Vi bygger Hertsöfältet – en del av Luleå Industripark

Luleå Industripark och grön omställning i norr

Projektet i korthet

Luleå Industripark heter det nya området där Hertsöfältet och Svartön ska öppna upp för fortsatt satsning på framtidens industri. Med det ska Luleå stärka sitt tillväxtarbete och ta sikte på omställningen till ett hållbart samhälle. Industriparken är det gemensamma namnet på det industriområdet Svartön och det nya industriområdet Hertsöfältet. Områdena förenas av en bro – och av de gröna framtidsplanerna.

Hertsöfältet – en del av Luleå Industripark

Arbetet på Hertsöfältet startade 2021. År 2030 beräknas området vara helt utbyggd.

Här bygger vi

Luleå Industripark är ett etablerat företagskluster för grön industriell omställning med världsledande teknikutveckling. Luleå kommun äger och utvecklar Luleå Industripark i nära samarbete med näringsliv och universitet.

Luleå Industripark. Området i sin helhet. Totalt omfattar området 125 hektar mark.

Luleå Industripark. Området i sin helhet med fokus på Hertsöfältet. Totalt omfattar området 125 hektar mark.

Tidplan Hertsöfältet

Arbetsområde Hertsöfältet

Mer om projektet

Vattenfall Eldistribution tar det första steget med förstärkningarna av regionnätet till Luleå, en ledning mellan Lerbäcken och Hertsöfältet.

Byggstart 2023

För att möjliggöra tillväxten i Luleå och samtidigt säkra en tillförlitlig och stabil elleverans, inleder nu Vattenfall Eldistribution arbetet med att bygga ut och förstärka regionnätet runt Luleå. Förstärkningarna i området ökar överföringskapaciteten till Luleå och möjliggör samtidigt etableringen av energikrävande industrietableringar i Luleå.

Den nya ledningen mellan Lerbäcken och Hertsöfältet byggs i samarbete med Luleå Energi och kommer att öka matningskapaciteten till Luleå tätort. Den ansluter till den nya stationen på Hertsöfältet som också byggs i samverkan mellan bolagen.

Fakta om ledningen

  • Anläggningen av denna ledning utgör den första etappen i förstärkningarna av Vattenfall Eldistributions regionnät runt Luleå.
  • Ledningen är ca 6,5 km lång och går mellan en befintlig station vid Lerbäcken i Luleå och den nya station som byggs på Hertsöfältet. Stationen på Hertsöfältet byggs av Luleå Energi i samverkan med Vattenfall Eldistribution.

Mer information och uppdateringar kring arbetet med Vattenfalls arbete i området kring Hertsöfältet hittar du på Vattenfalls webbplats: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beviljad satsning för elnätsanslutning i området

Markanvisning för bygge av brikettfabrik på Hertsön

2023-12-18

Samhällsbyggnadsutskottet godkänner förslaget att BDX Företagen AB får markanvisning till ett område av Hertsön 11:1 inom Luleå Industripark på Hertsöfältet.

BDX är i den situationen att den brikettfabrik som företaget idag driver på Svartön ska rivas när SSAB:s nuvarande anläggning tas ur drift.

Marken ligger i anslutning till den mark på Hertsöfältet som Talga bygger en fabrik för batterianodtillverkning.

BDX planerar uppföra en byggnad med en area om ca 15 000 kvm, inrymmande brikettfabrik, kontorsbyggnad, omklädningsrum, verkstad/garage.

Senast den 31 december 2024 måste BDX börja bygga sin fabrik för att inte markanvisningen ska frysa inne.

Hastighetssänkning Hertsövägen

Från 18 september 2023 gäller max 70 kilometer i timmen på Hertsövägen

Antagen föreskrift om sänkning av hastighet gäller: 18 september 2023 och upphör att gälla den 30 oktober 2024.

