Vi planerar för Hertsöheden

Välkommen till framtiden! Vi planerar för ett bostadsområde med både tekniskt och socialt innovativa nya bostäder med plats för alla.

Kort fakta om projektet

Välkommen till framtiden! Hertsöheden blir en ny del av Hertsön, som redan nu är en stadsdel med stark sammanhållning och initiativkraft. Det engagemanget och den innovationsandan tas vidare på Hertsöheden.

Här skapar vi ett bostadsmarknadens motsvarighet till den gröna industrirevolutionen. Vi vill vara både tekniskt och socialt innovativa och bygga nya bostäder med plats för olika livsstilar för alla faser i livet, för alla åldrar och hushåll.

Här planerar vi att bygga

Tidplan

  • Januari–februari 2023: Nu pågår arbete med övergripande struktur och gestaltningsprinciper som ska presenteras i planprogram för Hertsöheden.
  • 14 juni – 14 juli 2023: Samråd planprogram
  • 2026: Uppskattad byggstart
  • 2027: Uppskattad första inflytt

Mer om projektet

Samråd planprogram hölls mellan 14 juni – 14 juli

Planprogrammet togs fram för att få ett helhetsgrepp på planeringen av det nya bostadsområdet på Hertsöheden. Planprogrammet ska visa vision, målbilder, övergripande struktur och ställningstaganden inför fortsatt planering.

Planprogrammet är en bra grund för delaktighet i det tidiga skedet då det utgör ett startskott för dialog och samverkan med en bred målgrupp. Planprogrammet var på samråd 14 juni – 14 juli.

Programområdet har delats in i flera detaljplaner och området föreslås byggas ut etappvis.

Under hösten 2023 jobbar vi med den första detaljplanen. Enligt preliminär tidplan kommer de första byggnaderna att uppföras under 2026.

Här kan du läsa det planförslag som fanns ute för samråd, www.lulea.se/planprogram-hertsoheden Länk till annan webbplats.

Hertsöheden blir bostadsmarknadens motsvarighet till den gröna industrirevolutionen. Här tänker vi nytt och testar, här tar vi modiga steg framåt och vågar säga ja till människors egen kunskap och drivkraft. Hit kommer studiebesök och här samverkar vi med hållbara noder i hela världen. Forskningsresultat tas tillvara för att testa och utveckla smart energiförsörjning och många olika innovativa lösningar som skapar flexibilitet, hållbarhet och trygghet.

På Hertsöheden får naturen och leken plats mellan bostäderna och både friluftsliv och stadsliv är nära. Här bygger vi utifrån naturens villkor och värnar om guldkorn som bergshällar, bäckmiljöer och trolsk skog. Här kan människor träffas och utveckla sitt område tillsammans, och hit kommer besökarna för att inspireras och uppleva. Bostäderna är lagom stora, kostnadseffektiva, klimatsmarta och klimatanpassade, det finns plats att odla tillsammans eller på sin egen tomt, det är lätt att resa och leva hållbart och tryggt.

På Hertsöheden ryms många olika människor. Här finns möjlighet att bo tillsammans eller ensam, och i nytänkande kombinationer av tillsammans och ensam. Man kan hyra, äga själv och med andra, eller prova nya former. Det finns plats för experiment och möjligheter till olika livsstilar för alla faser i livet, för alla åldrar och hushåll.

Ett helt nytt bostadsområde med upp till 2 000 bostäder. Det är planerna för Hertsöheden, Luleås nästa stora bostadsområde. Hertsöheden ligger i anslutning till befintlig bebyggelse på Hertsön och Lerbäcken, direkt norr om Hertsövägen. Området består idag av skogsmark och gränsar till Ormberget- och Hertsölandets naturreservat. Direkt söder om området går Hertsöleden som är ett huvudstråk för bil. All mark ägs av Luleå kommun.

Hertsöheden ska möjliggöra upp till 2000 bostäder vilket betyder mycket för kommunen som helhet. Motiven till lokaliseringen är att befintlig infrastruktur i form av gång- och cykelvägar, gator, kollektivtrafik, skolor och annan service kan nyttjas samtidigt som värdefull naturmark bibehålls.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplaneprogram för det nya bostadsområdet Hertsöheden.

