Vi planerar för att bygga om Trekanten

Luleå kommun arbetar med att ta fram ett förslag till detaljplan som ska möjliggöra en omvandling av Trekantens parkeringsplats till mötesplats.

Kort fakta om projektet

Parkeringsområdet "Trekanten" vid Strand Galleria och Kulturens Hus har länge varit en fråga för utveckling. Nu ges förslag på nya lösningar för området. Luleå kommun arbetar med att ta fram ett förslag till detaljplan som syftar till att möjliggöra en omvandling av Trekantens parkeringsplats till mötesplats och en ny fördelningsstation. Tillkommande bebyggelse som ska stärka mötesplatsen möjliggörs likaså.

Projektet sker i samarbete med Luleå Energi och i det ingår det att se över hur vi kan omvandla platsen till mötesplats och samtidigt flytta ut Luleå Energis fördelningsstation på platsen. Utredning av genomfartstrafik och allmän parkering ska hanteras också och. för planuppdraget gäller att Smedjegatan fortsatt ska vara öppen för mer än biltrafik.

Här vill vi förändra

Karta som visar området det handlar om.

Tidplan

  • 2021: Förstudie antagen.
  • December 2022: Förslag till detaljplan ute på samråd.
  • Februari 2023: Synpunkter från allmänheten har samlats in.
  • Oktober 2023: Förslag till detaljplan ute på granskning (10/10 – 30/10).
  • Arbete med detaljplan pågår efter granskning.

Visionsbilder

Fördelningsstation. Illustration: Stark arkitekter.

Fördelningsstation. Illustration: Stark arkitekter.

Bodenvägen. Illustration: Norconsult.

Planområde. Bild: Lantmäteriet.

Cafébyggnad sektion

Cafébyggnad sektion. Illustration: Norconsult.

Cafébyggnad plan

Cafébyggnad plan. Illustration: Norconsult.

Smedjegatan sektion

Smedjegatan sektion. Illustration: Norconsult.

Smedjegatan plan

Smedjegatan plan. Illustration: Norconsult.

Skeppsbrogatan sektion

Skeppsbrogatan sektion. Illustration: Norconsult.

Skeppsbrogatan plan

Skeppsbrogatan plan. Illustration: Norconsult.

Illustrationsplan alternativ 1

Illustrationsplan alternativ 1. Illustration: Norconsult.

Illustrationsplan alternativ 2

Illustrationsplan alternativ 2. Illustration: Norconsult.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-29 att ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för del av Innerstaden 2:1 och Innerstaden 2:13.

Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för ny fördelningsstation på Trekanten och samtidigt utveckla platsen som allmän mötesplats i enlighet med tidigare beslutad målbild (Målbild för Norra hamn och trekanten, 2015-09-07) samt intentioner i Program till Vision Luleå 2050 (översiktsplan, 2013). Förstudierapport ”Omvandling Trekanten” antagen (2021-02-08) med tilläggsbeslutet att ”i vidare arbete ska inriktningen vara att Smedjegatan är öppen för mer än enbart bussar samt att fortsatt god tillgång till parkeringsplatser och möjlighet till genomfartstrafik i centrum ska finnas” ska ligga till grund för planarbetet.

I planarbetet ska även möjligheterna till bebyggelse innehållande funktioner som stärker mötesplatsen utredas samt hur allmän parkering ska hanteras.

Luleå kommuns översiktsplan Program till Vision Luleå 2040 med områdesrekommendationer från 2013 anger att Trekanten ska utvecklas, exempelvis med ett torg eller en kombination av park och torg samt som en evenemangsplats kopplad till evenemangsstråket. Förslaget bedöms vara förenligt med intentionerna i översiktsplanen.

Detaljplanen möjliggör att Trekanten omvandlas till torg och/eller park med byggrätter för centrumändamål, fördelningsstation och ny placering av pumpstation. Planen möjliggör även för en utveckling av kajområdet genom att tillskapa mindre byggrätter och en allmän solbrygga i vattenområdet. Planförslaget innebär att befintliga parkeringar på Trekanten omlokaliseras till ett nytt allmänt parkeringsgarage under mark. Namnlösa gatan föreslås att minskas ner till ett körfält i vardera riktningen.

