Vi bygger Kronanvägen

Två kilometer ny väg knyter ihop stadsdelar. Vintern 2023: Arbetet började med trädfällning Våren 2023: Markarbeten för etablering påbörjades Säsong 2024: Markarbeten pågår 2026: Vägen beräknas vara klar

Kort fakta om projektet

Kronanvägen är en viktig del i utvecklingen av Luleå. Kronans läge blir än mer centralt i staden och alla delar av Kronan binds ihop så att det blir en mer sammanhållen stadsdel. Närliggande områden längs Kronanvägen blir tillgängliga och planeras för nya bostäder. Den nya delen av Kronanvägen blir cirka 2 kilometer lång.

De förberedande arbetena med Kronanvägen har pågått under många år. Detaljprojekteringen av Kronanvägen var klar i årsskiftet 2022/2023 och därefter började arbetet.
Byggtiden beräknas till cirka tre år.

  • Produktionen innefattar en höjning av vägen samt en ny dagvattenshantering längst sträckan.
  • Ny förläggning av VA för framtida exploateringsområden, fjärrvärme, samt ny fiberdragning.
  • Belysta gång- och cykelbanor som underlättar trafik mellan Hertsön och Porsön, 40 km hastighetsbegränsning på vägsträckan med bussförbindelse.
  • Mycket vikt läggs vid bevarandet av skogsområden och avverkning för vägen kommer att ske i så liten utsträckning som möjligt för att bevara naturmarker.
  • Skogsinventering är utförd och det bedöms inte finnas några särskilt skyddade djurarter eller växtlighet i områden för avverkning.

Här bygger vi

Arbetet pågår

De förberedande arbetena med Kronanvägen har pågått under många år men nu pågår arbetet på plats för fullt. Våren 2023 togs träden längs vägsträckan ned och nu genomför vi de grundläggande markarbetena för vägen.

Tidplan

  • Vintern 2023: Arbetet börjar med att vi fäller träd
  • Våren 2023: Markarbeten för etablering påbörjas
  • 2026: Vägen beräknas vara klar
  • Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Mer om projektet

Kronanvägen innebär att resvägen mellan Hertsön och Porsön förkortas med drygt två kilometer. Det betyder kortare restid för samtliga trafikslag och därmed mindre utsläpp. För gående och cyklister innebär det också tryggare och säkrare vägar.

Ljud är en viktig miljöfaktor och gatumiljön längs Kronanvägen utformas för att minimera buller. Befintliga skogsremsor mellan gata och bebyggelse sparas och där det behövs kompletteras med plantering. Gatans utformning anpassas för långsam bilkörning.

Dessa adresser påverkas inledningsvis under byggtiden.

Lerbäcken
Dukatvägen
Öresvägen
Markvägen
Riksdalervägen
Kvarnbäcksvägen
Spannmålsvägen
Mjölnarvägen

Östra Kronan
Värnpliktsgatan
Volontärgatan

Varför ska Kronanvägen byggas?
I takt med att Luleå växer måste stadens infrastruktur byggas ut och anpassas till nya behov. Med detta följer en fortsatt anpassning till en trafikplanering. I den tillväxten behöver vi för första gången på mycket länge en ny gata genom och mellan bostadsområden.

Var ska Kronanvägen byggas?
Delar av det som blir Kronanvägen finns redan men ska byggas om och moderniseras medan andra delar blir helt nya. Nuvarande Kronanvägen förlängs via Värnpliktsgatan och ansluter till Skiljevägen på Lerbäcken.

Kronanvägen blir således en ny stadsgata och en förbindelse mellan Bensbyvägen och Hertsövägen.

När ska gatan vara färdig?
Byggstart sker enligt planering under våren 2023. Byggtiden beräknas till cirka tre år.

Hur påverkas naturen när vägen byggs?
Kronanvägen har terränganpassad sträckning. Det betyder att gatans placering har anpassats efter terrängen för minsta möjliga åverkan samt för att få gatan att integreras i bostadsområdena.

Passager över Kronanvägen har studerats extra och anpassning till vissa befintliga stigar förväntas underlätta tillgängligheten till natur.

Säkerhet efter Kronanvägen?
Forskning och erfarenhet har använts i planeringen för att på olika sätt göra Kronanvägen säker. Farten hålls nere till 40 km/timme. Placering och utformning av passager över vägen görs med hänsyn till busshållplatser och barnens skolvägar.

Hur blir bullernivån för dem som bor längs gatan?
Ljud är en viktig miljöfaktor och gatumiljön längs Kronanvägen utformas för att minimera buller. Befintliga skogsremsor mellan gata och bebyggelse sparas och där det behövs kompletteras med plantering. Gatans utformning är anpassad för långsam bilkörning och kommer inte att bli det naturliga valet för tung trafik. Utformningen anpassas för att styra förarnas val av färdväg och deras körbeteende.

Bullerutredning visar att bullernivåerna kommer att ligga under Naturvårdsverkets riktvärden för de befintliga fastigheterna längs gatan.

Hur blir det för gång- och cykeltrafikanter?
De som går och cyklar kommer att prioriteras på Kronanvägen. De nya gång- och cykelvägarna ansluts till de befintliga för att binda ihop bostadsområdena och förkorta avstånden.

