringstillstånd

10 § Den som ansöker om serveringstillstånd eller ansöker om/anmäler ändring av verksamhet ska betala avgift enligt tabell 1.

Tabell 1.

Prövnings- och anmälningsavgifter enligt alkohollagen

Kronor

Nytt stadigvarande tillstånd för allmänheten

9 031

Nytt stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet eller slutna
sällskap

9 031

Ägarbyte av stadigvarande tillstånd

9 031

Utvidgade tillstånd (stadigvarande)

4 773

Utvidgade tillstånd (tillfälliga)

1 935

Utökade serveringstider

2 709

Varje enskild ansökan om gemensam serveringsyta

2 709

Ansökan om att kretsen av personer med betydande inflytande förändras

2 709

Begäran om egen omprövning av beslut

2 709

Tillfälliga tillstånd till allmänheten en dag

6 450

Tillfälliga tillstånd till allmänheten mer än en dag tillkommer avgift
per dag.
Maximal totalkostnad får inte överskrida kostnaden för ett nytt stadigvarande tillstånd.

646

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap (inklusive tillsynsavgift)

1 162

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap vid två till fem tillfällen under
ett kalenderår (inklusive tillsynsavgift)

1 935

Kunskapsprov (inklusive 2 omprov)

1 935

Provsmakningstillstånd vid tillverknings­ställe utan serverings-
tillstånd

9 031

Provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe med serverings-
tillstånd

4 516

Tillfälligt provsmakningstillstånd vid arrangemang en dag

1 935

Tillfälligt provsmakningstillstånd vid arrangemang mer än en dag tillkommer avgift per dag.
Maximal totalkostnad får inte överskrida kostnaden för ett nytt stadigvarande tillstånd.

646


11 § För ordinarie tillsyn ska innehavaren av serveringstillstånd betala årlig tillsynsavgift enligt tabell 2. Avgiften är uppdelad i en fast del och en rörlig del. Den fasta delen betalas av samtliga näringsidkare med stadigvarande tillstånd. Den rörliga delen baseras på tillståndsinnehavarens omsättning av alkoholdrycker.

Omsättningen redovisas årligen i en restaurangrapport. Har restaurangrapport inte lämnats i tid kan förseningsavgift debiteras med 625 kronor efter första påminnelsebrevet och 1250 kronor de efterföljande påminnelsebreven.

Krävs uppföljande kontrollbesök för att följa upp brister som konstaterats vid ordinarie tillsyn tillkommer en extra kontrollavgift.

Tabell 2.

Årlig tillsynsavgift

Kronor/år

Fast avgift

1 935Rörlig avgift baserad på årsomsättning av alkoholdrycker räknat i kronor.


0 – 50 000

1 935

50 001 – 100 000

2 580

100 001 – 250 000

3 871

250 001 – 500 000

5 160

500 001 – 1 000 000

6 450

1 000 001 – 1 500 000

7 742

1 500 001 – 2 000 000

9 031

2 000 001 – 3 000 000

12 903

3 000 001 – 4 000 000

15 482

4 000 001 – 5 000 000

18 065

5 000 001 – 6 000 000

20 645

6 000 001 – 8 000 000

23 224

8 000 001 – 12 000 000

25 805

12 000 001 - 16 000 000

28 386

16 000 001 -

30 967Extra årlig avgift per timme

2 580

Uppföljande kontrollbesök

1 250


12 § Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår. Nystartad verksamhet faktureras fast avgift samt tillsynsavgift baserad på inlämnad budget. Avgiften ska sedan betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

13 § Extra årlig avgift betalas för öppethållande efter kl 01.00 (längst till 03.00)

Försäljning av folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare eller tobaksfria nikotinprodukter

14 § Den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror eller anmälningspliktig försäljning av folköl, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare eller tobaksfria nikotinprodukter ska betala en avgift för anmälan enligt tabell 3.

Avgift för tillsyn tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid /tillsynstid. Vid timdebitering multipliceras timavgiften med den aktuella nedlagda tiden i det enskilda ärendet

Tabell 3.