Detaljplanen möjliggör för två olika inriktningar för områdets utveckling;

  • ett större evenemangstorg eller
  • en parkliknande gestaltning som möjliggör mindre evenemang

En mer parkliknande gestaltning har tagits fram som ett resultat av den medborgardialog ”Vad är framtidens mötesplats för dig?” som genomförts av kommunen inom projektet.

Detaljplanen omfattar Trekanten parkering, del av Bodenvägen, Kulturenshus-rondellen samt del av Namnlösa gatan och Smedjegatan. Inom planområdets nordvästra del finns vattenområde (Innerstadsfjärden) och befintligt kajstråk som nyttjas av allmänheten. I söder angränsar planområdet mot Strand Galleria som har en entré mot Trekantens parkering. Planområdet är cirka 3,5 ha.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande och kommer att antas av kommunfullmäktige.

Luleå kommuns översiktsplan Program till Vision Luleå 2040 med områdesrekommendationer från 2013 anger att Trekanten ska utvecklas, exempelvis med ett torg eller en kombination av park och torg samt som en evenemangsplats kopplad till evenemangsstråket.

På Luleå kommuns hemsida för detaljplaner finns all information kring planförslaget i sin helhet Öppnas i nytt fönster..

För att kunna avgöra Luleå Energis idéskiss, eller några delar ur det konceptet, är en bra lösning för Centrum och för Luleå har Luleå kommun genomfört en förstudie. Förstudien syftar till att klargöra möjligheterna att förlägga Luleå Energis fördelningsstation på Trekanten och samtidigt utveckla platsen som allmän mötesplats i enlighet med tidigare beslutad målbild (Målbild för Norra hamn och trekanten, 2015-09-07). Förstudien tar därmed fasta på de mål som utarbetats i målbilden. Det pågår också ett arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Centrum – Utvecklingsplan Centrum, där förslaget i förstudien tar fasta på de rekommendationer som samrådsförslaget framför.

Arbetet med förstudien har skett i nära samarbete med ett flertal aktörer, bland annat Luleå Energi.

Förstudien i sin helhet kan laddas ner som pdf här. Pdf, 19.6 MB.

Ny torgplats och tillkommande bebyggelse

Trekanten har goda möjligheter till att kunna utformas till en torgplats för aktiviteter året om med plats för salutorg och scen. Från Kulturens hus sträcker sig torgytan i ett sammanhållet formspråk ner mot vattnet och kopplar ihop staden med vattnet.

Förutsättningarna för platsens funktion som torg och evenemangsyta är väldigt gynnsamma med dess centrala läge i staden och kvällssolen över stadsviken. Trekanten har potential att bli ett aktivt torg för stora och små evenemang i hjärtat av Luleå centrum.

För att stärka torgets funktion bedöms tillskott av bebyggelse som möjligt. Bebyggelse kan med fördel placeras längs med Skeppsbrogatan samt ner mot kajkanten. Bebyggelse mot Skeppsbrogatan och torgets södra/ östra del bedöms möjligt att uppföra i en till tre våningar. Bebyggelse närmare kajkanten och torgets norra/västra del är möjligt i en våning (och eventuell suterrängvåning).

Bebyggelsen kan nyttjas för att skapa fina vistelseytor i skyddade lägen och till att förstärka rumsligheten på platsen. Funktioner som skulle kunna stärka torgfunktionen är bland annat café, restaurang, kiosk, väderskyddade cykelparkeringar, övrig service.

Pumpstation samt Luleå Energis fördelningsstation kan integreras i tillkommande byggnader för kommersiell/ kommunal service. All tillkommande bebyggelse ska genom sin gestaltning skapa mervärden till torget.