Det blir gång- och cykelväg längs hela sträckan, och på vissa delar på båda sidorna av gatan.

I korsningar med anslutande gator kommer gående och cyklister att prioriteras före biltrafiken.

Hur planeras kollektivtrafiken längs Kronanvägen?
Busslinjernas färdvägar planeras av LLT och olika busslinjer kommer att trafikera olika delar av gatan. Hållplatsernas placering planeras utifrån bostadsområden, skolor och andra behov.

Kollektivtrafik ska kunna trafikera området även under byggtiden.

Hur förändras bostadsområdet Kronan när gatan har byggts?
Med Kronanvägen kommer Kronan att få ett ännu mer centralt läge i Luleå. Kronanvägen ger också tillgång till nya områden som kommer att bebyggas med blandade boendeformer.

I takt med att det byggs allt mer i Luleå kommer det upplevda avståndet mellan Kronanbacken, Kronandalen, Östra Kronan och Lerbäcken att minska. Stadsdelar och bostadsområden binds ihop till en sammanhållen helhet.

En ny trafikanalys för Kronanvägen har gjorts, där man räknat med effekterna av utbyggnaden av hela Kronandalen. Trafiken kommer att öka jämfört med den tidigare prognosen, från 1 500 fordon per dygn till 4 300 fordon per vardagsdygn år 2030.

I denna utredning studeras konsekvenser i trafiksystemet för en framtida situation då Kronandalen är utbyggt med ytterligare nära 3000 bostäder jämfört med idag. Det motsvarar nära 5500 nya invånare. Även centrumverksamheter och skolor planeras för området. I samband med den nya bebyggelsen planeras en förlängning av Kronanvägen för att underlätta genomfartstrafiken mellan Hertsön och Porsön.

Den planerade bebyggelsen kommer att generera ca 10000 fordonsrörelser per dygn. Den stora merparten av dessa beräknas genereras av de boende inom området. I dagsläget är en stor del av trafiken i Kronan genomfartstrafik. Förlängningen av Kronanvägen kommer att flytta denna genomfartstrafik ut ur Kronan.

Den nya bebyggelsen på Kronan kommer att ge ökad trafik på främst Bensbyvägen men också Kronbacksvägen och Svartövägen. Risken finns att korsningarna Bensbyvägen-Svartövägen samt Kronbacksvägen-Svartövägen kommer att få ökade köer i och med den ökade trafiken. Analysen visar dock att risken är liten att korsningarna överbelastas.

Detaljplanen för Kronanvägen vann laga kraft i november 2020. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår nu att arbetsutskottet beviljar igångsättningstillstånd för detaljprojektering av Kronanvägen, inklusive gång- och cykelvägar, hållplatser samt laddplats för kollektivtrafiken, samt godkänner projektbudget på sex miljoner kronor.

Detaljplan Kronanvägen Pdf, 35.7 MB.

När ritningar ska bli verklighet är det många frågor att ta ställning till. I detaljprojekteringen av Kronanvägen analyseras till exempel placering av snöupplag, var schaktmassor och gammal ytbeläggning ska lagras under bygget. Detta för att de ska kunna återanvändas. Det tas även hänsyn till vilka träd som ska planteras längs gatan och gång-/cykelvägen, belysning, busshållplatser, övergångar och mycket annat som är viktigt för närboende. Det är många detaljer som ska samordnas innan byggstart.

I detaljprojekteringen har ett snöupplag flyttats något för att bevara gamla tallar och det finns en övergripande plan för att undvika att fälla träd så långt som möjligt. Många barrträd har räddats till exempel genom att flytta återvinningsstationen till en plats där det sedan tidigare redan är hårdgjort och öppet. Kronan är en naturstad och den karaktären ska vara kvar.

Både klimatförändringar med ökad nederbörd samt att det redan är hög grundvattennivå i området ställer särskilda krav på dagvattenlösningarna så att det blir bra både för trafikanter och för den omkringliggande miljön. Naturlig avledning och ytliga dagvattenlösningar med fördröjning i grön struktur prioriteras. Beräkningar av flöden i ett 20-årsperspektiv pågår och kommer att avgöra vilka dagvattenlösningar som väljs.

Att behålla vattenbalansen i området är viktigt och ingår som en av frågorna i detaljprojekteringen, särskilt längs den nya sträckningen genom skogen mellan Lerbäcken och Östra Kronan. Att bevara träd i så hög utsträckning som möjligt har hög prioritet i detaljprojekteringen, särskilt gamla träd kommer att skyddas innan arbetet startar.

Passager över Kronanvägen studeras extra och anpassning till vissa befintliga stigar ska underlätta tillgängligheten till natur.

När arbetet med att bygga gatan startar kommer hänsyn att tas till gående och cyklister. Tillgänglighet skapas då med eventuell omledning för att underlätta särskilt för oskyddade trafikanter. Kollektivtrafik ska kunna trafikera området även under byggtiden, om än med perioder av störningar.

Kontakt

Byggrelaterade frågor kring Kronanvägen kan besvaras av projektledare Mattias Landström på infrastruktur- och serviceförvaltningen.
E-post: mattias.landstrom@lulea.se
Luleå Kommun, Kundcenter val 2, 0920 45 30 00

Vi bygger också

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 11 juni 2024