Grundskola

Välkommen till grundskolan i Luleå kommun – med hjärtat hos varje barn. I Luleå finns många kommunala grundskolor. Det finns också fristående grundskolor i Luleå.

Luleå kommuns skolor och fritidshem är öppna för alla barn och elever. Öppna för alla kulturer och individer, för alla utmaningar och unika förutsättningar. Vår skola är helt enkelt en skola för alla, där varje barn ska kunna hitta sin plats, erövra ny kunskap och göra sin röst hörd.

I Luleås grundskolor går mer än 7 500 elever. Från våra sexåringar i förskoleklass till våra tonåringar i årskurs 9.

Skolans uppdrag är bland de viktigaste uppdragen som finns. Vi ska föra vidare grundläggande värden som demokrati och jämställdhet, ge varje elev möjligheter att erövra kunskaper och färdigheter,och ge varje människa förutsättningar att bli självständig och leva ett rikt liv.

I Sverige har vi skolplikt som omfattar förskoleklass och den nioåriga grundskolan. Grundskoleutbildningen i Luleå kommun kan genomföras även i den anpassade grundskolan.

Förskoleklass

I förskoleklassen kombineras förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek blandas med kunskaper och ditt barn får skolvana.

Förskoleklassen är en ettårig obligatorisk skolform och starten i elevernas tioåriga skolplikt. Det innebär att skolplikten inträder höstterminen det år då barnet fyller sex år. Förskoleklassen är som grundskolan avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Den kommunala grundskolan strävar efter en likvärdig utbildning i verksamheten, vilket medför att alla elever i förskoleklass har likvärdig tid motsvarande fem timmar per dag inklusive näringsriktig lunch. Rektor på respektive skola anpassar och beslutar om lämplig start- och sluttid för förskoleklass utifrån att minimum 25 timmar förläggs per vecka. Förskoleklassen och grundskolan följer samma terminsplan.

Ja, i vissa fall är det möjligt. Ett barn ska normalt börja fullgöra sin skolplikt i förskoleklassen höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om barnets vårdnadshavare begär det och om barnet bedöms ha förutsättningar för det kan barnet istället få börja direkt i årskurs 1. Ska barnet börja i grundskolan är det rektorn som fattar beslutet. När det gäller anpassad grundskola ska beslutet fattas av barnets hemkommun.

Innan ett barn kan börja i anpassad grundskola måste hemkommunen göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till målgruppen för den anpassade grundskolan. Utredningen består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. I anpassade grundskolan finns ingen förskoleklass. Många barn som ska gå i anpassad grundskola kan först gå i en förskoleklass som hör till en grundskola.

Hemkommunen kan göra bedömningen att en sexåring som tillhör anpassade grundskolans målgrupp har särskilda skäl för att få skolplikten uppskjuten ett år. Då krävs att hemkommunen först tar beslut om uppskjuten skolplikt, därefter kan vårdnadshavaren välja om barnet ska börja förskoleklass vid 7 års ålder eller gå direkt till årskurs 1 i anpassade grundskolan vid 7 års ålder. I dessa fall fattar hemkommunen beslut efter begäran av vårdnadshavaren. Barnet kan även få tidigare skolstart, det vill säga hoppa över förskoleklass och börja årskurs 1 i anpassad grundskola vid 6 års ålder.

Att förskoleklassen är obligatorisk innebär att eleverna får närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan. En ansökan om ledighet ska alltid bedömas individuellt och med utgångspunkt i barnets bästa. Det är viktigt att barnen får en bra övergång till förskoleklassen. Ett yngre barn kan generellt behöva vissa hänsyn som till exempel inte en elev i en högre årskurs behöver. Det finns alltså möjligheter att vara flexibel utifrån barnets bästa när rektorn ska besluta om ledighet för en elev i förskoleklass, samtidigt som alla sexåringar ska få en likvärdig och bra grund för sin fortsatta skolgång. Rektorn behöver göra en samlad bedömning av elevens förhållanden och sitt ansvar för verksamheten när hon eller han fattar sitt beslut.

Fritidshem

Från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år finns möjlighet att gå på fritidshem både före och efter skoldagen.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Fritidshemmet ska organiseras så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den ska utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Fritidshemmen är ofta samordnade med skolan. Samordningen kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten.

Utbildningen i kommunens grundskolor ska vara avgiftsfri för eleverna. Elever ska utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg och andra hjälpmedel som de behöver för sin utbildning.

För att nå målet att fortfarande kunna genomföra vissa aktiviteter utanför skolan, som till exempel studiebesök, utflykter, lägerskolor och friluftsdagar får skolan själv stå för kostnaden eller använda medel från projekt eller annan extern finansiering.

* Skollagen 10 kapitlet 10 § anger att utbildningen i grundskolan ska vara avgiftsfri.

Klasskassor

Insamling av pengar till klassresor där föräldrar betalar, och som sedan används till aktiviteter i skolverksamheten ska inte förekomma.

Studieresa

Studieresa är en skolledd verksamhet och genomförs i studiesyfte. Ansvarig lärare står för planering och åker med på resan. Resan ska vara kostnadsfri för eleverna.

Resor som ordnas av föräldrar

Resor som inte räknas som studieresa betraktas som nöjesresa och ska inte ske på skoltid. Personal som väljer att följa med på klassresor gör det på egen fritid och får ingen ersättning från skolan.

Matsäck

Skollunch ska vara avgiftsfri och elever ska inte uppmanas att ta med egen matsäck. När skolan på grund av särskilda aktiviteter inte kan erbjuda eleverna skollunch i vanlig ordning ska eleven få utflyktslunch från skolan.

Frukt

Om den enskilda skolan anser att eleverna behöver äta frukt under skoldagen ska skolan erbjuda detta.

Elevens val

Ingen avgift får tas ut för elevens val.

Idrott och hälsa

Strävan är att alla elever oavsett ekonomiska förutsättningar ska kunna delta i skolans hälso- och idrottsaktiviteter utan att behöva bekosta och ta med sig egen utrustning. Luleå kommun har som mål att möjliggöra utlåning av utrustning och därmed minska kostnader kopplad till idrott och friluftsliv. 

Sidan uppdaterades den 20 juni 2023