Nya trafiklösningar

För att få till en sammanhållen torgyta mellan Kulturens Hus och vattnet i Norra hamn krävs en förändrad trafiksituation. En tänkbar lösning är att Namnlösa gatan avvecklas och trafiken istället leds via Skeppsbrogatan och Smedjegatan framför Kulturens Hus. För att få till en torgyta i marknivå omlokaliserad de befintliga parkeringsplatserna till ett underjordiskt parkeringsgarage på samma plats.

Skeppsbrogatan och Smedjegatan byggs om med nya sektioner och anpassade korsningspunkter. In- och utfart till ett underjordiskt parkeringsgarage anses möjligt att förlägga ifrån cirkulationsplatsen i linje med nuvarande sträckning av namnlösa gatan. Förslaget visar att en minskning av Kulturens Hus-rondellen i diameter till enfilig möjliggör att mer torgplats kan tillskapas.

På Smedjegatan mellan Kulturens hus och Trekanten anläggs en hållplats i vardera riktningen för regiontrafiken för att underlätta byten mellan lokal- och regionbussar.

Utformning av korsningen Smedjegatan-Skeppsbrogatan görs med förutsättning att Smedjegatan blir enbart bussgata på sträckan Skeppsbrogatan- Stationsgatan samt att Skeppsbrogatans östra ben blir enkelriktad för all biltrafik utom bussar i linjetrafik och taxi.

Följande trafiklösning är framtagen med hänsyn till att centrum ska vara tillgängligt för alla trafikslag och att framkomligheten förbättras för de hållbara trafikslagen. Centrum ska kunna nås med personbil och varutransporter men gatorna ska inte inbjuda till genomfart för biltrafiken. Förslaget kommer inte öka biltrafikens framkomlighet men den bedöms fortsätta ligga på en acceptabel nivå, vilket ska säkerställas med trafiksimuleringar under detaljplaneskedet.

Om inga förändringar utförs av dagens trafiknät och Namnlösa gatan fortsätter att vara huvudgata så minskar möjligheten att skapa en attraktiv torgyta. Biltrafikens barriär mot vattnet blir kvar. Pumpstation och eventuell fördelningsstation kommer att uppta en del av Trekantens yta och en begränsad yta blir kvar för torgytan.

Förflyttningen av trafiken och underjordiskt parkeringsgarage skulle möjliggöra att Trekantens nya torg kan sträcka sig över Namnlösa gatan ner mot vattnet. Torgplatsen kan med god gestaltning av torgytan och hantering av trafiken upplevas som en sammanhållen plats mellan Kulturens hus och vattnet. Barriärverkan av trafiken kommer inte helt att kunna minimeras, men bör kunna hanteras på ett tillfredställande sätt för att uppnå denna upplevelse.

Samlad bedömning

Det finns flertalet hinder och risker att överbrygga och hantera i ett omvandlingsprojekt av denna komplexitet. Förstudien har övergripande identifierat dessa och landar i bedömningen att kommunens tidigare antagna målbild med en torgplats samt Luleå Energis önskemål om placering av fördelningsstation på Trekanten är möjlig. Tiden för genomförande är av stor vikt för Luleå Energis nya fördelningsstation. Utformning av torgplatsen och föreslagna lösningar hänger ihop med planering av fördelningsstationen och bör behandlas som en helhet.

Projektet bedöms ha möjligheter att omvandla denna plats i Luleå centrum till den torgplats som kommunen efterfrågat i tidigare målbilder, i ett av Luleås mest attraktiva lägen.

Projektsamverkan

Luleå Energi, Länstrafiken, Luleå lokaltrafik, samt Räddningstjänsten har varit involverade i projektet. Kommunstaben och Stadsbyggnadsförvaltningen har varit delaktiga i processen.

Politiskt beslut

Förslaget som på olika sätt skulle förändra hela stadsbilden i Luleå centrum inklusive de förändrade trafikstråken presenterades för kommunens politiker på arbetsutskottet den 11 januari 2021.

Förstudien godkändes under mötet av arbetsutskottet, men formuleringen om att den ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete togs bort av utskottet.