Första bygget är igång

Den 11 september 2023 tog det australienska företaget Talga Resources första spadtaget för sin batterifabrik på Hertsöfältet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta betyder att etableringarna av Luleå Industripark tagit sin början

Vägen till Laxfiskets småbåtshamn påverkas

September 2023

De planerade satsningarna på Hertsöfältets industrifält kommer
att innebära att vägen till Laxfiskets småbåtshamn påverkas.
För att kunna använda hamnen även under byggtiden kommer
trafiken tillfälligt att ledas om via Gamla Lövskärsvägen förbi
stugområdet, se kartbild.

För att kunna använda hamnen även under byggtiden kommer trafiken tillfälligt att ledas om via Gamla Lövskärsvägen förbi stugområdet, se kartbild. Det innebär att det inte kommer att gå att svänga in från Gräsörvägen längre.

För att kunna använda hamnen även under byggtiden kommer trafiken tillfälligt att ledas om via Gamla Lövskärsvägen förbi stugområdet, se kartbild. Det innebär att det inte kommer att gå att svänga in från Gräsörvägen längre.

Nu startar arbetet på Hertsöfältet

I maj 2023 inleddes utbyggnaden av Luleå Industripark på Hertsöfältet. I juli startar markarbetena och redan i höst kan arbetet med de första industrietableringarna starta.

Hertsöfältet mellan Lövskärsvägen och Svartön är bitvis avverkad och i en del av området förbereder Luleå Energi för en ny anläggning, en kraftstation för att ta emot kraftledningarna som planeras och sedan fördela ut el till etableringarna.

Men snart kommer fler maskiner påbörja markarbeten på industritomterna, eftersom den aktuella miljödomen för markarbetena vunnit laga kraft och i samband med det ska en ordentlig etableringsyta för arbetsbaracker göras klar.

Emma Sailamaa, Luleå kommun är projektledare för infrastruktur och har hand om byggandet på Hertsöfältet.

Emma Sailamaa, Luleå kommun är projektledare för infrastruktur och har hand om byggandet på Hertsöfältet.

Dessa förtetag planerar för verksamhet i området

På den aktuella delen av Luleå Industripark, Hertsöfältet, planeras det för nya industrier. Talga som ska tillverka batterikomponenter, anoder, där naturlig grafit från Vittangi ska användas . I Nunasvaara södra, 15 kilometer från byn Vittangi, är det planerat för grafitbrytning, grafit som sedan ska transporteras till anläggningen på Hertsöfältet i Luleå.

I Nunasvaara utanför Vittangi, Kiruna kommun, finns det enligt Talga AB en av världens bästa grafitfyndigheter.

I Nunasvaara utanför Vittangi, Kiruna kommun, finns det enligt Talga AB en av världens bästa grafitfyndigheter.

Fertiberia som det spanska företaget heter tillverkar konstgödsel. I Mars 2023 beslutade Luleå kommun att sälja 40 hektar mark till den spanska konstgödseljätten på Hertsöfältet och bolaget har nu på sig fram till 2025 att sätta igång bygget.

Men hit ska även de välkända företagen Lindab och Duroc också flytta. De har tidigare huserat på Svartön men ger nu plats för annat på de gamla tomterna och bygger nytt på Hertsöfältet.

– Nu går vi in i en fas där allt förberedande arbete med markanvisningar och planer övergår i faktiska byggnationer, säger projektchef Robert Eriksson där han inspekterar området för det nya Hertsöfältet, en del av Luleå Industripark

– Nu går vi in i en fas där allt förberedande arbete med markanvisningar och planer övergår i faktiska byggnationer, säger projektchef Robert Eriksson där han inspekterar området för det nya Hertsöfältet, en del av Luleå Industripark

På gång, ny gång- och cykelväg

Emma Sailamaa, projektledare för infrastruktur, håller koll på de kommande etapperna:
– Hösten 2023 börjar vi bygga en pumpstation. Efter det fortsätter vi med ytterligare infrastruktur kring industrierna, säger hon.

Utöver byggnationerna på Luleå Industripark byggs även en gång och cykelväg längs Hertsövägen. – Det bygget kommer igång sent på hösten-23 och förhoppningsvis är vi klara till sommaren 2024, säger Emma Sailamaa.