Anmälningsavgifter för försäljning av folköl,
tobaksvaror eller elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

Kronor

Anmälan om försäljning av folköl*

0*

Ansökan om stadigvarande försäljning av av tobaksvaror

7 645

Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

1 250

Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

1 250

Handläggning av anmälan som på grund av brister i anmälan eller egenkontrollprogram överstiger 1 timme.

1250 kr/timme

Ändring av tillstånd för försäljning av tobaksvaror – fullständig prövning

7 645

Ändring av tillstånd för försäljning av tobaksvaror av enklare slag

2 580

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobaksvaror en dag

4 705

Tillfälliga tillstånd till allmänheten mer än en dag tillkommer avgift per dag.
Maximal totalkostnad får inte överskrida kostnaden för ett nytt stadigvarande tillstånd.

645

Tillsyn i övrigt

1250 kr/timme


________________________________
Kf 2023-09-25, § 176. Avgifterna i taxan är uppräknade 2024-01-01.
*Rättat 2024-01-15. Ingen anmälningsavgift, dock tillsynsavgift.

Timavgift år 2024

Timavgiften för tillsyn enligt denna taxa är 1250 kr.

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

Enligt 16 a § strålskyddsförordningen (1988:293), med hänvisning till 16 §, får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för tillsyn över solarieverksamhet. 

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Luleå kommuns miljö- och byggnadsnämnds kostnader för tillsyn enligt strålskyddslagen och bestämmelser, föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av strålskyddslagen.
 
2 § Avgiftsskyldig är den som driver solarieverksamhet, tillhandahåller solarium eller annan verksamhet som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt.
 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:

  1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat.
  2. Handläggning som sker med anledning av att beslut av miljönämnden, enligt strålskyddslagen eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen, överklagas.

4 § Timavgiften i denna taxa är densamma som Luleå kommuns gällande timavgift för tillsyn enligt miljöbalken.
 
5 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och byggnadsnämnden.

6 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas av miljö- och byggnadsnämnden.
 
7 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö-och byggnadsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Avgift med anledning av anmälan

8 § Avgift för den handläggning som görs i samband med anmälan av solarieverksamhet tas ut med 3 timmar timavgiften.                                                           

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

Om faktisk handläggningstid överskrider den angivna handläggningstiden med mer än en (1) timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas.

Tillsyn

9 § Avgift tas ut i efterskott för varje påbörjad halvtimme handläggningstid.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljö-0ch byggnadsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, resor, provtagning och kontroller, handläggning i övrigt samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle (tur och returresa) överstiger en timme.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Överklagande

10 § Av 19 § strålskyddsförordningen följer att beslut om avgift överklagas hos länsrätten.
___________________________________
KF 2014-12-15 § 269. Denna taxa trädde i kraft den 1 januari 2015. Avgifterna i taxan är uppräknade 2024-01-01.

Timavgift är 2024

Timavgiften för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt lagen om foder och animaliska biprodukter är 1250 kr.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Luleå kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. Offentlig kontroll som beror på klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning som beror på överklagande av beslut.
3. Livsmedelsanläggningar som faller under livsmedelstaxan

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö-och byggnadsnämnden.

Timtaxa och handläggningstid

5 § Gällande timtaxa enligt denna taxa är den senaste fastställda timtaxan enligt taxa för tillsyn inom miljöbalkens område. Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende (timavgift).

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, restid, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid.

I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger en timme. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Nedsättning av avgift

6 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande m.m.

7 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Luleå kommuns miljö- och byggnadsnämnd. Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.

8 § Av 33 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att nämnden får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

9 § Enligt 31 § lag om foder och animaliska biprodukter överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen.
____________
KF 2014-12-15 § 264. Denna taxa trädde i kraft den 1 januari 2015. Avgifterna i taxan är uppräknade 2024-01-01.

Timavgift år 2024

Timavgiften för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa är 1250 kr.

Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Enligt 25 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och 8 § förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, får kommunen ta ut avgifter för undersökning och åtgärder som avses i 17 och 23 §§ nämnda lag. Avgiften ska motsvara den faktiska kostnaden.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Luleå kommuns miljö- och byggnadsnämnds åtgärder och undersökningar enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

2 § Avgiftsskyldig är ägaren till fartyget som är föremål för åtgärder eller undersökningar, vilket följer av 8 § förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
 
3 § Timavgiften i denna taxa är densamma som Luleå kommuns gällande timavgift för tillsyn enligt miljöbalken.
 
4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och byggnadsnämnden.

5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och byggnadsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Undersökningsavgift

6 § För undersökning (inspektion) av fartyg enligt 23 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa tas följande avgift ut:
 
         Bruttodräktighet (ton)         Belopp (kr)
        0- 1999                              2500 * (2x timavgift)
        2000- 9999                       3750 * (3x timavgift)
        10 000 -                             5000 * (4x timavgift)

Resekostnader

7 § För resor till och från fartyget vid undersökning enligt 6 § tas ersättning motsvarande en timavgift ut.

Timavgift för åtgärder

8 § För åtgärder enligt 17 eller 22 §§ lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, tas avgift ut per timme nedlagd handläggningstid (timavgift). Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje ärende.

Om miljö-och byggnadsnämnden uppdrar till annan att utföra sanerings- och skyddsåtgärder samt undersökning enligt 6 § och 9 § debiteras verksamhetsutövaren den faktiska kostnaden.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggande tjänsteman vid miljö- och byggnadsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle (tur och returresa) överstiger en timme.

Utökad avgift utanför arbetstid

9 § För undersökningar enligt 6 §, åtgärder enligt 9 § och för övriga inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie undersökningsavgift och 1,5 gånger ordinarie resekostnad.

Överklagande m m

10 § Av 32 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa följer att beslut om avgift gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet, samt att beslut om avgift överklagas hos länsrätten.
___________________________________
KF 2014-12-15 § 265. Denna taxa trädde i kraft den 1 januari 2015. Avgifterna i taxan är uppräknade 2024-01-01.

Timavgift år 2024

Timavgiften för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt denna taxa är 1250 kr.

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel

Enligt 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får kommunfull­mäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för kontroll enligt denna lag.

Inledande bestämmelser

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

2 § Timavgiften i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn enligt miljöbalken.

Avgift

3 § Avgiftskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

4 § I kontrollavgiften ingår ett besök. Årsavgift uttas med två (2) timmar x timavgift. För kontrollbesök utöver det som ingår i årsavgiften debiteras timavgift. Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd kontrolltid. Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljö- och byggnadsnämnden har använt för beredning och kontroll samt rapportering till Läkemedelsverket.

I kontrolltiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma tillfälle överstiger en timme. Årsavgiften omfattar kalenderår och skall betalas i förskott. Timavgift debiteras i efterhand efter utfört kontrollbesök.

Nedsättning av avgift

5 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnadsnämnden i det enskilda fallet – med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften.

Avgiftens erläggande

6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Luleå kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i räkning.
___________________
KF 2014-12-15 § 268. Denna taxa trädde i kraft den 1 januari 2015. Avgifterna i taxan är uppräknade 2024-01-01.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Luleå kommuns miljö-och byggnadsnämnds uppdragsverksamhet. Avgift ska betalas av den nyttjar miljö- och byggnadsnämndens tjänster av servicekaraktär (som inte är myndighetsutövning). Mervärdesskatt tas ut för uppdragsverksamhet.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. Föreläsningsarvode vid kurser, utbildningar och dylikt. Till detta kommer också förberedelsetid och ev reskostnad.
2. Uppdrag, utredningar, mätningar och bedömningar.

3 § Avgift för stora och omfattande utredningar och mätuppdrag beslutas i varje enskilt fall av miljö- och byggnadsnämnden.

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö-och byggnadsnämnden.