Ärendet presenterades åter på Kommunstyrelsens sammanträde 8 februari, 2021. Kommunstyrelsen beslutade att anta förstudierapporten med tilläggsbeslutet att ”i vidare arbete ska inriktningen vara att Smedjegatan är öppen för mer än enbart bussar samt att fortsatt god tillgång till parkeringsplatser och möjlighet till genomfartstrafik i centrum ska finnas”

Luleå kommun har under pågående detaljplanearbete genomfört en medborgardialog som kallats ”Vad är framtidens mötesplats för dig?”. Syftet med dialogen var att lyssna av Lulebornas tankar kring möjligheterna för Trekanten som mötesplats. Detta för att kunna skapa en plats för Luleborna där de trivs och vill vistas. Sista dag för inlämning av förslag var februari 2023.

 

Bild på material som använts i dialogen.

Material använt i dialogen.

Här nedan visas en sammanställning av synpunkterna som inkommit. Vill ni läsa mer om de olika kategoriseringarna finns dessa i pdf:en.

Här visas en sammanställning av synpunkterna som inkommit.

Luleå Energi har tagit fram visionsskisser för hur området vid Norra hamn skulle kunna se ut. Enligt förslaget placeras den nya fördelningsstationen här - samtidigt skapas en ny mötesplats för Luleåborna.

Den befintliga fördelningsstationen ”Strutsen” i centrala Luleå har många år på nacken och behöver bytas ut. Den behöver också byta plats. En tänkbar placering är på den så kallade Trekanten-parkeringen i Norra hamn. Syftet med den nya stationen är att långsiktigt säkra elförsörjningen för Luleå centrum.

Not! En fördelningsstation är en större konstruktion för fördelning och transformering av el och ska byggas för att för att möta stadens utbyggnadsplaner. Trekantsområdet är en tänkbar placering för denna.

Visionen om en attraktiv stadskärna. Illustration: Luleå EnergiFörstora bilden

Visionen om en attraktiv stadskärna. Illustration: Luleå Energi

– Tanken med den här idén är att stationen göms i en byggnad som inrymmer mer än bara en fördelningsstation. Det kan handla om restauranger, parkeringshus, samlingsytor och lekplats. Jag tänker att det bara är fantasin som sätter gränser. Med skissen vill vi framförallt visa att det går att bygga en fördelningsstation som inte bara skapar nytta utan också bidrar till Luleås stadsbild och trivseln i centrum, säger Fredrik Nygård, avdelningschef planering Luleå Energi Elnät.
– Ärendet med den nya stationen är nu uppe på agendan och vi har en nära dialog med kommunen om vilken placering som är den bästa. Det finns också andra alternativa placeringar som tekniskt fungerar och som vi tittar på.

Nya lösningar på gång för Trekanten i Luleå. Luleå Energi har tagit fram visionsskisser för hur området vid Norra hamn skulle kunna se ut. Enligt förslaget placeras den nya fördelningsstationen här- samtidigt skapas en ny mötesplats för Luleborna.

– Tanken med den här idén är att stationen göms i en byggnad som inrymmer mer än bara en fördelningsstation. Det kan handla om restauranger, parkeringshus, samlingsytor och lekplats. Jag tänker att det bara är fantasin som sätter gränser. Med skissen vill vi framförallt visa att det går att bygga en fördelningsstation som inte bara skapar nytta utan också bidrar till Luleås stadsbild och trivseln i centrum, säger Fredrik Nygård, avdelningschef planering Luleå Energi Elnät.
– Ärendet med den nya stationen är nu uppe på agendan och vi har en nära dialog med kommunen om vilken placering som är den bästa. Det finns också andra alternativa placeringar som tekniskt fungerar och som vi tittar på.

Kontakt

Projektledare Anneli Jonsson-Ölund
Avd Stadsplanering och infrastrukturdrift
Stadsbyggnadsförvaltningen
Kundcenter val2, 0920-453000

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 31 januari 2024