Idémöte - starten för planeringen av Hertsöheden

Lokaler för möten och aktiviteter, fotbollsplan för de små barnen, cykelverkstad, gångväg till Hertsö träsk, trygghetsboende, hundpark. Ja, trots att få personer kom till det öppna idémötet inför planeringen av Luleås nya bostadsområde Hertsöheden så saknades det verkligen inte idéer.

Idémöte om Hertsöheden 4 maj 2022 - så tyckte Hertsöborna

Sammanhållning, aktivt föreningsliv och framgångsrik ungdomsverksamhet är styrkor som bör tas tillvara och utvecklas ytterligare när Hertsöheden planeras – det var ett tydligt budskap till kommunens representanter på idémötet den 4 maj.

– Det var ett inspirerande möte där många idéer lyftes. Hertsöheden har potential att bli något alldeles extra och vi vill höra invånarnas perspektiv och idéer för att skapa ett attraktivt, trivsamt och hållbart bostadsområde, säger projektledaren, Mia Ozoh på Luleå kommun.

Det finns många barn och ungdomar, ökande andel äldre och många nationaliteter på Hertsön där de många föreningarna har lyckats skapa en stark vi-känsla och gemenskap.

Hertsöheden ska innefattas i den gemenskapen. Det ska vara lätt och säkert för alla att gå och cykla till Hertsö centrum men även finnas goda möjligheter att mötas och vara aktiv på Hertsöheden. Enkelt tillgängliga lokaler och utomhusytor för att träffas och göra saker tillsammans behöver prioriteras.

Kolonilotterna på Hertsön är mycket populära, och odlingsmöjlighet med någon typ av hyrmodell i stället för köp föreslogs för Hertsöheden.

Små lägenheter och radhus som hyresrätter önskas
Även radhus med hyresrätt som komplement kom upp som förslag, liksom behovet av fler små lägenheter. Och om de planerade industrisatsningarna i närheten leder till ökad inflyttning kanske det även behövs bostadsrätter, något som inte finns på Hertsön idag. Kommunen fick rådet att inte bygga ett avlångt område utan försöka hålla ihop det så att alla får nära till den centrala delen och till Hertsö centrum.

Många äldre på Hertsön vill bo kvar i sitt område så ett trygghetsboende har hög prioritet, med aktiviteter, samlingslokal och kanske odlingsmöjlighet. En lunchrestaurang med större utbud än pizza fanns också på önskelistan.

Att anlita en motiverad person som områdesvärd skulle vara en kostnadseffektiv investering, ansåg deltagarna. Det minskar förstörelse, ökar sammanhållningen och områdets attraktivitet.

Hertsöheden pekades ut i kommunens översiktsplan från 2013 som ett nytt område för bostäder och arbetsplatser. April 2021 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplaneprogram för Hertsöheden. Motivet till att inleda planprocessen med ett detaljplaneprogram är att det i området kring Hertsöheden finns många allmänna viktiga intressen som berör varandra. Utformningen av det nya området behöver avvägas i förhållande till dessa intressen och det görs lämpligen i ett detaljplaneprogram.

Syftet med detaljplaneprogrammet är att genom tidig utredning, avvägning och ställningstagande skapa goda förutsättningar för att exploatera Hertsöheden med framför allt bostäder i varierad form. Detaljplaneprogrammet ska redovisa principer och rekommendationer som ska ligga till grund för kommande detaljplaner.

Planeringsarbete

Efter årsskiftet 2021/2022 har vi kommit i gång med arbetet att ta fram detaljplaneprogrammet. Vi håller bland annat på att upphandla konsulter som ska ta fram diverse utredningar som underlag för fortsatt arbete. Idémötet som hölls den 4 maj 2022 var en del av processen att skapa ett attraktivt och hållbart område. Vi ville höra vad medborgarna har för tankar och idéer om Hertsöheden.

Arbete från hösten 2022

Under hösten 2022 kommer allt att sammanställas och ett förslag på innehåll och utformning av Hertsöheden kommer att presenteras i detaljplaneprogrammet, som kommer att visas för allmänheten under ett så kallat samråd. Då kommer förslaget att ställas ut offentligt så allmänheten har möjlighet att ge sina synpunkter. Slutligen ska kommunfullmäktige besluta om godkännande av detaljplaneprogrammet och sedan kan detaljplanearbetet påbörjas. När det finns en gällande detaljplan kan bygglov beviljas och byggnationer påbörjas.

Kontakt

Mia Ozoh, planarkitekt
0920 45 30 00
mia.ozoh@lulea.se

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 23 februari 2024