Timtaxa och handläggningstid

5 § Gällande timtaxa enligt denna taxa är den senaste fastställda timtaxan enligt taxa för tillsyn inom miljöbalkens område. Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd tid i varje uppdrag (timavgift).

Avgiftens erläggande m.m.

6 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Luleå kommuns miljö- och byggnadsnämnd. Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

____________
KF 2014-12-15 § 272. Denna taxa trädde i kraft den 1 januari 2015. Timavgiften är uppräknad till 1250 kronor den 1 januari 2024.

Timavgift år 2024

Timavgiften för tillsyn enligt denna taxa är 1250 kr.

Inledande bestämmelser

§ 1 Denna taxa gäller avgifter för miljö- och byggnadsnämndens
kostnader för tillsyn enligt lagen (2014:799) om
sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och
användning av sprängämnesprekursorer och om ändring av
förordning (EG) nr 1907/2006.

Allmänna bestämmelser om avgift

§ 2 Avgift enligt denna taxa betalas av de som är ekonomiska aktörer,
professionella användare och enskilda enligt 6 § lagen om
sprängämnesprekursorer.

§ 3 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som
föranleds av att beslut enligt lagen om sprängämnesprekursorer
överklagas.

§ 4 Beslut om avgift i enskilda fall fattas av miljö- och
byggnadsnämnden efter handläggning.

Särskilda bestämmelser om avgifter

§ 5 Timavgiften i denna taxa är densamma som Luleå kommuns
gällande timavgift för tillsyn enligt miljöbalken.

§ 6 Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott för varje
påbörjad halvtimme handläggningstid. Med handläggningstid avses
den sammanlagda tid som varje handläggare vid nämnden har
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, restid, inspektioner, revisioner och
kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet, samt föredragning
och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd
handläggningstid. I handläggningstiden ska inte räknas in sådan
restid som vid ett och samma resetillfälle (tur – och returresa)
överstiger en timme.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgiftens erläggande

§ 7 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Luleå kommun genom dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Överklaganden

§ 8 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

§ 9 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas på ärenden som kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa.

______________________________________
KF 2021-12-20 § 271. Denna taxa trädde i kraft den 1 januari 2023. Avgifterna i taxan är uppräknade 2024-01-01.

Timavgift år 2024

Timavgiften för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt denna taxa är 1250 kr.

Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar

Med stöd av 6 kap. 8 § andra stycket lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, föreskriver Luleå kommun följande:

1 § För prövning av frågor om att godkänna avfallshanteringsplaner när det gäller verksamhet på platser som ankommer på kommunen enligt 3 kap. 9 § lagen om förorening från fartyg, tar kommunen ut avgift för faktiskt nedlagd handläggningstid.

2 § För tillsyn enligt 6 kap. 5 a § lagen om åtgärder mot förorening från fartyg tar kommunen ut avgift för nedlagd handläggningstid.

3 § Med faktisk handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid kommunen har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet, såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid, revisioner, besiktningar, provtagningar och kontroller, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av ärendet. Timavgift tas ut för varje nedlagd halv timme handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut för tillsyn.

För godkännande av plan för mottagning och hantering av avfall tas avgift ut, även om handläggningen understiger en halvtimme. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timtaxan.

4 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme handläggningstid den samma som taxa enligt miljöbalken.

5 § Avgift tas inte ut för handläggning av överklagande av nämndens eller en överinstans beslut.

6 § Avgiftsskyldig är den som bedriver en verksamhet inom kommunens tillsynsansvar enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

7 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och byggnadsnämnden. Betalning av avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura.

8 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.

9 § Timavgiften i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja avgiftsbeloppet med den procentsats för PKV (prisindex för kommunal verksamhet) som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

10 § Bestämmelser om överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut enligt denna taxa finns i 9 kap. 2 § lagen om åtgärder mot förorening från fartyg.

KF 2023-11-20, § 210. Denna taxa gäller från och med den 1 november 2023. Timavgiften är uppräknad till 1250 kronor den 1 januari 2024.

Sidan uppdaterades den 28 maj 2024