Överförmyndarnämnden

Enligt Föräldrabalken ska varje kommun ha antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

Luleå kommun har en överförmyndarnämnd bestående av fem ledamöter och fem ersättare. Överförmyndarexpeditionen består av sju handläggare samt enhetschef. Organisatoriskt tillhör expeditionspersonalen avdelningen service och support.

Nämndens uppdrag

Överförmyndarämnden bereder och prövar ansökningar som gäller anordnande och upphörande av vissa begränsade godmanskap samt byten av gode män och förvaltare.

Nämnden bereder även ansökningar till tingsrätten rörande anordnande och upphörande av mer omfattande godmanskap, förvaltarskap och medförmyndarskap. I arbetet ingår bl a att bedöma behovet av ställföreträdare, att rekrytera lämpliga ställföreträdare samt att inhämta nödvändiga yttranden från läkare, hemtjänst, anhöriga och socialförvaltningen.

Nämnden prövar i föräldrabalken reglerade tillståndsfrågor, dvs. ärenden där ställföreträdaren måste be om överförmyndarens tillstånd innan en viss åtgärd, t ex placering av huvudmannens pengar eller försäljning av fast egendom får vidtas.

Nämnden utövar tillsyn över ställföreträdarna bl.a. genom att kräva in och granska redovisningar. Syftet med tillsynen är att kontrollera att ställföreträdarna tar till vara huvudmannens bästa på ett sätt som överensstämmer med uppdraget och tillämpliga lagregler.

Nämnden utövar rådgivande verksamhet gentemot ställföreträdare, huvudmän, anhöriga, vårdpersonal med fler.

Ledamöter i överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har 5 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. De tillsätts av kommunfullmäktige.

Ledamöter

Irma Widén (S), ordförande
Viveka Nordlund (L), vice ordförande
Heino Wather (S)
Lena Norgren (V)
Helena Lindvall (C)

Ersättare 

Maria Sjöberg (S)
Ralf Lövgren (S)
Ingrid Johansson (V)
Inger Oja (M)
Eva Johansson (KD)

Sidan uppdaterades den 23 januari 2023