Påverkan på närområdet - Hertsön

– Etableringarna här på området betyder att byggtrafiken går längs Hertsövägen och det kommer att märkas en del, men i storleksordningen som när vi snöröjer ungefär. Mest troligt stängs Gräsörenvägen för allmänheten så att det enbart blir byggtrafik på den, säger Emma Sailamaa.

Sänkning av hastighet längs Hertsövägen

Antagen föreskrift om sänkning av hastighet gäller: 18 september 2023 och upphör att gälla den 30 oktober 2024.

På markerade sträckor på Hertsövägen från ca. 150 meter efter korsningen Kråkörvägen och till ca. 120 meter före korsningen Gräsörvägen enligt kartbild får fordon inte föras med högre hastighet än 70 kilometer i timmen.

Luleå kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Hertsövägen; beslutade den 11 september 2023. Luleå kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § förstastycket trafikförordningen (1998:1276) ovanstående.Denna författning träder i kraft den 18 september 2023 klockan 07:00 och upphör att gälla den 30 oktober 2024 klockan 16:00.Förstora bilden

Luleå kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Hertsövägen; beslutade den 11 september 2023. Luleå kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § förstastycket trafikförordningen (1998:1276) ovanstående.Denna författning träder i kraft den 18 september 2023 klockan 07:00 och upphör att gälla den 30 oktober 2024 klockan 16:00.

Trafikpåverkan Hertsön

Etableringarna på området betyder att byggtrafiken körs längs Hertsövägen och det kommer att märkas en del, men projektgruppen hoppas att påverkan inte blir allt för kännbar.

Jobb vid Avaviksvägen på Hertsön

Till största del påverkas inte allmänheten, förutom vid Avaviksvägen på Hertsön där vi startade jobbet i november 2022. Här handlar det om att lägga ner nya vatten- och avloppsledningar för kommande exploatering av Hertsöheden och Luleå Industripark.

Tillfällig väg till Laxfiskets småbåtshamn

Karta som visar alternativ väg att köra till Laxfisket från Gamla Lövskärsvägen


De planerade satsningarna på Hertsöfältets industrifält kommer att innebära att vägen till Laxfiskets småbåtshamn påverkas.

För att kunna använda hamnen även under byggtiden kommer trafiken tillfälligt att ledas om via Gamla Lövskärsvägen förbi stugområdet, se kartbild.

Det innebär att det inte kommer att gå att svänga in från Gräsörvägen längre. (Gräsörvägen benämns ibland lokalt som Uddebovägen).

Förbud mot obehörig trafik

Gräsörvägen är avstängd för allmänheten. Endast behörig personal och byggtrafik är tillåten i området.

Påverkan på ridvägarna på Hertsön

Förutom en begränsad framkomlighet kommer ridvägarna vid Hertsö ridhus att påverkas och där pågår ett samarbete med Hertsö ridhus, och fokus är att minimera störningarna för verksamheten.

Planer för trafik i området - Norrled och Söderled

Norrleden och Söderleden är viktiga delar i det övergripande trafiksystemet och huvudnätet för bil som knyter ihop E4 med expansiva verksamhetsområden, såsom Luleå industripark (Svartön och Hertsöfältet), hamnen och flygplatsen. Trafik, i synnerhet tung trafik, avlastas därmed genom Centrum och bostadsområden, vilket leder till en bättre trafiksäkerhet och ökad framkomlighet jämfört med dagens lösning.

Med Norrledens och Söderledens genomförande gynnas en expansion och tillväxt inom verksamhetsområden, samtidigt som Centrum och andra bebyggelseområden kan förtätas.

Mer läsning om översiktsplanen

Översiktsplan 2021 är plattformen för kommunens strategiska arbete för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Luleå. Förslagets huvuddokument är Program till Vision Luleå 2050.

Översiktsplanen innehåller flera delar, såsom den digitala översiktsplanen med program och kartor, fördjupningar, tillägg, beskrivning av konsekvenser och bilagor.

I översiktsplan 2021 (2013) kan du läsa mer om översiktsplanen för Luleå i stort.

Vattenfall Eldistribution tar det första steget med förstärkningarna av regionnätet till Luleå, en ledning mellan Lerbäcken och Hertsöfältet.

