Olycksfallsförsäkring och skadeanmälan

Barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Luleå kommuns verksamhetsområde är försäkrade via en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector försäkring. Försäkringsperioden gäller från 2024-04-01 till och med 2025-03-31.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).

Denna försäkring som kommunen tecknat

 • gäller inte för sjukdom
 • gäller utan självrisk
 • ger ett skydd under skoltid/verksamhetstid och i vissa fall även dygnet runt.

I försäkringsbeskedet framgår försäkringens olika delar, när den gäller och vilket skydd som finns för ditt barn.

Så gör du vid olycksfall

Vid olycksfall ska du anmäla skadan till Protector försäkring.
Se information i försäkringsbeskedet nedan.

Vid anmälan, ange försäkringsnummer: 2537150-4.2

Skadeanmälan gör du via Protectors hemsida:

Tryck Anmäl skada och välj sedan vilken typ av skada du vill anmäla.

Kollektiv olycksfallsförsäkring.
Försäkringen gäller för olycksfallsskada enligt följande:

Försäkringsnummer: 2537150-4.2
Avtalstid: 2024-04-01 - 2025-03-31
Försäkringstagare: Luleå kommun

Skadehantering

Skadeanmälning sker via Protectors hemsida www.protectorforsakring.se Länk till annan webbplats.
Tryck Anmäl skada och välj sedan vilken typ av skada du vill anmäla

För frågor, vänligen kontakta Protector Försäkring

E-post: skador@protectorforsakring.se
Tel: +46 (0)8-410 637 00

Åtgärder vid skada

 • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton.
 • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.
Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkrade under heltid (dygnet runt)

 • Elever i grund- och gymnasieskola inklusive fristående enheter
 • Barn i kommunens förskolor & daghem samt kooperativa förskolor inklusive fristående enheter
 • Elever i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola
 • Övriga (Tillfälligt akut boende, plan 5 Fyren, htj, VoB, Pers ass kommunal uörare mm)
 • Övriga (Elever 16-19 år som hoppat av skolan)
 • Boende med särskild service SoL/LSS
 • Korttidstillsyn, 13-23 år enligt LSS
 • Korttidsvistelse 0 - 65 år enligt LSS
 • Flyktingar i praktik
 • Barn och ungdomar i kontakt- eller familjehem samt kontaktpersoner under uppdragstid
 • Elev inom anpassad utbildning för vuxna
 • Elever i förskola/grundskola/gymnasieskola som är belägna i annan kommun
 • Sommarplacerade barn till tilfälligt arbetande föräldrar.

Försäkrade under verksamhetstid

 • Ungdomar 16-21 år med kommunalt uppföljningsansvar.
 • Arbetslösa på praktik med eller utan försörjningsstöd via soc.
 • Öppenvård inklusive unga lagöverträdare och CMV
 • Daglig verksamhet SoL/LSS
 • Ledsagar- och avlösarservice enligt LSS
 • Personer som är sjukskrivna och på prakik
 • Timarvoderade tolkar
 • Personer i arbetsträning med sjuk- eller aktivitetsersättning eller pension
 • Övriga grupper som deltar i kommunalt arbetsmarknadsprogram
 • Elev inom kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare upp till 67 år.

Försäkringen omfattar:

