Bild på människor som går längs en gångväg i Luleå på vintern

Trygghetsundersökningar

Undersökningar visar en positiv utveckling kring tryggheten i Luleå sedan många år tillbaka. Luleå är tryggare än de flesta kommuner och en betydande minskning av brott och otrygghet har ägt rum under mätperioden.

Luleå kommun och polisen har undersökt Luleåbornas uppfattning om trygghet år 2006, 2009, 2012, 2016 och 2019. Samma frågeformulär har använts.

Trygghetsundersökning 2019

Den senaste undersökningen gjordes i oktober-november 2019 bland 3600 Luleåbor. Svarsfrekvensen var 71 procent.

Följande tolv geografiska områden ingick i undersökningen: Bergnäset, Björkskatan, Centrum, Gammelstad, Hertsön, Norrbyarna, Notviken, Porsön, Råneå, Sunderbyn, Sörbyarna och Örnäset.

Frågorna handlade bland annat om problem och ordningsstörningar i det egna bostadsområdet, utsatthet för brott, allmän oro, konkret otrygghet och synen på polisens lokala arbete. Alla svar vägdes samman till ett trygghetsindex. Ju lägre index desto tryggare.

Luleå tryggare än genomsnittet

Resultatet år 2019 visar att de boende i Luleå kommun upplever en högre trygghet och få problem i jämförelse med många andra kommuner i Sverige, särskilt bedömt mot antalet invånare.

Sedan år 2006 har det generella trygghetsindexet förbättrats över tid. Det innebär att den generella problembilden med säkerhet blivit bättre i jämförelse med resultaten för 13 år sedan, även om de sista åren varierat mer. Indexet för 2019 är något högre än 2016, men bedöms vara inom felmarginalen.

Kommuninvånarnas utsatthet för mängdbrott (ex. stölder, misshandel, skadegörelse) har minskat i en mycket betydande utsträckning de senaste 13 åren, i stort sett halverats. Utsatthet för våld i kommunen har fortsatt lågt värde 2019. Oro för att utsättas för brott ligger lågt i nationell jämförelse.

Polisen har generellt högt förtroende hos kommunivånarna. Andelen kritiskt inställda till polisens lokala arbete är mycket låg. Andelen kritiker är något fler i Råneå och Norrbyarna.

Bland de tolv undersökta kommundelarna är det inget område där de boende genomgående upplever stora problem. Däremot har Hertsön, Notviken och Porsön något sämre värden än övriga områden.

Upplevda problem är framför allt buskörning, missbruksproblematik, otrygghet kvällstid och rädsla för vissa personer. Fler kvinnor än män uppfattar problem. Boende i hyresrätt uppfattar problem i större utsträckning än boende i bostadsrätt och villa.

I snitt är det 88 procent som rekommenderar sitt bostadsområde eller by som en bra plats att bo på.

Läs hela rapporten: Trygghetsundersökning 2019 Pdf, 6.6 MB.

Trygghetsindex     

Nytt för 2019 är att Porsön, Norrbyarna och Sörbyarna redovisas separat. Tidigare redovisades Porsön med Björkskatan, Norrbyarna med Råneå och Sörbyarna med Bergnäset.

Precis som tidigare redovisas Skurholmen med Örnäset och Mjölkudden med Notviken.

Tabell


Trygghetsindex för Luleå kommun - lägre värde är lika med större trygghet

Kommundel

2019

2016

2012

2009

2006

Kommunen totalt

1,37

1,21

1,39

1,45

1,88

Hertsön

1,96

1,34

1,64

2,0

2,58

Örnäset/
Skurholmen

1,43

1,31

1,67

1,67

e.u.

Centrum

1,43

1,34

1,58

1,61

e.u.

Bergnäset

1,37

1,46

1,21

1,24

1,39

Notviken/
Mjölkudden

1,81

1,28

1,39

1,52

e.u.

Björkskatan

1,12

1,4

1,52

1,58

2,15

Gammelstad

1,21

1,09

1,36

1,67

e.u.

Sunderbyn

1,00

1,09

1,24

1,24

e.u.

Råneå

1,43

1,21

1,85

1,58

1,73

Porsön

1,71

e.u.

e.u.

e.u.

e.u.

Sörbyarna

1,06

e.u.

e.u.

e.u.

e.u.

Norrbyarna

1,43

e.u.

e.u.

e.u.

e.u.


e.u. = ej undersökt

Läs index så här:

  • Nivå 0 = Närmast obefintligt problem
  • Nivå 1 = Inte alls påtagligt problem
  • Nivå 2 = Inte särskilt påtagligt problem
  • Nivå 3 = Ganska påtagligt problem
  • Nivå 4 = Påtagligt problem
  • Nivå 5 = Mycket påtagligt problem
  • Nivå 6 = Alarmerande påtagligt problem

Sidan uppdaterades den 22 augusti 2023