Byggstart 2023

För att möjliggöra tillväxten i Luleå och samtidigt säkra en tillförlitlig och stabil elleverans, inleder nu Vattenfall Eldistribution arbetet med att bygga ut och förstärka regionnätet runt Luleå. Förstärkningarna i området ökar överföringskapaciteten till Luleå och möjliggör samtidigt etableringen av energikrävande industrietableringar i Luleå.

Den nya ledningen mellan Lerbäcken och Hertsöfältet byggs i samarbete med Luleå Energi och kommer att öka matningskapaciteten till Luleå tätort. Den ansluter till den nya stationen på Hertsöfältet som också byggs i samverkan mellan bolagen.

Hertsöfältet hos Vattenfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta om ledningen

  • Anläggningen av denna ledning utgör den första etappen i förstärkningarna av Vattenfall Eldistributions regionnät runt Luleå.
  • Ledningen är ca 6,5 km lång och går mellan en befintlig station vid Lerbäcken i Luleå och den nya station som byggs på Hertsöfältet. Stationen på Hertsöfältet byggs av Luleå Energi i samverkan med Vattenfall Eldistribution.

Mer information och uppdateringar kring arbetet med Vattenfalls arbete i området kring Hertsöfältet hittar du på Vattenfalls webbplats: Länk till annan webbplats.

Svartbyn–Hertsöfältet

I nästa etapp planerar Vattenfall att bygga två nya 150 kV-kraftledningar mellan Svartbyn i Bodens kommun och Hertsöfältet i Luleå kommun.

Ledningarna syftar dels till att förstärka regionnätet i området och öka överföringskapaciteten till Luleå tätort, dels till att möjliggöra etablering av energikrävande industrietableringar i Luleå. De planerade ledningarna sträcker sig mellan den befintliga transformatorstationen Svartbyn, cirka 6,5 kilometer sydost om Boden, och en ny transformatorstation på Hertsöfältet, östra Luleå. Ledningarna bedöms bli cirka 38-39 kilometer långa.

Mer information om projektet hittar du här: Svartbyn-Hertsöfältet Länk till annan webbplats.

Vatten och avloppsprojektet Östra Länken gynnar Luleå Industripark

Avloppsledningarna som anläggs mot Hertsön är en förutsättning för fortsatt exploatering av Hertsöfältet, Hertsöheden samt anslutning av Hertsölandet/Lövskär i enlighet med VA-plan 2030. Huvudvattenledningarna som anläggs i etapp 2-1 möjliggör framtida exploatering och förtätning på Svartön och Hertsön.

Avloppsledningarna som anläggs mot Hertsön är en förutsättning för fortsatt exploatering av Hertsöfältet, Hertsöheden samt anslutning av Hertsölandet/Lövskär i enlighet med VA-plan 2030.

Luleå kommuns vatten- och avloppssystemet har varit och är identifierat som en begränsande faktor för tillväxt. Omfattande kapacitetshöjande åtgärder krävs och för att åtgärda detta startades projektet Östra Länken. Det är ett av Luleås största anläggningsprojekt genom tiderna. Byggandet av Östra Länken startade år 2014 och ska i denna första fas vara klart 2026.

Området som Östra Länken skall passera är högaktuellt när det gäller en rad expansiva satsningar både i befintlig industri, nya etableringar och hamnverksamhet. En trygg och robust VA-försörjning utgör en grundpelare även för industriverksamhet.

Avloppsledningarna som anläggs mot Hertsön är en förutsättning för fortsatt exploatering av Hertsöfältet, Hertsöheden samt anslutning av Hertsölandet/Lövskär i enlighet med VA-plan 2030.

VA - arbeten 2023–2024 Svartöstaden och Hertsön

Under den del av projektet som kallas etapp 1, del 2 som rör sig vid Svartöstaden närmar sig arbeten rörande dragning av vatten- och avloppsledningar bostadsnära områden.

