Avgiftsfri skola

Utbildningen i kommuens grundskolor ska vara avgiftsfri för eleverna. Elever ska utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg och andra hjälpmedel som de behöver för sin utbildning.

För att nå målet att fortfarande kunna genomföra vissa aktiviteter utanför skolan, som till exempel studiebesök, utflykter, lägerskolor och friluftsdagar får skolan själv stå för kostnaden eller använda medel från projekt eller annan extern finansiering.

Klasskassor

Insamling av pengar till klassresor där föräldrar betalar, och som sedan används till aktiviter i skolverksamheten ska inte förekomma.

Studieresa

Studieresa är en skolledd verksamhet och genomförs i studiesyfte. Ansvarig lärare står för planering och åker med på resan. Resan ska vara kostnadsfri för eleverna.

Resor som ordnas av föräldrar

Resor som inte räknas som studieresa betraktas som nöjesresa och ska inte ske på skoltid. Personal som väljer att följa med på klassresor gör det på egen fritid och får ingen ersättning från skolan.

Matsäck

Skollunch ska vara avgiftsfri och elever ska inte uppmanas att ta med egen matsäck. När skolan på grund av särskilda aktiviteter inte kan erbjuda eleverna skollunch i vanlig ordning ska eleven få utflyktslunch från skolan.

Frukt

Om den enskilda skolan anser att eleverna behöver äta frukt under skoldagen ska skolan erbjuda detta.

Elevens val

Ingen avgift får tas ut för elevens val.

Idrott och hälsa

Strävan är att alla elever oavsett ekonomiska förutsättningar ska kunna delta i skolans hälso- och idrottsaktiviteter utan att behöva bekosta och ta med sig egen utrustning. Luleå kommun har som mål att möjliggöra utlåning av utrustning och därmed minska kostnader kopplad till idrott och friluftsliv. 


* Skollagen 10 kapitlet 10 § anger att utbildningen i grundskolan ska vara avgiftsfri.