Utvecklingsplan Porsön

Utvecklingsplanen för Porsön antogs av kommunfullmäktige 2024-01-29, § 9. Utvecklingsplanen är en fördjupning av kommunens översiktsplan.

Utvecklingsplanen

Utvecklingsplan Porsön visar kommunens långsiktiga plan för hur Porsön ska utvecklas. Den ska fungera som ett verktyg för att underlätta kommunens planering och samtidigt spegla den politiska viljan i kommunen.

Syftet med utvecklingsplanen är att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av Porsön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön, naturmiljöer och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.

Utvecklingsplanens innehåll

Utvecklingsplanen innehåller följande delar: utvecklingsinriktning, generella riktlinjer för planområdet samt den avsedda användningen av mark och vatten med områdesvisa rekommendationer och de hänsyn som ska tas till allmänna intressen och riksintressen. Innehållet redovisas i digital form (karta och text) och följer Boverkets ÖP-modell.

Porsön 2040 - en jämlik och stolt stadsdel

Utvecklingsplanen förväntas bidra till:

  • ökad jämlikhet mellan grupper
  • att öka de boendes aktiva deltagande i samhället
  • ökad trivsel och stolthet
  • öka attraktionskraften för företagsetableringar

När vi genomfört utvecklingsplanen vill vi att det ska vara större jämlikhet mellan olika människor och att Porsöbor trivs i och känner stolthet över sin stadsdel. Fler människor deltar i samhället på olika sätt och fler företag vill etablera sig på Porsön.

Porsön år 2040, är en stark och livskraftig stadsdel med unik mångfald och ett rikt samhällsliv. Nya bostäder gör att fler kan flytta till stadsdelen. När fler bor på Porsön kan fler affärer och caféer öppna. Mötesplatserna i Porsö centrum är stadsdelens hjärta och de omkringliggande grönområdena dess lungor. Bibliotek och andra mötesplatser gör att människor kan träffas och lära av varandra. Att kunna vara i skogen eller parken gör att vi mår bättre.

Porsön är Luleås centrum för kunskap, utveckling och innovation. Universitetet lockar studenter och besökare från hela Sverige och världen. Näringslivet och universitetet är viktiga för Luleås och Norrbottens utveckling och bidrar i samverkan till innovation, nya företag och jobb.

Porsön har en egen identitet som stadsdel. Identiteten skapas av människorna som bor, arbetar och studerar här, liksom de som besöker stadsdelen. Då trivs människor bättre och känner gemenskap med varandra.

Tidsperspektivet för genomförande av utvecklingsplanens riktlinjer och rekommendationer är 16 år. Respektive nämnd prioriterar i sina verksamhetsplaner när en åtgärd ska genomföras.

Så gick arbetet till

Arbetet med utvecklingsplanen startade med en inledande studie, där kommunen förde dialoger med barn och unga. En medborgardialog genomfördes där porsöborna kunde ge sin bild av Porsön. Deltagarna berättade om nuläge, önskat läge och behov. Synpunkter som framfördes handlade om mötesplatser, samverkan, skolans roll och långsiktig planering. Dessa togs omhand i arbetet med utvecklingsplanen.

Under arbetet med att ta fram utvecklingsplanen genomfördes ett antal möten och medborgardialoger som var öppna för alla. Målsättningen var att nå ut till alla åldersgrupper och målgrupper, såsom yrkesverksamma, studenter, pensionärer, utrikes födda, barn och unga. Under samrådstiden genomfördes därför riktade insatser för att fånga barn och personer med utländsk bakgrund.

Samråd om förslag till utvecklingsplan Porsön hölls under november 2021- januari 2022. Under samrådstiden ställdes förslaget ut i biblioteket på Porsön och utställningen var bemannad vid tre tillfällen. Efter samrådet bearbetades planförslaget och kompletteringar gjordes inför granskning. En utförlig beskrivning av samrådets genomförande och hur synpunkter har hanterats finns i samrådsredogörelsen.

Utvecklingsplanen har varit utställt för granskning i september - oktober 2023. Syftet med granskningen är att redovisa förändringar av planförslaget och ge en återkoppling till dem som lämnat synpunkter under samrådstiden.

Kommunfullmäktige tog beslut om att anta planen i januari 2024.

Utvecklingsplan - en fördjupning av översiktsplanen

En utvecklingsplan omfattar en stadsdel, en by eller ett annat geografiskt område. Den beskriver visioner, långsiktiga mål och vilka utvecklingsinsatser som är särskilt viktiga i en stad eller stadsdel. När en utvecklingsplan är beslutad, ersätter den delar av gällande översiktsplan. Utvecklingsplanen har en högre detaljeringsgrad än den kommuntäckande översiktsplanen med syftet att belysa specifika frågor för området och att konkretisera översiktsplanen. Den tas fram i samverkan med det civila samhället och andra viktiga aktörer.

Sidan uppdaterades den 18 mars 2024