Dessutom kommer en pumpstation att återbrukas och flyttas från Tuna strand till Hertsön, där den planeras att driftsättas år 2025. Projektering av etapp 2 kommer att genomföras vilket innebär förberedande arbete som geoteknik och miljöprovtagningar för sträckan som rör sig från Örnäset till Hertsön.

Ny pumpstation och vatten- och stillvattenledningar

Under 2022/2023 planeras den första pumpstationen att börja byggas vid Gräsörenbron som ligger vid korsningen av gamla Lövskärsvägen och Gräsörenvägen.

När det gäller dagvattenhantering, grävs den inte ned, i stället används diken vilket gör att det renas på vägen till källan, som kallas recipienten.

När det gäller avverkningen av skog sker detta etappvis, utifrån besked om företag som ska etablera sig.

När väl detta arbete är igång kommer det att märkas på så vis att gång och cykeltrafikanter omleds via Hertsövägen.

Pumpstationen uppförs inom ramen för projekt Östra Länken. Länk till annan webbplats.

Utredning för ny detaljplan

2023-10 23

Utveckling av industriområde, Hertsöfältet

Förslag till detaljplan för del av Hertsön 11:1 m fl, KLF2023/1308

Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat 2023-10-23 (§ 21) att en ny detaljplan för Hertsöfältet ska tas fram. Huvudsyftet med planen är att möjliggöra en utveckling av befintligt industriområde genom att se över förutsättningarna att tillskapa mer byggrätt samt att kunna ordna med nödvändig teknisk försörjning

Eldistribution

2022-07-22

Vattenfall Eldistribution har beviljats linjekoncession för en 150 kV-ledning mellan Lerbäcken och Hertsöfältet i Luleå. Ledningen är den första av flera etapper i Vattenfall Eldistributions satsning för att möta den historiskt höga efterfrågan på elnätsanslutningar i området.

Mer information finns på Vattenfalls webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägar till Hertsöfältet rustas

2021-03-05

Nu är det klart att två vägar till Hertsöfältet kan börja rustas upp. Det efter att stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott idag godkänt igångsättningstillstånd. Därmed kan ett steg i förberedelserna för det nya industriområdet påbörjas.

Upprustning av vägar till Hertsöfältet

Arbetsutskottet godkände projektbudgeten på 13,8 miljoner kronor samt beviljade igångsättningstillstånd för upprustning av två vägar till Hertsöfältet.

Detaljplanen för Hertsöfältet, Luleå industripark, vann laga kraft den 21 januari. Därmed kan arbetet med att förbereda för det nya industriområdet påbörjas.

Stadsbyggnadsförvaltningen planerar att under 2021 genomföra upprustning av gröna vägen samt Uddebovägen, röda vägen. Den gröna vägen, cirka en kilometer, innebär även att transport av gods mellan Hertsöfältet och Luleå hamn får en betydligt genare väg än om transport sker via Hertsövägen-Svartöleden-Uddebovägen vilket innebär kortare restid och mindre utsläpp.

Ja till Hertsöfältet

2020-04-30

Idag beslutade stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott att godkänna igångsättningstillstånd samt projektbudget för Hertsöfältet på 19 540 000 kronor.

Projekt Hertsöfältet går in i ett nytt skede och vägnätet till området behöver förstärkas inför fortsatt exploatering.

Arbetena omfattar ombyggnad och förstärkning av Hertsövägen (ca två kilometer) mellan Avaviksvägen och Gräsörenvägen, ny gång- och cykelväg längs Hertsövägen (ca en kilometer) samt transport av massor för kommunala gator till Hertsöfältet.

Karta som visar Hertsöfältet placering i förhållande till Luleå industripark

Industri för omställning växer fram

Luleå Industripark består av Hertsöfältet och Svartön. Detaljplanen för Hertsöfältet vann laga kraft i januari 2021. Totalt omfattar området 125 hektar mark och beräknas vara fullt utbyggd 2030. Klart är att det australienskt-svenska bolaget Talga Resources som tillverkar batterikomponenter till bland annat elbilar ska etablera sig på området.