 • Grundförsäkring: Enligt villkor
 • Läke-, tandskade- och resekostnader: Nödvändiga kostnader
 • Skadade kläder och glasögon: Enligt villkor
 • Merkostnader: 1 prisbasbelopp (pbb)
 • Medicinsk rehabilitering: 1 pbb
 • Tekniska hjälpmedel (minst 50% invaliditet): 1 pbb
 • Dödsfall oavsett orsak: 1 pbb
 • Invaliditetsersättning, mer än 50%: 30 pbb
 • Invaliditetsersättning, mindre än 50%: 15 pbb
 • Ärr: Enligt villkor
 • Utseendemässig förändring: Enligt villkor
 • Ekonomisk invaliditet beräknad på högst: 15 pbb
 • Krisförsäkring: Enligt villkor
 • Smitta HIV-virus/hepatit: 5 pbb
 • Försäkringen ger ersättning vid smitta av HIV-virus och hepatit som försäkrad drabbas av under utbildning, praktik och arbetsmarknadspolitiska åtgärder med kapitalbelopp om 5 basbelopp
 • Försäkringen gäller under verksamhetstid, dygnet runt och fritid.
 • Övriga villkor:
  • Försäkringen gäller till och med 1 september det år eleven går ut gymnasieskola.
  • Försäkringen gäller utan självrisk.
  • Försäkringen gäller för farliga verksamheter, sportaktiviteter samt elitidrott.
  • Försäkringen gäller upp till 25 års ålder.
  • Försäkringen har inte avtrappning av ersättning på grund av ålder.
  • Försäkringen ersätter sjukhusvistelse på grund av olycksfall med minst 100 kr/dag i 365 dagar.
  • Försäkringen jämställer olycksfallsskada med skada som orsakats av drunkning, insektsbett, solsting, värmeslag eller förfrysning.
  • Försäkringen ersätter hälseneruptur, även partiell hälseneruptur, samt vridvåld mot knä, som olycksfallsskada.
  • Försäkringen har inte några krav på medicinsk invaliditetsgrad för att betala ut ersättning för ekonomisk invaliditet.
  • Försäkringen gör inte några undantag för försäkrade utan personnummer.
  • Försäkringen gäller dödsfall oavsett orsak upp till 25 års ålder.
  • Försäkringen tillämpar gällande prisbasbelopp vid utbetalningstillfället.
  • Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga resekostnader under 5 år.
  • Ingen nedsättning av försäkringsersättning vid grov vårdslöshet, till exempel alkohol och drogpåverkan för personer upp till 20 års ålder.
  • Försäkringen inkluderar ärr och kosmetisk defekt, alternativ lyte och men.
  • Försäkringen gäller oavsett om lagen om hjälmkrav uppfylls vid framförandet av cykel, moped, scooter, mc. Innehåller både medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Verksamhetstid/vistelsetid/skoltid

Försäkringen gäller för ordinarie verksamhet i skolan, lektion och rast eller motsvarande samt resa till och från. Försäkringen gäller i andra aktiviteter anordnade av skolan såsom PRAO, APL och praktikperioder som ingår i läroplanen (även under tid då elev i övrigt vistas på arbetsplats som ett led i pågående utbildning), fritidsverksamhet, idrottsutövning, utflykter, studiebesök, skolresor och övriga aktiviteter anordnade och godkända av rektor eller motsvarande.

Heltid

Skoltid, fritid samt ferier.

Läkekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling, och hjälpmedel för att läka skadan. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Ersättning lämnas även för sjukhusvård. Kostnaderna ersätts bara där vård ges som också ersätts av allmän försäkring eller på annat sätt finansieras av offentliga medel.

Resekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för resekostnader i samband med vård och behandling. Ersättning lämnas även för resor med särskilt transportmedel för att kunna delta i skolarbete om läkare föreskrivit detta. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Resekostnader ersätts med högst den egenavgift för sjukresor som anges i lagen om allmän försäkring, och skall på förhand godkännas av Protector.

Skadade kläder och glasögon

Leder olycksfallsskadan till att den försäkrade måste behandlas av läkare, lämnas ersättning för kostnader för tillhörigheter som normalt bärs på kroppen.

Tandskadekostnader

Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling av tand eller tandprotes som skadats i munnen. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Kostnaderna måste vara godkända av Protector innan behandlingen påbörjas. Måste slutbehandlingen av skadan uppskjutas kan även den ersättas om den försäkrade inte fyllt 25 år.

Merkostnader

Om olycksfallet har medfört läkarbehandling kan ersättning lämnas för den försäkrades nödvändiga och oundvikliga merkostnader som till följd av olycksfallsskadan uppstått under den akuta läkningstiden.

Medicinsk rehabilitering

Ersättning lämnas för kostnader i samband med rehabilitering i form av undersökning, behandling och vård.

Tekniska hjälpmedel

Om olycksfallsskadan förväntas leda till varaktig invaliditet lämnas ersättning för tekniska hjälpmedel.

Ersättning vid invaliditet

Ersättning kan lämnas för medicinsk eller förvärvsmässig invaliditet. Slutbedömning kan göras först när skadan är läkt och läkaren bedömt att tillståndet är stationärt. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgrad.

Dödsfall

Om den försäkrade avlider på grund av olycksfallsskadan inom 3 år från olycksfallet eller under försäkringstiden oavsett orsak upp till 25 års ålder, lämnas ersättning som begravningshjälp till den försäkrades dödsbo.

Allmänt

Villkor:
Information kring försäkringsdistribution från 2019-01-01
PS100 Allmänna avtalsbestämmelser från 2023-07-01
PS210 Olycksfallsförsäkring från 2023-07-01

Självrisk:
Försäkringen gäller utan självrisk.

Basbelopp:
Enligt SCB:s årliga prisbasbelopp.

Vistelse utanför Norden:
Försäkringen gäller vid vistelse utanför Norden i högst 12 månader. Ersättningen lämnas för kostnader i den mån de inte ersätts från annat håll.

Sidan uppdaterades den 12 april 2024