Modersmål och flerspråkiga barn och elever

Har ditt barn ett annat modersmål än svenska och går i grundskolan eller gymnasieskolan? Då har ditt barn möjlighet att få modersmålsundervisning i skolan. Flerspråkighet i förskola och i förskoleklass är en naturlig del i verksamheten och erbjuder därför inte särskild undervisning i modersmålet.

Flerspråkighet i förskola och förskoleklass
Personal i förskola och förskoleklass ska medvetet arbeta med att stötta barnens språk- och identitetsutveckling i de dagliga aktiviteterna - oavsett barnets modersmål och ålder. Alla förskolor och förskoleklasser ska erbjuda en stimulerande språkmiljö och jobba enligt ett interkulturellt förhållningssätt. Rektor i förskola/förskoleklass bevakar att enheten har aktuellt stöd för de flerspråkiga barnen.

Om ditt barn talar/har anknytning till ett nationellt minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch) har du rätt till ett förstärkt språkstöd i förskolan. I första hand via en ordinarie personal på förskolan som kan språket. I andra hand via en modersmålslärare från Flerspråkscentrum en timme per vecka. För att du ska få förstärkt språkstöd måste du ange det nationella minoritetsspråket som modersmål i ansökan till förskola. Du behöver inte kunna tala eller ha kunskaper i språket för att få förstärkt språkstöd.

Modersmålsundervisning i grundskolan
Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska har det rätt att få undervisning i sitt modersmål. Modersmål är ett skolämne med egen kursplan och ska stödja elevens utveckling mot flerspråkighet och samtidigt ge eleven mer kunskap om sin kulturella bakgrund.

Modersmålsundervisning i gymnasiet
Om du är elev i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan och har ett annat modersmål än svenska, finns möjlighet att få modersmålsundervisning.