Socialnämnden

Vi ger Luleås invånare stöd och omsorg med ett särskilt ansvar för utsatta individer och familjer. Vårt arbete präglas av kvalitet, engagemang, omsorg och förståelse och vi bygger för framtidens socialtjänst i syfte att bidra till ett meningsfullt liv i Luleå.


Vision

Genom medvetna satsningar bygger vi förutsättningar för framtidens socialtjänst med syfte att bidra till ett meningsfullt liv i Luleå.

Socialnämndens och socialförvaltningens arbete ska präglas av kvalitet och utgå från följande grundläggande värderingar:

Med kvalitet, engagemang, omsorg och förståelse ska vi, inom ramen för vårt uppdrag och gällande lagstiftning, tillgodose behov som uppfyller våra medborgares önskemål.

Ledord för vårt kvalitetsarbete är bemötande, tillgänglighet, tydlighet och kompetens.

Arbetssätt

Socialnämnden har ansvaret för att Luleås invånare får vård och omsorg. Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser. 

Socialnämnden kan inte avgöra alla förekommande ärenden inom sitt stora ansvarsområde. Därför har socialnämnden delegerat beslutanderätten i ett stort antal ärenden till anställda i förvaltningen samt till utskotten.

På så sätt kan socialnämnden i stället ägna sig åt viktigare och mer övergripande frågor och styra verksamheten mot angivna mål, som nämnden har bestämt. Därigenom ökar också servicen mot allmänheten och effektiviteten i förvaltningen (snabbare beslut).

Socialnämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Läs om socialnämndens ledamöter och ersättare här. Socialnämnden sammanträder en gång i månaden.

Allmänna utskottet (AU) svarar för beredning av ärenden till socialnämnden. AU sammanträder normalt en gång inför varje nämnd. AU består av fem ledamöter och åtta ersättare samt en insynsplats.

Enskilda utskottet (EU) fattar beslut i enskilda ärenden. EU sammanträder varannan vecka. EU består av tre ledamöter och tre ersättare.

Socialnämndens och utskottens sammanträdesdatum finns här.

Grundläggande värderingar

Socialnämndens och förvaltningens arbete ska präglas av:

  • Bemötande – Varje medborgare är unik och ska mötas med omtanke och respekt.
  • Tydlighet – Vår information ska vara korrekt och anpassad till mottagaren.
  • Tillgänglighet – De som söker kontakt med oss ska få den service de behöver utan omotiverat dröjsmål.
  • Kompetens – Vi ska ständigt utveckla vår förmåga och ha rätt resurs för varje behov och varje uppgift.

Kontakt

Postadress
Socialförvaltningen Box 212 971 07 Luleå 

Socialnämndens ordförande
Bodil Wennerbrandt Sevastik, 0920-45 30 00


Socialnämnden sammanträder vanligtvis i Stadshuset på våning 9.

Alla är välkomna till socialnämndens sammanträden och ta del av ärenden som inte är sekretessbelagda. Av utrymmesskäl vill vi gärna att du anmäler grupper till:

Anna Nilsson, nämndssekreterare, 0920-45 30 00
Ann-Christine Halmetkangas, administratör, 0920-45 30 00

 

Ärenden till nästa sammanträde

 Här tar du del av ärenden som behandlas på socialnämndens nästa sammanträde.


Frågor om socialnämndens protokoll och bilagor besvaras av:  

Frida Lundström, nämndssekreterare, 0920-45 30 00
Ann-Christine Halmetkangas, administratör, 0920-45 30 00

Vissa uppgifter i protokollen kan vara borttagna på grund av personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen.


Socialnämndens ledamöter och ersättare 2023–2026

Ledamöter

Bodil Wennerbrandt Sevastik (S), ordförande
Sara Hjälte (V), 1:a vice ordförande
Carola Lidén (C), 2:a vice ordförande
Andreas Skarvö (M)
Annika Sundström (V)
Carina Anehagen (L)
Eva Björklund (MP)
Inger Oja (M)
Jesper Persson (S)
Lina Kröger (S)
Maria Rångevall (S)
Nina Svarvare (SD)
Peter Hedlund (S)
Therese Lindh (KD)
Tim Larsson (S)

Ersättare

Abdessamad Kamar Eddine (MP)
Anne Wångblad (KD)
Eva Ericsson (S)
Gunnel Särkimukka (V)
Ilkka Isaksson (SD)
Joakim Eck (M)
Jose Vallejos Sessarego (S)
Kenneth Hämphälä (V)
Kristina Falkenlöv (S)
Malin Sax (C)
Maurits Tamm (M)
Oskar Leinonen (S)
Robert Harlin (S)
Sara Akan (S)
Thomas Olofsson (L)

Socialnämdens arbetsutskott ledamöter och ersättare 2023–2026

Socialnämndens arbetsutskott bereder ärenden till nämnden.

Ledamöter

Bodil Wennerbrandt Sevastik (S)
Sara Hjälte (V)
Tim Larsson (S)
Inger Oja (M)
Carola Lidén (C)

Ersättare

Peter Hedlund (S)
Lina Kröger (S)
Eva Björklund (MP)
Therese Lindh (KD)
Carina Anehagen (L)

Socialnämndens enskilda utskott ledamöter och ersättare 2023–2026

Socialnämndens enskilda utskott beslutar i enskilda ärenden.

Ledamöter

Bodil Wennerbrandt Sevastik (S)
Sara Hjälte (V)
Carola Lidén (C)

Ersättare

Tim Larsson (S)
Peter Hedlund (S)
Vakant (M, KD, C, L)

Föreningsbidrag

Socialnämnden behandlar ansökningar om bidrag från föreningar med anknytning till nämndens verksamhetsområde.

Sidan uppdaterades den 1 februari 2023