Maskinförarna Henrik Danielsson och Ted Klockare står framför en arbetsbil

Gator och trafik

Luleå kommun underhåller och utvecklar trafik- och stadsmiljö för att skapa god trafiksäkerhet, hög framkomlighet och en bra trafik-och boendemiljö.

Vår verksamhet pågår 365 dagar om året då vi fokuserar vi på olika typer av drift och underhåll beroende på väderlek och andra behov.

Vår ambition är att Luleå kommun ska vara ren, snygg och trygg att bo och vistas i.

Gatuprojekt under 2023

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås bevilja igångsättningstillstånd samt besluta godkänna projektbudgeten för reinvestering gator och vägar under 2023.

Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort en inventering över vägnätet status. Syftet med detta var att få fram en prioriteringslista över vägsträckningar som är i stort behov av förbättringsåtgärder. Utifrån inventeringen har stadsbyggnadsförvaltningen upprättat förslag över förbättringsarbeten på gator och vägar som ska finansieras från reinvesteringsbudgetens anvisade medel. När bostadsgator byggs om så smalnas beläggningsytorna av till 5,5 meter. Detta görs för att hålla nere hastigheterna, få mindre framtida yta att underhålla men också för att få mer gröna ytor i vägområdena.

Mer information om gator och trafik

Skada på kommunal anläggning?

Kommunal anläggning kan t ex vara; trafikskylt, vägräcke, belysningsstolpe eller liknande.

Om det sker en olycka där ett fordon orsakar skada på en kommunal anläggning ska du snarast kontakta Luleå kommun 0920-45 30 00

Uppge alltid plats för skadan, registreringsnummer och telefonnummer.

Lämna en synpunkt på vår service eller gör en felanmälan


Luleå kommun ansvarar för sammanlagt:

  • ​449 km gator och vägar (ej enskilda vägar)
  • 30 km Isvägar
  • 203 km gång- och cykelbanor
  • 6 km järnvägsspår
  • Cirkulationsplatser (43 platser)
  • 2 800 Parkeringsplatser (83 p-automater)
  • Konstbyggnader - broar, vägtunnlar, mm (107 st)
  • 18 000 belysningspunkter
  • 29 trafiksignalreglerade platser
  • 8000 vägmärken

Sidan uppdaterades den 30 januari 2023