Luleå Industripark är med andra ord navet för de enorma satsningar som sker här i norr, hamnen är logistiknavet och det industriella kluster som nu växer fram i nära samverkan med Luleå tekniska universitet skapar ett ”silicon valley” för grön teknik och fossilfri industri.

Förberett för förnybar el

Industriområdet är förberett för hundra procent förnybar el och med goda möjligheter att ansluta till Luleå Energis nät för fjärrvärme. Ytterligare en styrka är närheten till Luleå tekniska universitet, som står för forskning och utbildning i världsklass.

Agenda 2030

Målet är hållbar tillväxt som bidrar till klimatomställning och fossilfrihet

Sedan tidigare finns ett beslut att Luleå ska vara ett ledande nav i norra Sverige för tillväxt och innovation. Det utgår från Agenda 2030 och pekar precis som Vision 2050 på att Luleå kommun ska vara ett samhälle som präglas av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

– Hållbar tillväxt som bidrar till klimatomställning och fossilfrihet är ett mål för Luleå kommun, såväl som för Sverige och världen. Hybrit är ett sådant exempel. Nu skapar vi förutsättningar för ett fortsatt teknikskifte genom att förbereda mark, infrastruktur och kompetens i Luleå industripark, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

– Luleå Industripark ska locka företag som bidrar till Luleås mål för tillväxt, hållbarhet och attraktionskraft. Här ser vi redan ett stort intresse som kanaliseras via Luleå Business Region, säger Carina Sammeli (S), kommunalråd.

Hållbarhet, attraktionskraft

– Luleås satsning på en grön och hållbar industriproduktion har rönt stort intresse. Vi har redan flera företag som är intresserade av att etablera sig här och som vi för dialog med, säger Carina Sammeli.

Vi arbetar i projektet

SWECO

Sweco har i uppdrag att revidera bygghandlingar samt bidrar med projektstöd i form av delprojektledare, byggledare samt projektingenjörer.

LUNET - LICAB

Expertkompetens tillförs av olika aktörer, exempelvis från Luleå Energi, Lunet och Licab.

AFRY

AFRY har varit delaktig med uppdrag att ta fram bygghandling för gator och VA inom området.

LULEÅ ENERGI

Med energifrågan i själva hjärtat av omställningen till ett hållbart samhälle är Luleå Energis roll avgörande för stadens utveckling, för alla invånare och för att nya företag och industrier ska kunna etablera sig här.

Genom ett robust och framtids säkrat elnät förbereder vi inför morgondagens ökade elbehov. Vårt fjärrvärmenät är redo för att ta tillvara och återanvända energiöverskott från industrier och andra som etablerar sig i vår region. Våra övriga energitjänster hjälper företag och privatpersoner att minska sin egen energianvändning och bidra till ett hållbart samhälle. På så vis arbetar vi ständigt med att optimera förutsättningarna i energiomställningen, varje dag.

LULEÅ KOMMUN

Luleå kommun projektleder arbetet på Luleå Industripark och har i arbetsgruppen olika projektansvariga från avdelningar inom kommunen som arbetar med investeringsprojekt.

Luleå kommun ansvarar för bygget av infrastruktur för Luleå industripark i form av vägar, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar, pumpstationer och diken.

ÖVRIGA SAMARBETSPARTNERS

Sammantaget är vi är ett stort team med olika kompetenser och inriktningar som arbetar för att förverkliga ett modernt och hållbart industriområde.

Vattenfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Luleå Business Region Länk till annan webbplats.

Ramböll Länk till annan webbplats.

Kontakt

Har du frågor om arbetet på Hertsöfältet?

Projektchef Luleå Industripark: Svartön och Hertsöfältet
Robert Eriksson
E-post: robert.eriksson@lulea.se
Telefon: 0920-45 32 43
Mobil: 070-380 52 04

Projektledare: Hertsöfältet
Emma Sailamaa, Luleå kommun
E-post: emma.sailamaa@lulea.se
Telefon: 0920-45 62 68

Kommunikation: Hertsöfältet
Eva Sundgren, Luleå kommun
E-post: eva.sundgren.mangi@lulea.se
Telefon: 070-338 96 95

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 27 maj 2024