Förskola och fritidshem

Ansök om plats i kommunal förskola eller fritidshemlänk till annan webbplats

Det finns olika former av omsorg för ditt barn.

Förskola för barn 1-5 år

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga eller aktivt söker arbete. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan, Lpfö 98 och skollagen. Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet.     

Förskolans verksamhet ska lägga grunden för det livslånga lärandet. Den ska vara trygg, rolig och lärorik. Lärandet ska baseras på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling.    

Hitta Luleås kommunala förskolor                 

Omsorg på obekväm arbetstid

För dig som behöver barnomsorg på kvällar, nätter eller helger finns Luleå OB-omsorg  i centrala Luleå. Förskolan erbjuder barnomsorg dygnet runt för barn som är inskrivna i förskola eller fritidshem. För barnomsorg på obekväm arbetstid debiteras ingen extra avgift.

Allmän förskola

Alla tre- till femåringar har rätt till kostnadsfri förskola 525 timmar per år i allmän förskola. Plats i allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Ansökan om Allmän förskola görs på särskild blankett.

Den allmänna förskolan följer skolans läsårsplan och gäller inte under lovdagar och studiedagar.

Öppen mötesplats för barn 0-6 år

För dig som är hemma med ditt barn finns en öppen mötesplats där barn tillsammans med vuxna har tillgång till olika aktiviteter. Miljön uppmuntrar till lek och lärande och här ges tillfällen till möten mellan föräldrar. Personal finns också i lokalen. Verksamheten är kostnadsfri.  

Fristående förskolor

Förutom kommunala förskolor finns även ett antal fristående förskolor i Luleå.

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då de fyller 13 år. Uppgiften är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Fritidshemmet ska organiseras så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.

Kontakt

Kundcenter
0920-45 30 00
Ange barnets namn, personnummer och er fråga för snabbare handläggning

Blanketter och e-tjänster - förskola, fritidshem

Postadress: Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 971 85 Luleå

Besöksadress: Stadshuset, Rådstugatan 11